BhG 18.24

yat tu kāmepsunā karma sāhaṃ-kāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṃ tad rājasam udāhṛtam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


punaḥ (a znowu) kāmepsunā [puruṣeṇa] (przez człowieka pragnącego rozkoszy) sāhaṅkāreṇa vā (lub przez mającego poczucie ‘ja’) yat tu bahulāyāsam (ale który wymagający wielkiego wysiłku) karma (czyn) kriyate (jest wykonywany),
tat (ten) rājasam (radźasowym) udāhṛtam (nazywany).
 

tłumaczenie polskie


Ten czyn nazywany jest radźasowym,
który spełnia [człowiek] pragnący rozkoszy lub też mający poczucie ‘ja’
i który wykonywany jest z wielkim wysiłkiem.
 

analiza gramatyczna

yat yat sn. 1i.1 n. które;
tu av. ale, wtedy, z drugiej strony, i;
kāmepsunā kāma-īpsu 3i.1 m. ; TP : yaḥ kāmam āptum icchati tena  – przez tego, który pragnie osiągnąć rozkosze (od: kam –pragnąć, kochać, tęsknić, kāma – pragnienie, miłość, przyjemność; āp – osiągać, zdobywać, des. īpsu – pragnący osiągnąć);
karma karman 1i.1 n. czyn, działanie i jego skutki (od: kṛ – robić);
sāhaṃ-kāreṇa sa-ahaṃ-kāra 2i.1 m. ; BV : yo ‘haṃ-kārena sahāsti tena przez tego, który ma egotyzm (od: sa – razem z, wespół; krótka forma od: saha lub sama; występuje głównie w złożeniach, wymaga instrumentalisu; aham – ja; kṛ – robić, kāra – twórca, ahaṃ-kāra – egotyzm, ego, samolubność, dumę);
av. lub, i, z drugiej strony, nawet jeśli, jednakże;
punaḥ av. ponownie, jeszcze raz, z powrotem;
kriyate kṛ (robić) Praes. pass. 1c.1 jest wykonywany;
bahulāyāsam bahula-āyāsa 1i.1 n. ; BV : yasmin āyāsaḥ bahulo ‘sti tat ten, w którym wysiłek jest ogromny (od: bahula – liczny, obfitujący; ā-yāsa – wysiłek, trud, zmęczenie);
tat tat sn. 2i.1 n. to; tat sn. 1i.1 n. to;
rājasam rājasa 1i.1 n. związane z radźasem, radźasowe (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym, rajas pokolorowany, kurz, namiętność, jedna z trzech gun);
udāhṛtam ud-ā-hṛta (ud-ā-hṛ – ustalać, oznajmiać) PP 1i.1 n. ustalone, nazwane, oznajmione;

 

warianty tekstu


sāhaṃ-kāreṇa sāhaṃ-krūreṇa (przez okrutnika mającego poczucie ‘ja’);
vā → vai (zaiste);
bahulāyāsaṃ → kleśa-bahulaṃ (obarczone licznym cierpieniem);
tad rājasam udāhṛtam → tad rājasam iti smṛtam (te jako radźasowe jest znane);
 
 Śāṃkara


yat tu kāmepsunā karma-phala-prepsunā ity arthaḥ, karma sāhaṃkāreṇeti na tattva-jñānāpekṣayā | kiṃ tarhi ? laukika-śrotriya-nirahaṃkārāpekṣayā | yo hi paramārtha-nirahaṃkāra ātma-vit, na tasya kāmepsutva-bahulāyāsa-kartṛtva-prāptir asti | sāttvikasyāpi karmaṇo’nātma-vit sāhaṃkāraḥ kartā, kim uta rājasa-tāmasayoḥ | loke’nātma-vid api śrotriyo nirahaṃkāra ucyate nirahaṃkāro’yaṃ brāhmaṇa iti | tasmāt tad-apekṣayaiva sāhaṃkāreṇa vā ity uktam | punaḥ-śabdaḥ pāda-pūraṇārthaḥ | kriyate bahulāyāsaṃ kartrā mahatāyāsena nirvartyate, tat karma rājasam udāhṛtam
 

Rāmānuja


yat tu punaḥ kāmepsunā phalaprepsunā sāhaṃkāreṇa vā vāśabdaś cārthe kartṛtvābhimānayuktena ca, bahulāyāsaṃ yat karma kriyate, tad rājasam bahulāyāsam idaṃ karma mayaiva kriyata ity evaṃrūpābhimānayuktena yat karma kriyate, tad rājasam ityarthaḥ
 

Śrīdhara


rājasaṃ karmāha yad iti | yat tu karma kāmepsunā phalaṃ prāptum icchatā sāhaṅkāreṇa mat-samaḥ[*ENDNOTE] ko ‚nyaḥ śrotriyo ‚stīty evaṃ nirūḍhāhaṅkāra-yuktena ca kriyate | yac ca punar bahulāyāsam atikleśa-yuktaṃ tat karma rājasam udāhṛtam
 

Viśvanātha


kāmepsunālpāhaṅkāravatety arthaḥ | sāhaṅkāreṇātyahaṅkāravatety arthaḥ
 

Baladeva


yat kāmepsunā phalākāṅkṣiṇā sāhaṅkāreṇa kartṛtvābhiniveśinā janena bahulāyāsam atikleśa-yuktaṃ karma kriyate tad rājasam
 
 Michalski


Czyn, spełniony z wysiłkiem, przez człowieka żądnego rozkoszy, samoluba – zwie się radżas.
 

Olszewski


Czyn spełniony z wielkiemi wysiłkami dla zadowolenia żądzy lub przez wzgląd na siebie samego, jest czynem namiętności.
 

Dynowska


Zaś czyn samolubny, z chęci zaspokojenie swych pragnień podjęty, lub też z niewspółmiernym wykonywany wysiłkiem, z namiętności płynie.
 

Sachse


Czyn spełniony przez człowieka
spragnionego rozkoszy,
albo pełnego egoizmu,
czyn przysparzający wiele trudu,
uchodzi za pełen radżasu.
 

Kudelska


Czynność wykonywana z wielkim wysiłkiem, przez osobę oczekującą wdzięczności i powodowana samolubstwem,
Taka czynność jest nazywana namiętną z natury.
 

Rucińska


Zaś przez żądnego owocu w poczuciu własnej sprawczości
Spełniany w ogromnym trudzie czyn zwany jest radżasowym.
 

Szuwalska


Czyn zgodny z pożądaniem, czyn interesowny,
Dla siebie wykonany w wysiłkach, zmaganiach,
To czyn, co dynamiki siłą nas pochłania.
 
 

Both comments and pings are currently closed.