BhG 17.24

tasmād om ity udāhṛtya yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahma-vādinām

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


tasmāt (dlatego) om iti (OM) udāhṛtya (oznajmiwszy),
brahma-vādinām (dysputantów brahmana) vidhānoktāḥ (opisane w pouczeniu) yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ (akty ofiarne, darowizny i ascetyczne) satatam (zawsze) pravartante (mają miejsce).
 

tłumaczenie polskie


Dlatego oznajmiwszy OM dysputanci brahmana zawsze dokonują
aktów ofiarnych, ascetycznych i darowizn opisanych w pouczeniu.
 

analiza gramatyczna

tasmāt av. dlatego (od: tat sn. 5i.1 m. – z tego);
om av. OM (od: om – tak, święta głoska OM, praṇava);
iti av. tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
udāhṛtya ud-ā-hṛ (ustalać, oznajmiać) absol. nazwawszy, oznajmiwszy;
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ yajña-dāna-tapaḥ-kriya 1i.3 m. ; DV / TP : yajñānāṃ ca dānānāṃ ca tapasāṃ ca kriyā itiakty ofiarne, darowizny i ascetyczne (od: yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić, yajña – ofiara, czczenie, imię Wisznu; – dawać, dāna – dar, jałmużna, dobroczynność; tap – topić, palić, tapas – gorąco, asceza; kṛ – robić, kriyā – akt, praca, szczególnie o rytualnym charakterze);
pravartante pra-vṛt (toczyć się, poruszać) Praes. Ā 1c.3 poruszają się, działają;
vidhānoktāḥ vidhāna-ukta 1i.3 n. ; TP : vidhānenoktā itipowiedziane przez zasady (od: vi-dhā – rozkładać, układać, dawać, vidhāna – porządek, ułożenie, zasada; vac – mówić, PP ukta – nazwane, powiedziane);
satatam av. zawsze, stale (od: sa-tata – stały, niewyczerpany, nieprzerwany);
brahma-vādinām brahma-vādin 6i.3 m. ; TP : brahmanaṃ vādināṃtych, którzy objaśniają brahmana (od: bṛh – zwiększać, brahman – duch, Weda; vad – mówić, vāda – mowa, dysputa, doktryna; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne; vādin – mówiący, tłumaczący, oznajmiający, dyskutujący, wyjaśniający);

 

warianty tekstu


Druga pada BhG 17.24 jest taka sama jak trzecia pada BhG 18.3 i pierwsza pada BhG 18.5;
 
 Śāṃkara


tasmāt om ity udāhṛtya uccārya yajña-dāna-tapaḥ-kriyā yajñādi-svarūpāḥ kriyāḥ pravartante vidhānoktāḥ śāstra-coditāḥ satataṃ sarvadā brahma-vādināṃ brahma-vadana-śīlānām
 

Rāmānuja


trayāṇām oṃ tat sad iti śabdānām anvayaprakāro varṇyate; prathamam om iti śabdasyānvayaprakāram āha
tasmād brahmavādinām vedādināṃ traivarṇikānāṃ yajñadānatapaḥkriyāḥ vidhānoktāḥ vedavidhānoktāḥ ādau om ity udāhṛtya satataṃ sarvadā pravartante / vedāś ca om ity udāhṛtyārabhyante / evaṃ vedānāṃ vaidikānāṃ ca yajñādīnāṃ karmaṇām om iti śabdānvayo varṇitaḥ / om itiśabdānvitavedadhāraṇāt tadanvitayajñādikarmakaraṇāc ca brāhmaṇaśabdanirdiṣṭānāṃ traivarṇikānām api om iti śabdānvayo varṇitaḥ
 

Śrīdhara


idānīṃ pratyekam oṅkārādīnāṃ prāśastyaṃ darśayiṣyann oṅkārasya tad evāha tasmād iti | yasmād evaṃ brahmaṇo nirdeśaḥ praśastas tasmād om ity udāhṛtya uccārya kṛtā veda-vādināṃ yajñādyāḥ śāstroktāḥ kriyāḥ satataṃ sarvadā aṅga-vaikalye ‚pi prakarṣeṇa vartante | saguṇā bhavantīty arthaḥ
 

