BhG 16.9

etāṃ dṛṣṭim avaṣṭabhya naṣṭātmāno lpa-buddhayaḥ
prabhavanty ugra-karmāṇaḥ kṣayāya jagato hitāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


alpa-buddhayaḥ (mający małą roztropność) etāṃ dṛṣṭim (taki pogląd) avaṣṭabhya (utwierdziwszy),
naṣṭātmānaḥ (którzy zniszczyli siebie) ugra-karmāṇaḥ (których czyny są przerażające) ahitāḥ (wrogowie) jagataḥ kṣayāya (w celu zniszczenia świata) prabhavanti (powstają).
 

tłumaczenie polskie


Mający małą roztropność, niszczący siebie, dokonujący straszliwych czynów
wrogowie, utwierdziwszy się w takiej opinii, rodzą się w celu zniszczenia świata.
 

analiza gramatyczna

etām etat sn. 2i.1 f. ;
dṛṣṭim dṛṣṭi 2i.1 f. widzenie, pogląd, opinię, teorię (od: dṛś – widzieć PP dṛṣṭa – widziany);
avaṣṭabhya ava-stambh (spoczywać na, chwytać, blokować) absol. utwierdziwszy, zapanowawszy nad;
naṣṭātmānaḥ naṣṭa-ātman 1i.3 m. ; BV : yeṣām ātmā naṣṭo ‘sti teci, których jaźń jest zniszczona; ci, którzy zniszczyli siebie (od: naś – zanikać, być straconym, PP naṣṭa zniszczony; ātman – jaźń);
alpa-buddhayaḥ alpa-buddhi 1i.3 m. ; BV : yeṣāṃ buddhir alpāsti teci, których roztropność jest mała (od: alpa – mały, drobny, nieznaczny; budh – budzić, rozumieć, percepować; buddhi – roztropność, rozum, myśl, rozsądek, intelekt, percepcja, poznanie, idea, pogląd);
prabhavanti pra-bhū (powstawać, wyłaniać się) Praes. P 1c.3 powstają, wyłaniają się;
ugra-karmāṇaḥ ugra-karman 1i.3 m. ; BV : yeṣāṃ karmāṇy ugrāṇi santi te  – ci, których czyny są straszliwe (od: rūp – formować, ugra silny, straszny, okrutny; kṛ – robić, karman – czyn, działanie i jego skutki);
kṣayāya kṣaya (kṣi – zmniejszać się) PF 4i.1 m. dla zniszczenia, dla zmniejszenia, w celu destrukcji;
jagataḥ jagat 6i.1 n. świata, poruszającego się, ludzkości (od: gam – iść);
ahitāḥ a-hita 1i.1 m. niewłaściwi, niekorzystni, wrogowie (od: dhā – umieszczać, PP hita – umieszczony, ustanowiony, opanowany; dobroczynny, korzystny, pomyślny);

 

warianty tekstu


dṛṣṭim → budhim (roztropność);
prabhavanti → pravartaṃti / pravartate (działają, powstają);
hitāḥśubhāḥ (niepomyślni);
 
 Śāṃkara


etāṃ dṛṣṭim avaṣṭabhya āśritya naṣṭatmāno naṣṭa-svabhāvā vibhraṣṭa-para-loka-sādhanā alpa-buddhayo viṣaya-viṣayālpaiva buddhir yeṣāṃ te’lpa-buddhayaḥ prabhavanti udbhavanti ugra-karmāṇaḥ krūra-karmāṇo hiṃsātmakāḥ | kṣayāya jagataḥ prabhavantīti saṃbandhaḥ || jagato’hitāḥ śatravaḥ ity arthaḥ
 

