BhG 16.7

pravṛttiṃ ca nivṛttiṃ ca janā na vidur āsurāḥ
na śaucaṃ nāpi cācāro na satyaṃ teṣu vidyate

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


āsurāḥ janāḥ (demoniczni ludzie) pravṛttiṃ ca (i aktywności) nivṛttiṃ ca (i powściągnięcia) na viduḥ (nie znają),
teṣu [janeṣu] (w tych ludziach) śaucam (czystość) na vidyate (nie jest),
ācāraḥ api ca (i nawet właściwe zachowanie) na [vidyate] (nie jest),
satyam (prawda) na [vidyate] (nie jest).
 

tłumaczenie polskie


Ludzie demoniczni nie znają ani aktywności, ani powściągnięcia.
Nie ma w nich ani czystości, ani właściwego zachowania, ani prawdy.
 

analiza gramatyczna

pravṛttim pravṛtti 2i.1 f. aktywności, działania (od: pra-vṛt – wprawiać w ruch, obracać, dziać się);
ca av. i;
nivṛttim nivṛttim 2i.1 f. zatrzymania, zawrócenia, powściągnięcia (od: ni-vṛt – zatrzymywać);
ca av. i;
janāḥ jana 1i.3 m. ludzie, rasy, rody (od: jan – rodzić, stwarzać);
na av. nie;
viduḥ vid (wiedzieć) Perf. P 1c.3 – dowiedzieli się, poznali; użyte w znaczeniu teraźniejszym – wiedzą, rozumieją;
āsurāḥ āsura 1i.3 m. demoniczni, diabelscy, związani z przeciwnikami niebian (od: asura – przeciwnik niebian, demon);
na av. nie;
śaucam śauca 1i.1 n. czystość (od: śuc – jaśnieć, być mokrym, śuci – czysty);
na av. nie;
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
ca av. i;
ācāraḥ ācāra 1i.1 m.  postępowanie, zwyczaj, właściwe zachowanie (od: ā-car – zbliżać się do);
na av. nie;
satyam satya 1i.1 n. prawda, prawdziwość (od: as – być, PPr sant – będący);
teṣu tat sn. 7i.3 m. w nich;
vidyate vid (być, istnieć) Praes. Ā 1c.1 jest;

 

warianty tekstu


na śaucaṃ nāpi na śaucaṃ vāpi (lub też nie czystość);
cācāro → vācāro (lub właściwe zachowanie);

Pierwsza pada BhG 16.7 jest taka sama jak pierwsza pada BhG 18.30;

 
 Śāṃkara


ā adhyāya-parisamāpter āsurī saṃpat prāṇi-viśeṣaṇatvena pradarśyate, pratyakṣī-karaṇena ca śakyate tasyāḥ parivarjanaṃ kartum iti—
pravṛttiṃ ca pravartanaṃ yasmin puruṣārtha-sādhane kartavye pravṛttis tām, nivṛttiṃ ca etad-viparītāṃ yasmāt anartha-hetoḥ nivartitavyaṃ sā nivṛttis tāṃ ca, janā āsurā na vidur na jānanti | na kevalaṃ pravṛtti-nivṛttī eva te na viduḥ, na śaucaṃ nāpi cācāro na satyaṃ teṣu vidyate | aśaucā anācārā māyāvino’nṛta-vādino hy āsurāḥ
 

Rāmānuja


pravṛttiṃ ca nivṛttiṃ ca abhyudayasādhanaṃ mokṣasādhanaṃ ca vaidikaṃ dharmam āsurā na viduḥ na jānanti / śaucam vaidikakarmayogyatvaṃ śāstrasiddham; tad bāhyam āntaraṃ cāsureṣu na vidyate / nāpi cācāraḥ tad bāhyāntaraśaucaṃ yena sandhyāvandanādinā ācāreṇa jāyate, so ‚py ācāras teṣu na vidyate / yathoktam, „saṃdhyāhīno ‚śucir nityam anarhas sarvakarmasu” iti / tathā satyaṃ ca teṣu na vidyate yathājñātabhūtahitarūpabhāṣaṇaṃ teṣu na vidyate
 

Śrīdhara


āsurīṃ vistaraśo nirūpayati pravṛttiṃ cety ādi-dvādaśabhiḥ | dharme pravṛttim adharmān nivṛttiṃ cāsura-svabhāvā janā na jānanti | ataḥ śaucam ācāraḥ satyaṃ ca teṣu nāsty eva
 

Madhusūdana


varjanīyām āsurīṃ sampadaṃ prāṇi-viśeṣaṇatayā tān aham ity ataḥ prāktanair dvādaśabhiḥ ślokair vivṛṇoti pravṛttim iti | pravṛttiṃ pravṛtti-viṣayaṃ dharmaṃ ca-kārāt tat-pratipādakaṃ niṣedha-vākyaṃ cāsura-svabhāvā janā na jānanti | atas teṣu na śaucaṃ dvividhaṃ nāpy ācāro manv-ādibhir uktaḥ | na satyaṃ ca priya-hita-yathārtha-bhāṣaṇaṃ vidyate | śauca-satyayor ācārāntarbhāve ‚pi brāhmaṇa-parivrājaka-nyāyena pṛthag-upādānam | aśaucā anācārā anṛta-vādino hy āsurā māyāvinaḥ prasiddhāḥ
 

Viśvanātha


dharme pravṛttim adharmān nivṛttim
 

Baladeva


āsuraṃ sargam āha pravṛttiṃ ceti dvādaśabhiḥ | āsurā janā dharme pravṛttim adharmān nivṛttim ca na jānanti | ca-kārābhyāṃ tayoḥ pratipādake vidhi-niṣedha-vākye ca na jānanti | vedeṣv āsthābhāvād ity uktam | teṣu śaucaṃ bāhyābhyantaraṃ tat-pravṛtty-upayogi na vidyate | nāpy ācāro manvādibhir uktaḥ | na ca satyaṃ prāṇihitānubandhi yathā-dṛṣṭārtha-viṣaya-vākyam iti gṛdhra-gomāyuvat teṣām upadeśādi
 
 Michalski


Ludzie szatańscy nie wiedzą, kiedy mają działać, a kiedy wyrzec się działania. Niemasz u nich ani czystości, ani cnotliwego życia, ani prawdy.
 

Olszewski


Ludzie natury piekielnej nie znają emanacyi ani powrotu; nie masz w nich ani czystości, ani obrzędów, ani prawdy.
 

Dynowska


Ludzie o nikczemnej i mrocznej naturze nie wiedzą czym jest prawy czyn, ni słuszne wyrzeczenie; bez wstydu są, bez prawdy, bez godności, nawet postępować godziwie nie umieją.
 

Sachse


Ludzie o naturze asurów
nie wiedzą, czym jest działanie,
a czym — niedziałanie.
Nie ma w nich ani czystości,
ani postawy godziwej, ani prawdy.
 

Kudelska


Ludzie demoniczni nie wiedzą, czym jest działanie, czym zaniechanie
działania,
Nie znajdziesz w nich czystości, dobrego postępowania i prawdy.
 

Rucińska


Nakazów ani zakazów nie znają ludzie-asury,
Ni czystość, ni obyczajność, ni prawda w nich nie przebywa!
 

Szuwalska


Co czynem jest pobożnym i na czym polega
Wyrzeczenie się grzechu, nie wiedzą bezbożni.
Nie ma w nich nic czystego, godnego, prawego.
 
 

Both comments and pings are currently closed.