BhG 14.10

rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata
rajaḥ sattvam tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he bhārata (o potomku Bharaty!),
sattvam (sattwa) rajaḥ tamaḥ ca (radźas i tamas) abhibhūya (zdominowawszy) bhavati (trwa),
rajaḥ (radźas) sattvam tamaḥ ca eva (zaiste sattwę i tamas) [abhibhūya] (zdominowawszy) [bhavati] (trwa),
tathā (podobnie) tamaḥ (tamas) sattvaṃ rajaḥ ca (sattwę i radźas) [abhibhūya] (zdominowawszy) bhavati (trwa).
 

tłumaczenie polskie


O potomku Bharaty, sattwa pojawia się zdominowawszy radźas i tamas,
a radźas [zdominowawszy] sattwę i tamas,
podobnie tamas pojawia się [zdominowawszy] sattwę i radźas.
 

analiza gramatyczna

rajaḥ rajas 2i.1 n. pokolorowanego, kurz, namiętność, jedną z trzech gun (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym);
tamaḥ tamas 2i.1 n. ciemność, mrok, tępotę, bierność (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać);
ca av. i;
abhibhūya abhi-bhū (pokonywać) absol. pokonawszy, zdominowawszy;
sattvam sattva (as – być, PPr sant – będący, istnienie) abst. 1i.1 n. jestestwo, esencja, mądrość, duch, jedna z trzech gun;
bhavati bhū (być) Praes. P 1c.1 staje się;
bhārata bhārata 8i.1 m. potomku Bharaty;
rajaḥ rajas 1i.1 n. pokolorowany, kurz, namiętność, jedną z trzech gun (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym);
sattvam sattva (as – być, PPr sant – będący, istnienie) abst. 2i.1 n. jestestwo, esencję, mądrość, ducha, jedną z trzech gun;
tamaḥ tamas 2i.1 n. ciemność, mrok, tępotę, bierność (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać);
ca av. i;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
tamaḥ tamas 1i.1 n. ciemność, mrok, tępota, bierność (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać);
sattvam sattva (as – być, PPr sant – będący, istnienie) abst. 2i.1 n. jestestwo, esencję, mądrość, ducha, jedną z trzech gun;
rajaḥ rajas 2i.1 n. pokolorowanego, kurz, namiętność, jedną z trzech gun (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym);
tathā av. tak, w ten sposób, podobnie;

 

warianty tekstu


cābhibhūyacāpi bhūya (i właśnie staje się);
sattvaṃ bhavati bhāratasattvaṃ bhārata vardhate / sattvaṃ vartate bhārata (o potomku Bharaty, sattwa wzrasta / o potomku Bharaty, sattwa jest aktywna);
tamaś → damaś (okiełznanie, samokontrola);
 
 Śāṃkara


uktaṃ kāryaṃ kadā kurvanti guṇāḥ ? ity ucyate—
rajas tamaś ca ubhāv apy abhibhūya sattvaṃ bhavati udbhavati vardhate yadā, tadā labdhātmakaṃ sattvaṃ sva-kāryaṃ jñāna-sukhādy ārabhate | he bhārata ! tathā rajo-guṇaḥ sattvaṃ tamaś caiva ubhāv apy abhibhūya vardhate yadā, tadā karma tṛṣṇādi sva-kāryam ārabhate | tama-ākhyo guṇaḥ sattvaṃ rajaś ca ubhāv apy abhibhūya tathaiva vardhate yadā, tadā jñānāvaraṇādi sva-kāryam ārabhate
 

Rāmānuja


dehākārapariṇatāyāḥ prakṛteḥ svarūpānubandhinaḥ sattvādayo guṇāḥ; te ca svarūpānubandhitvena sarvadā sarve vartante iti parasparaviruddhaṃ kāryaṃ kathaṃ janayantīty atra āha
yady api sattvādyas trayaḥ prakṛtisaṃsṛṣṭātmasvarūpānubandhinaḥ, tathāpi prācīnakarmavaśād dehāpy āyanabhūtāhāravaiṣamyāc ca sattvādayaḥ parasparasamudbhavābhibhavarūpeṇa vartante / rajastamasī kadācid abhibhūya sattvam udriktaṃ vartate; tathā tamassattve abhibhūya rajaḥ kadācit; kadācic ca rajassattve abhibhūya tamaḥ
 

