BhG 17.11

aphalākāṅkṣibhir yajño vidhi-dṛṣṭo ya ijyate
yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


aphalākāṅkṣibhiḥ (przez tych, którzy nie pragną owocu) yaṣṭavyam eva iti (zaiste do ofiarowania)
manaḥ (umysł) samādhāya (skoncentrowawszy)
yaḥ vidhi-dṛṣṭaḥ (w której widziane są zasady) yajñaḥ (ofiara) ijyate (jest składana),
saḥ sāttvikaḥ [yajñaḥ asti] (ta jest ofiarą sattwiczną).
 

tłumaczenie polskie


Ta jest ofiarą sattwiczną, w której widoczne są zasady
i którą składają niepragnący owocu, skoncentrowawszy umysł [na myśli]:
„zaiste należy ją wypełnić”.
 

analiza gramatyczna

aphalākāṅkṣibhiḥ a-phala-ākāṅkṣin 3i.3 m. ; TP : ye phalaṃ nākāṅkṣanti taiḥ przez tych, którzy nie pragną owocu (od: phal – dojrzewać; phala – owoc, rezultat; ā-kāṅkṣ – pragnąć, tęsknić, ākāṅkṣā – pragnienie, tęsknota; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
yajñaḥ yajña 1i.1 m. ofiara, czczenie (od: yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić);
vidhi-dṛṣṭaḥ vidhi-dṛṣṭa 1i.1 m. ; BV : yasmin vidhayo dṛṣṭāḥ santi saḥ ten, w którym widoczne są zasady (od: vidhi – zasada, nakaz, prawo; dṛś – widzieć, PP dṛṣṭa – widziany);
yaḥ yat sn. 1i.1 m. kto;
ijyate yaj (poświęcać, składać w ofierze, czcić) Praes. pass. 1c.1 jest ofiarowywana;
yaṣṭavyam yaṣṭavya (yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić) PF 1i.1 m. do złożenia w ofierze;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
iti av. tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
manaḥ manas 2i.1 n. umysł (od: man – myśleć);
samādhāya sam-ā-dhā (umieszczać, naprawiać, ustawiać, korygować, koncentrować) absol. umieściwszy, skoncentrowawszy;
saḥ tat sn. 1i.1 m. on;
sāttvikaḥ sāttvika 1i.1 m. związany z sattwą, sattwowy (od: as – być, PPr sant – będący, istnienie, abst. sattva – jestestwo, esencja, mądrość, duch, jedna z trzech gun);

 

warianty tekstu


aphalākāṅkṣibhiraphalākāṃkṣiṇā (przez niepragnącego owocu);
vidhi-dṛṣṭo → vidhi-diṣṭo (ustalony dzięki zasadom) – brak w wydaniu krytycznym, ale zaświadczone np. w komentarzu Śridhary;
ya ijyate → na yujyate (nie przystoi);
yaṣṭavyamyaṣṭavya (do złożenia w ofierze m. );
eveti → ityeva (tak zaiste);
manaḥ → tataḥ (w ten sposób);
sāttvikaḥ → sāttvikam (sattwiczną);
 
 Śāṃkara


athedānīṃ yajñas trividha ucyate—
aphalākāṅkṣibhir aphalārthibhir yajño vidhi-dṛṣṭaḥ śāstra-codanādṛṣṭau yo yajña ijyate nirvartyate, yaṣṭavyam eveti yajña-svarūpa-nirvartanam eva kāryam iti manaḥ samādhāya, nānena puruṣārtho mama kartavya ity evaṃ niścitya, sa sāttviko yajña ucyate
 

Rāmānuja


phalākāṅkṣārahitaiḥ puruṣaiḥ vidhidṛṣṭaḥ śāstradṛṣṭaḥ mantradravyakriyādibhir yuktaḥ, yaṣṭavyam eveti bhagavadārādhanatvena svayaṃprayojanatayā yaṣṭavyam iti manas samādhāya yo yajña ijyate, sa sāttvikaḥ
 

