BhG 16.15

āḍhyo bhijanavān asmi ko nyo sti sadṛśo mayā
yakṣye dāsyāmi modiṣya ity ajñāna-vimohitāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


[aham] (ja) āḍhyaḥ (majętny) abhijana-vān [ca] (i szlachetnie urodzony) asmi (jestem).
mayā (do mnie) kaḥ sadṛśaḥ anyaḥ (kto inny podobny?) asti (jest).
[aham] (ja) yakṣye (złożę ofiarę),
[aham] (ja) dāsyāmi (będę rozdawał [dary]),
[aham] (ja) modiṣye iti (będę się radować),
[evam] (w ten sposób) [te] ajñāna-vimohitāḥ (oni omroczeni przez niewiedzę) [santi] (są).
 

tłumaczenie polskie


Jestem majętny i dobrze urodzony. Któż innym może się ze mną równać?
Będę składać ofiary, rozdawać dary i się radować” – [tak] są omroczeni niewiedzą.
 

analiza gramatyczna

āḍhyaḥ āḍhya 1i.1 m. bogaty, majętny (od: ṛdh – wzrastać, prosperować);
abhijanavān abhi-janavant 1i.1 m. mający szlachetne pochodzenie (od: -abhi – prefiks: ze wszystkich stron; jan – rodzić, stwarzać, jana – człowiek, stworzenie; abhi-jana – rodzina, ród, szlachetne pochodzenie; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza);
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
kaḥ kim sn. 1i.1 m. kto;
anyaḥ anya sn. 1i.1 m. inny;
asti as (być) Praes. P 1c.1 jest;
sadṛśaḥ sadṛśa 1i.1 m. przypominający, podobny (do kogo: wymaga instrumentalisu);
mayā asmat sn. 3i.1 do mnie;
yakṣye yaj (poświęcać, składać w ofierze, czcić) Fut. Ā 3c.1 ofiaruję, będę składać ofiarę;
dāsyāmi (cieszyć się) Fut. P 3c.1 będę rozdawać;
modiṣye mud (cieszyć się) Fut. Ā 3c.1 będę się cieszył, będę się radować;
iti av. tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
ajñāna-vimohitāḥ ajñāna-mohita 1i.3 m. ; TP : ajñānena vimohitā itiwprawieni w omroczenie przez niewiedzę (od: jñā – wiedzieć, rozumieć, a-jñāna – niewiedza, głupota; vi-muh – mylić się, być skonfundowanym, omroczonym, ogłupiałym) PP caus. vi-mohita – omroczony, wprowadzony w błąd);

 

warianty tekstu


āḍhyo bhijanavānadyābhijanavān / āḍhyo pi janavān  (dzisiaj szlachetnie urodzony / majętny i posiadający ludzi);
sadṛśo mayāsadṛśo ‘pi vā (lub choćby podobny);
modiṣya ity ajñāna-vimohimadiṣye ty-ajñāna-vimohi (będę się cieszyć, nadmiernie omroczeni niewiedzą);
ity ajñāna-vimohi → iti jñāna-vimohi (tak omroczeni wiedzą);
 
 Śāṃkara


āḍhyaḥ dhanena, abhijanavān saptapuruṣaṃ śrotriyatvādisaṃpannaḥ—tenāpi na mama tulyo’sti kaścit | ko’nyo’sti sadṛśas tulyaḥ mayā ? kiṃ ca, yakṣye yāgenāpy anyān abhibhaviṣyāmi, dāsyāmi naṭādibhyaḥ, modiṣye harṣaṃ cātiśayaṃ prāpsyāmi, iti evam ajñānavimohitāḥ ajñānena vimohitāḥ vividham avivekabhāvam āpannāḥ
 

Rāmānuja


ahaṃ svataś cāḍhyo ‚smi; abhijanavān asmi svata evottamakule prasūto ‚smi; asmin loke mayā sadṛśaḥ ko ‚nyaḥ svasāmarthyalabdhasarvavibhavo vidyate? ahaṃ svayam eva yakṣye dāsyāmi, modiṣye ityajñānavimohitāḥ īśvarānugrahanirapekṣeṇa svenaiva yāgadānādikaṃ kartuṃ śakyam ityajñānavimohitā manyante
 

Śrīdhara


kiṃ ca āḍhya iti | āḍhyo dhanādi-sampannaḥ | abhijanavān kulīnaḥ | yakṣye yāgādy-anuṣṭhānenāpi dīkṣitāntarebhyaḥ sakāśān mahatīṃ pratiṣṭhāṃ prāpsyāmi | dāsyāmis tāvakebhyaḥ | modiṣye harṣaṃ prāpsyāmi ity evam ajñānena vimohitā mithyābhiniveśaṃ prāpitāḥ
 

Madhusūdana


nanu dhanena kulena vā kaścit tat-tulyaḥ syād ity ata āha āḍhya iti | āḍhyo dhanī, abhijanavān kulīno ‚py aham evāsmi | ataḥ ko ‚nyo ‚sti sadṛśo mayā na ko ‚pīty arthaḥ | yogena dānena vā kaścit tat-tulyaḥ syād ity ata āha — yakṣye yāgenāpy anyān abhibhaviṣyāmi, dāsyāmi dhanaṃ stāvakebhyo naṭādibhyaś ca | tataś ca modiṣye harṣaṃ lapsye nartakyādibhiḥ sahety evam ajñānenāvivekena vimohitā vividhaṃ mohaṃ bhrama-paramparāṃ prāpitāḥ
 

Viśvanātha


pralayāntāṃ pralayo maraṇaṃ tat-paryantām | etāvad iti indriyāṇi viṣaya-sukhe majjantu nāma kā cintā ity etāvad eva śāstrārtha-tātparyam iti niścitaṃ yeṣāṃ te
 

Baladeva


komentarz wspólny przy BhG 16.16
 
 Michalski


Ja jestem bogaty i dobrze urodzony, – któż jest mi równy? – Ja będę składał ofiary i będę rozrzutny, będę się cieszył”, – tak myślą ludzie oślepieni przez niewiedzę.
 

Olszewski


jestem bogaczem, jestem wielkim panem. Któż się ze mną przyrównać może? Będę składał ofiary, szczodre jałmużny, będę zażywał uciech. – Oto jak powiadają, otumanieni przez nieświadomość;
 

Dynowska


jam możny, świetny, wysoko postawiony, któż mi dorówna? Będę hojne składał ofiary, rozrzucał jałmużnę i będę używał”. Tak oto, omamieni głupstwem,
 

Sachse


„Bogaty jestem i wysokiego rodu.
Któż inny może się ze mną równać?
Złożę ofiary, będę hojny, będę szczęśliwy”.
Tak myślą zaślepieni niewiedzą.
 

Kudelska


Jestem bogaty i szlachetnie urodzony, nikt nie jest mi równy,
Będę składał ofiary, rozdzielał dary i tym wszystkim się radował!”, tak są omamieni ludzie ci niemądrzy.
 

Rucińska


„Jam bogacz, znacznego rodu, któż równać się ze mną może?
Ofiary i dary złożę i cieszyć się będę!” – tak to
 

Szuwalska


Mam bogatych krewnych.
Nikt się ze mną nie równa. Chcę składać ofiary
I rozdawać jałmużnę, cieszyć się’ – tak myśli
Człowiek, który w niewiedzy żyje i obłędzie.
 
 

Both comments and pings are currently closed.