Śrīdhara


tatra hetum āha raja iti | rajas-tamaś ceti guṇa-dvayam abhibhūya tiraskṛtya sattvaṃ bhavati | adṛṣṭa-vaśād udbhavati | tataḥ svakārye sukha-jñānādau sañjayatīty arthaḥ | evaṃ rajo ‚pi sattvaṃ tamaś ceti guṇa-dvayam abhibhūyodbhavati | tataḥ svakārye tṛṣṇākarmādau sañjayati | evaṃ tamo ‚pi sattvaṃ rajaś cobhāv api guṇāv abhibhūyodbhavati | tataś ca sva-kārye pramādālasyādau sañjayatīty arthaḥ
 

Madhusūdana


uktaṃ kāryaṃ kadā kurvanti guṇāḥ ? ity ucyate raja iti | rajas tamaś ca yugapad ubhāv api guṇāv abhibhūya sattvaṃ bhavati udbhavati vardhate yadā, tadā sva-kāryaṃ prāg-uktam asādhāraṇyena karotīti śeṣaḥ | evaṃ rajo ‚pi sattvaṃ tamaś ceti guṇa-dvayam abhibhūyodbhavati yadā, tadā sva-kāryam prāg-uktaṃ karoti | tathā tadvad eva tamo ‚pi sattvaṃ rajaś cety ubhāv api guṇāv abhibhūyodbhavati yadā, tadā sva-kāryam prāg-uktaṃ karotīty arthaḥ
 

Viśvanātha


uktaṃ sva-sva-kāryaṃ sukhādikaṃ prati guṇāḥ kathaṃ prabhavantīty apekṣāyām āha rajas tamaś ceti guṇa-dvayam abhibhūya tiraskṛtya sattvaṃ bhavati adṛṣṭa-vaśād udbhavati | evaṃ rajo ‚pi sattvaṃ tamaś ceti guṇa-dvayābhibhūya tādṛśādṛṣṭa-vaśād udbhavati | tamo ‚pi sattvaṃ rajaś cobhāv api guṇāv abhibhūyodbhavati
 

Baladeva


sameṣu triṣu katham akasmād ekasyotkarṣa iti cet prācīna-tādṛśa-karmodayāt tādṛśāhārāc ca svabhavatīti bhavavān āha raja iti | sattvaṃ kartṛ rajas tamaś cābhibhūyo tiraskṛtyotkṛṣṭaṃ bhavati | rajaḥ kartṛ sattvaṃ tamaś cābhibhūyotkṛṣṭaṃ bhavati | tamaḥ kartṛ sattvaṃ rajaś cābhibhūyotkṛṣṭaṃ bhavati | yadotkṛṣṭaṃ bhavati, tadā pūrvoktam asādhāraṇaṃ kāryaṃ karotīti śeṣaḥ
 
 Michalski


Gdy zwyciężony zostanie tamas i radżas, powstaje wówczas sattwam, Bharato! – radżas powstaje przez zwyciężenie sattwam i tamasu, – tamas przez zwyciężenie radżasu i sattwam.
 

Olszewski


Prawda rodzi się z przeważenia instynktu i nieświadomości, o Bharato; instynkt z przeważenia nieświadomości i prawdy; nieświadomość z przeważenia prawdy i instynktu.
 

Dynowska


Raz, o Bharato, Harmonia przeważa nad Ruchliwością i Bezwładem biorąc górę; raz Ruchliwość gdy Harmonię i Bezwład pokona; to znów Bezwład, gdy Harmonię i Ruchliwość przytłoczy.
 

Sachse


Jeśli stłumi się radżas i tamas,
do głosu dojdzie sattwa, Bharato.
Jeśli radżas i sattwę — tamas,
a jeśli tamas i sattwę — radżas,
 

Kudelska


Raz, Bharato, szlachetność przeważa nad namiętnością i mrocznością,
Innym razem namiętność bierze górę, a czasem mroczność pozostałe cechy przewyższa.
 

Rucińska


Sattwa panuje, Bharato, stłumiwszy radżas i tamas,
Zaś radżas – sattwę i tamas, a tamas – sattwę i radżas.
 

Szuwalska


Wiedz, Bharato,
Że czasami harmonia może zapanować
Nad siłą dynamiki i cechą bierności.
Czasami dynamika zdominować może
Wpływ harmonii i bierność, która innym razem
Opanować potrafi pozostałe cechy.
 
 

Both comments and pings are currently closed.