Śrīdhara


yajño ‚pi trividhaḥ | tatra sāttvikaṃ yajñam āha aphalākāṅkṣibhir iti | phalākāṅkṣā-rahitaiḥ puruṣair vidhinādiṣṭa āvaśyakatayā vihito yo yajña ijyate ‚nuṣṭhīyate sa sāttviko yajñaḥ | katham ijyate | yaṣṭavyam eveti | yajñānuṣṭhānam eva kāryam | nānyat phalaṃ sādhanīyam ity evaṃ manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ
 

Madhusūdana


idānīṃ krama-prāptaṃ trividhaṃ yajñam āha aphaleti tribhiḥ | agnihotra-darśapūrṇamāsa-cāturmāsya-paśu-bandha-jyotiṣṭomādir yajño dvividhaḥ kāmyo nityaś ca | phala-saṃyogena coditaḥ kāmyaḥ sarvāṅgopasaṃhāreṇaiva mukhya-kalpenānuṣṭheyaḥ | phala-saṃyogaṃ vinā jīvanādi-nimitta-saṃyogena coditaḥ sarvāṅgopasaṃhārāsambhave pratinidhy-ādy-upādānenāmukhya-kalpenāpy anuṣṭheyo nityaḥ | tatra sarvāṅgopasaṃhārāsambhave ‚pi pratinidhim upādāyāvaśyaṃ yaṣṭavyam eva pratyavāya-parihārāyāyāvaśyaka-jīvanādi-nimittena coditatvād iti manaḥ samādhāya niścityāphalākāṅkṣibhir antaḥ-karaṇa-śuddhy-arthitayā kāmya-prayoga-vimukhair vidhi-dṛṣṭo yathā-śāstraṃ niścito yo yajña ijyate ‚nuṣṭhīyate sa yathā-śāstram antaḥ-karaṇa-śuddhy-artham anuṣṭhīyamāno nitya-prayogaḥ sāttviko jñeyaḥ
 

Viśvanātha


atha yajñasya traividhyam āha aphalākāṅkṣibhir iti | phalākāṅkṣā-rāhitye kathaṃ yajñe pravṛttir ata āha — yaṣṭavyam eveti | svānuṣṭheyatvena śāstroktatvād avaśya-kartavyam etad iti manaḥ samādhāya
 

Baladeva


atha yajña-traividhyam āha aphaleti tribhiḥ | aphalākāṅkṣibhiḥ phalecchā-śūnyair yo yajña ijyate kriyate vidhi-dṛṣṭo vidhi-vākyāj jātaḥ sa sāttvikaḥ | nanu phalecchāṃ vinā tatra kathaṃ pravṛttis tatrāha yaṣṭavyam eveti | māṃ prati vedenoktatvāt tat yajanam eva kāryaṃ, na tu tena phalaṃ sādhyam iti manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ
 
 Michalski


Ofiara, która składaną bywa według przepisów i przez tych, którzy zapłaty za nią nie żądają, a w myśli mają tylko to, że ona złożoną być powinna, – taka ofiara jest sattwam.
 

Olszewski


Ofiara, złożona wedle przepisów, bez oglądania się na nagrodę, jedynie z myślą spełnienia dzieła świętego, jest ofiarą prawdy.
 

Dynowska


Ofiara bezosobista, bez żadnej prośby ni nadziei nagrody, składana prosto, a ze skupioną myślą, jako obowiązek i zgodnie z Pism świętych wskazaniem, czysta jest i pełna harmonii.
 

Sachse


Ofiara spełniona zgodnie z przepisem,
przez ludzi nie łaknących jej owocu,
lecz przekonanych, że należy ją spełnić,
pełna jest sattwy.
 

Kudelska


Ofiara składana bezinteresownie, według reguł przepisanych w księgach, z przeświadczeniem, że tak spełniona być powinna,
Z umysłem na ofierze tylko skupionym, taka ofiara przynależy ludziom o szlachetnej naturze.
 

Rucińska


Ofiara zgodnie z przepisem przez nie pragnących owocu
Składana w wierze, że trzeba ją spełnić – pełna jest sattwy.
 

Szuwalska


Ofiara z zasadami pism zgodna, składana
Bez żadnych oczekiwań, pragnienia korzyści,
Ma naturę harmonii.
 
 

Both comments and pings are currently closed.