BhG 17.25

tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


tat iti [udāhṛtya] (TAT oznajmiwszy)
phalam (owocu) anabhisandhāya (nie mając na celu),
mokṣa-kāṅkṣibhiḥ (przez tych, którzy pragną wyzwolenia) vividhāḥ (rozmaite) yajña-tapaḥ-kriyāḥ (akty ofiarne i ascetyczne) dāna-kriyāḥ ca (i akty darowizny) kriyante (są podejmowane).
 

tłumaczenie polskie


[Oznajmiwszy] TAT ci, którzy pragną wyzwolenia, nie mając na względzie owocu
podejmują rozmaite akty ofiarne i ascetyczne oraz akty darowizny.
 

analiza gramatyczna

tat tat sn. 1i.1 n. to;
iti av. tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
anabhisaṃdhāya na abhi-sam-dhā (zamierzać się na, mieć na celu) absol. nie mając na celu;
phalam phala  2i.1 n. owoc, rezultat (od: phal – dojrzewać);
yajña-tapaḥ-kriyāḥ yajña-tapaḥ-kriya 1i.3 m. ; DV / TP : yajñānāṃ ca tapasāṃ ca kriyā itiakty ofiarne i ascetyczne (od: yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić, yajña – ofiara, czczenie, imię Wisznu; tap – topić, palić, tapas – gorąco, asceza; kṛ – robić, kriyā – akt, praca, szczególnie o rytualnym charakterze);
dāna-kriyāḥ dāna-kriya 1i.3 m. ; TP : dānānāṃ kriyā itiakty obdarowywania (od: – dawać, dāna – dar, jałmużna, dobroczynność; kṛ – robić, kriyā – akt, praca, szczególnie o rytualnym charakterze);
ca av. i;
vividhāḥ vi-vidha 1i.3 n. różne, rozmaite, rozgałęzione;
kriyante kṛ (robić) Praes. pass. 1c.3 są wykonywane;
mokṣa-kāṅkṣibhiḥ mokṣa-kāṅkṣin 3i.3 m. ; TP : ye mokṣaṃ kāṅkṣanti taiḥ przez tych, którzy pragną wyzwolenia (od: muc – wyzwalać, mokṣa – uwolnienie, wyzwolenie, porzucenie; ā-kāṅkṣ – pragnąć, tęsknić, ākāṅkṣā – pragnienie, tęsknota; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);

 

warianty tekstu


yajña-tapaḥ-kriyāḥ → yajñas tapaḥ-kriyāḥ / yajñās tapaḥ-kriyāḥ (ofiara i akty ascetyczne / ofiary i akty ascetyczne);
dāna-kriyāś ca dānaḥ kriyāś ca (dar i akty);
kriyante → kriyaṃtām (niech będą wykonywane);
 
 Śāṃkara


tad ity anabhisaṃdhāya | tad iti brahmābhidhānam uccāryānabhisaṃdhāyaś ca yajñādi-karmaṇaḥ phalaṃ yajña-tapaḥ-kriyā yajña-kriyāś ca tapaḥ-kriyāś ca yajña-tapaḥ-kriyā dāna-kriyāś ca vividhāḥ kṣetra-hiraṇya-pradānādi-lakṣaṇāḥ kriyante nirvartyante mokṣa-kāṅkṣibhir mokṣārthibhir mumukṣubhiḥ
 

Rāmānuja


athaiteṣāṃ tad iti śabdānvayaprakāram āha
phalam anabhisandhāya vedādhyayanayajñatapodānakriyāḥ mokṣakāṅkṣibhis traivarṇikair yāḥ kriyante, tāḥ brahmaprāptisādhanatayā brahmavācinā tad iti śabdena nirdeśyāḥ; „sa vaḥ kaḥ kiṃ yat tat padam anuttamam” iti tacchabdo hi brahmavācī prasiddhaḥ / evaṃ vedādhyayanayajñādīnāṃ mokṣasādhanabhūtānāṃ tacchabdanirdeśyatayā tad iti śabdānvaya uktaḥ / traivarṇikānām api tathāvidhavedādhyayanādyanuṣṭhānād eva tacchabdānvaya upapannaḥ
 

Śrīdhara


dvitīyaṃ nāma prastautīti tad iti tad ity udāhṛtya iti pūrvasyānuṣaṅgaḥ | tad ity udāhṛtyoccārya śuddha-cittair mokṣa-kāṅkṣibhiḥ puruṣaiḥ phalābhisandhim akṛtvā yajñādyāḥ kriyāḥ kriyante | ataś citta-śodhana-dvāreṇa phala-saṅkalpa-tyajanena mumukṣutva-sampādakatvāt tac-chabda-nirdeśaḥ praśasta ity arthaḥ
 

Madhusūdana


dvitīyaṃ tac-chabdaṃ vyācaṣṭe tad iti | tattvam asi ity ādi-śruti-prasiddhaṃ tad iti brahmaṇo nāmodāhṛtya phalam anabhisandhāyāntaḥ-karaṇa-śuddhy-arthaṃ yajña-tapaḥ-kriyā dāna-kriyāś ca vividhā mokṣa-kāṅkṣibhiḥ kriyante tasmād atipraśastam etat
 

Viśvanātha


tad ity udāhṛtyeti pūrvasyānuṣaṅgaḥ | anabhisandhāya phalābhisandhim akṛtvā
 

Baladeva


tad iti nirdeśam udāhṛtya phalam anabhisandhāya yajñādī-kriyā mokṣa-kāṅkṣibhis taiḥ kriyante anuṣṭhīyante | niṣkāmatayā mumukṣā-sampādanān mahā-prabhāvas tac-chabdaḥ
 
 Michalski


TAD bywa używane przez ludzi nieoczekujących zapłaty i dążących do zbawienia, – przy różnych obrzędach podczas ofiary i pokuty oraz przy obrzędzie obdarowywania.
 

Olszewski


To: oto co mówią w nadziei powrotu ci, którzy pragną wyzwolenia, spełniając różnorodne czyny, ofiary, dobroczynności i umartwienia.
 

Dynowska


A słowem „Tat”, bez najdrobniejszej myśli o nagrodzie, akty ofiarne, dary i wysiłki rozpoczynają ci, którzy wyzwolenia pragną.
 

Sachse


[Słowo] TAT towarzyszy czynnościom
związanym z ofiarą i ascezą,
oraz rozmaitym czynnościom związanym z darem,
spełnianym przez tych, którzy dążą do wyzwolenia
i nie zważają na owoc czynu.
 

Kudelska


Słowem Tat rozpoczynają każdą ofiarę, ascezę, czyn, oraz wszelkie działania, nie oczekując za nie nagrody,
Ci ludzie, którzy poszukują brahmana.
 

Rucińska


Z Tat, nie szukając owocu, spełniają różne obrzędy
Ofiar, ascezy i darów ci, którzy chcą wyzwolenia.
 

Szuwalska


TAT wypowiada człowiek, który przez ofiary
Nie pragnie się wzbogacić ni przez wyrzeczenia,
Za dary swe i pracę nie liczy też w zamian
Na nic oprócz zbawienia.
 
 

Both comments and pings are currently closed.