Madhusūdana


idānīm a-kāra-u-kāra-ma-kāra-vyākhyānena tat-samudāyoṃkāra-vyākhyānavad oṃkāra-tac-chabda-sac-chabda-vyākhyānena tat-samudāya-rūpaṃ brahmaṇo nirdeśaṃ stuty-atiśayāya vyākhyātum ārabhate caturbhiḥ | tatra prathamam oṃkāraṃ vyācaṣṭe tasmād iti | yasmād om iti brahma ity ādiṣu śrutiṣv om iti brahmaṇo nāma prasiddhaṃ tasmād om ity udāhṛtyoṃkāroccāraṇānantaraṃ vidhānoktā vidhi-śāstra-bodhitā brahma-vādināṃ veda-vādināṃ yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ satataṃ pravartante prakṛṣṭatayā vaiguṇya-rāhityena vartante | yasyaikāvayavoccāraṇād apy avaiguṇyaṃ kiṃ punas tasya sarvasyoccāraṇād iti stuty-atiśayaḥ
 

Viśvanātha


tad evaṃ tapo-yajñādīnāṃ traividhyaṃ sāmānyato manuṣya-mātram adhikṛtyoktam | tatra ye sāttvikeṣv api madhye brahma-vādinas teṣāṃ tu brahma-nirdeśa-pūrvakā eva yajñādayo bhavantīty āha oṃ tat sad ity evaṃ brahmaṇo nirdeśo nāmnā vyapadeśaḥ smṛtaḥ | śiṣṭair deśitaḥ | tatra om iti sarva-śrutiṣu prasiddham eva brahmaṇo nāma | jagat-kāraṇatvenātiprasiddher atan-nirasanena ca prasiddhes tad iti ca | sad eva saumyedam agra āsīt iti śruteḥ sad iti ca | yasmāt oṃ tat sat śabda-vācyena brahmaṇaiva brāhmaṇā vedā yajñāś ca vihitāḥ kṛtās tasmāt om iti brahmaṇo nāmodāhṛtyoccārya vartamānānāṃ brahma-vādināṃ yajñādayaḥ pravartante
 

Baladeva


yasmād evaṃ tasmād om iti nirdeśam udāhṛtyoccāryānuṣṭhitā brahma-vādināṃ sāttvikānāṃ trai-varṇikānāṃ yajñādyāḥ kriyāḥ pravartante | aṅga-vaikalye ‚pi sāṅgatāṃ bhajantīti
 
 Michalski


Dlatego też czciciele Brahmana, spełniając przepisane czynności przy ofierze, darach, pokucie, zaczynają zawsze od słowa OM.
 

Olszewski


Dlatego teologowie spełniając akty Ofiary, dobroczynności lub umartwienia, zawsze wymawiają wyraz om.
 

Dynowska


Dlatego wedle wskazań Ksiąg świętych, każdą ofiarę i dar miłosierdzia, jak i ćwiczenia wewnętrzne, najświętszym słowem „Aum” poprzedzają ci, którzy o Brahmanie mówią.
 

Sachse


Dlatego sylaba OM towarzyszy
zalecanej przez przepis ofierze, darom i ascezie
tych, którzy wymawiają słowo „brahman”.
 

Kudelska


Przeto od wypowiedzenia świętej sylaby Om rozpoczynali, jak to w księgach przepisane,
Każdy czyn, ascezę, dar oraz ofiarę, ci ludzie, którzy są wyznawcami brahmana.
 

Rucińska


Przeto Om stale poprzedza zgodne z przepisem obrzędy
Ofiar, ascezy i darów u tych, co głoszą Brahmana.
 

Szuwalska


Dlatego święte księgi zalecają, aby
Wymawiać OM przed ofiar składaniem i darów
Czy przed spełnianiem pokut dla duchowych celów.
Tak czynią ci, co dążą do najwyższej prawdy.
 
 

Both comments and pings are currently closed.