Rāmānuja


etāṃ dṛṣṭim avaṣṭabhya avalambya, naṣṭātmānaḥ adṛṣṭadehātiriktātmānaḥ, alpabuddhayaḥ ghaṭādivaj jñeyabhūte dehe jñātṛtvena dehavyatirikta ātmopalabhyata iti vivekākuśalāḥ, ugrakarmāṇaḥ sarveṣāṃ hiṃsakā jagataḥ kṣayāya prabhavanti
 

Śrīdhara


kiṃ ca etām iti | etāṃ lokāyatikānāṃ dṛṣṭiṃ darśanam āśritya naṣṭātmano malīmasa-cittāḥ santo ‚lpa-buddhayo duṣṭārtha-mātra-matayaḥ | ateva ugraṃ hiṃsraṃ karma yeṣāṃ te ahitā vairiṇo bhūtvā jagataḥ kṣayāya prabhavanti udbhavantīty arthaḥ
 

Madhusūdana


iyaṃ dṛṣṭiḥ śāstrīya-dṛṣṭivad iṣṭaivety āśaṅkyāha etām iti | etāṃ prāg-uktāṃ lokāyatika-dṛṣṭim avaṣṭabhyālambya naṣṭatmāno bhraṣṭa-para-loka-sādhanā alpa-buddhayo dṛṣṭa-mātroddeśa-pravṛtta-mataya ugra-karmāṇo hiṃsā ahitāḥ śatravo jagataḥ prāṇi-jātasya kṣayāya vyāghra-sarpādi-rūpeṇa prabhavanti utpadyante | tasmād iyaṃ dṛṣṭir atyantādho-gati-hetutayā sarvātmanā śreyo ‚rthibhir avaheyaivety arthaḥ
 

Viśvanātha


evaṃ vādino ‚surāḥ kecin naṣṭātmānaḥ kecid alpajñānāḥ kecid ugra-karmāṇaḥ svacchandācārā mahā-nārakino bhavantīty āha | etām ity ekādaśabhiḥ | avaṣṭabhya ālambya
 

Baladeva


sva-sva-mata-nirṇāyakāni darśanāni ca taiḥ kṛtāni yāny āsthāya jagad-vinaśyatīty āha etām iti jātyaika-vacanam | etāni darśanāny avaṣṭabhyālambyālpa-buddhayo naṣṭātmāno ‚dṛṣṭa-dehādi-viviktātma-tattvā ugra-karmāṇo hiṃsā-paiśunya-pāruṣyādi-karma-niṣṭhā jagato ‚hitāḥ śatravaś ca santasya kṣayāya prabhavanti parmārthāj jagad-bhraṃśayantīty arthaḥ
 
 Michalski


Uwięźli w takim pojmowaniu gubią swą duszę – nierozumni, rodząc się na ziemi dla gwałtownych czynów na zgubę świata, niby wrogowie rodzaju ludzkiego.
 

Olszewski


Takiem jest ich świata pojmowanie, i gubiąc się w samych sobie, zmniejszając władze swej duszy, oddają się czynom gwałtownym i są wrogami rodzaju ludzkiego.
 

Dynowska


Widząc tak wszystko na opak, ci bezrozumni gubią swe dusze; dzikich, okrutnych dopuszczając się czynów, stając się siłą niszczącą, na zgubę świata działają.
 

Sachse


Takie żywiąc przekonania,
zgubieni, niewiele zdolni zrozumieć,
mnożą, nieszczęśni, czyny zbrodnicze,
na zgubę światu.
 

Kudelska


Ci ludzie, tak niewiele wiedzący, przyjmując taki pogląd, niszczą swe dusze i dopuszczają się czynów okrutnych,
Oni, nienawistni wobec świata, dążą ku jego zagładzie.
 

Rucińska


Hołdując takim poglądom, straceńcy, ciasnych umysłów,
Złoczyńcy i krzywdziciele, powstają na zgubę światu!
 

Szuwalska


W takim przekonaniu
Na zgubę swą, niemądrzy, przez czyny okrutne
Niszczą świat.
 
 

Both comments and pings are currently closed.