BhG 12.2

śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṃ nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās te me yuktatamā matāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


śrī-bhagavān (chwalebny Pan) uvāca (powiedział):
ye (którzy) parayā śraddhayā (w najwyższą wiarę) upetāḥ (wyposażeni) mayi (we mnie) manaḥ (umysł) āveśya (umieściwszy)
nitya-yuktāḥ (zawsze zaprzężeni) mām (mnie) upāsate (czczą),
te (oni) yukta-tamāḥ [iti] (najlepiej zaprzężeni) me (przeze mnie) matāḥ (uważani).
 

tłumaczenie polskie


Chwalebny Pan rzekł:
Tych, którzy umieścili umysł we mnie i czczą mnie zawsze zaprzężeni,
którzy obdarzeni są najwyższą wiarą, tych uważam za najlepiej zaprzężonych.
 

analiza gramatyczna

śrī-bhagavān śrī-bhagavant 1i.1 m. ; TP : śriyā yukto bhagavān itiPan połączony z majestatem (od: śrī – blask, majestat, fortuna; bhaj – dzielić, dostarczać, radować się, oddawać cześć, bhaga – dział, udział, pomyślność, majątek; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza, bhagavant – posiadacz fortuny);
uvāca vac (mówić) Perf. P 1c.1 powiedział;
mayi asmat sn. 7i.1 we mnie;
āveśya āveśya (ā-viś – zbliżać się, wchodzić) caus. absol. spowodowawszy wejście, umieściwszy;
manaḥ manas 1i.1 n. umysł (od: man – myśleć);
ye yat sn. 1i.3 m. którzy;
mām asmat sn. 2i.1mnie;
nitya-yuktāḥ nitya-yukta 1i.3 m. ; nityaṃ yuktā itizawsze zaprzęgnięci (od: av. nityam – zawsze; yuj – zaprzęgać, łączyć, PP yukta – połączony, zaprzężony);
upāsate upa-ās (oddawać cześć, wielbić) Praes. Ā 1c.3 oddają cześć, uczestniczą;
śraddhayā śrad-dhā 3i.1 f. z wiarą, z przekonaniem (od: śrat  – w złożeniach: wiara; dhā – pokładać [wiarę]);
parayā para 3i.1 f. z daleką, z ostateczną, z najwyższą, z najlepszą;
upetāḥ upeta (upa-i – podchodzić, osiągać) PP 1i.3 m. podeszli, obdarzeni, posiadający;
te tat sn. 1i.3 m. oni;
me asmat sn. 6i.1 mój (skrócona forma od: mama);
yuktatamā yukta-tama 1i.3 m. najlepiej zaprzężeni (od: yuj – zaprzęgać, łączyć; stopień najwyższy od: PP yukta – połączony, zaprzęgnięty);
matāḥ mata (man – myśleć) PP 1i.3 m. myślani, uważani, szanowani;

 

warianty tekstu


yukta-tamā → yukta-tamo (najlepiej zaprzężony);
te me yuktatamā matāḥte me yuktāḥ samā matāḥ (ci przeze mnie uważani są za równych zaprzężonym);

Druga pada BhG 12.2 taka sama jak czwarta pada BhG 9.14;

 
 Śāṃkara


śrī-bhagavān uvāca—ye tv akṣaropāsakāḥ samyag-darśino nivṛttaiṣaṇās te tāvat tiṣṭhantu | tān prati yad vaktavyam, tad upariṣṭād vakṣyāmaḥ | ye tv itare—
mayi viśva-rūpe parameśvara āveśya samādhāya mano ye bhaktāḥ santaḥ, māṃ sarva-yoge varāṇām adhīśvaraṃ sarvajñaṃ vimukta-rāgādi-kleśa-timira-dṛṣṭim, nitya-yuktā atītānantarādhyāyāntokta-ślokārtha-nyāyena satata-yuktāḥ santa upāsate śraddhayā parayā prakṛṣṭayopetāḥ, te me mama matā abhipretā yuktatamā iti | nairantaryeṇa hi te mac-cittatayāho-rātram ativāhayanti | ato yuktaṃ tān prati yuktatamā iti vaktum
 

Rāmānuja


atyarthamatpriyatvena mano mayy āveśya śraddhayā parayopetāḥ nityayuktāḥ nityayogaṃ kāṅkṣamāṇāḥ ye mām upāsate prāpyaviṣayaṃ mano mayy āveśya ye mām upāsata ityarthaḥ te yuktatamāḥ māṃ sukhenācirāt prāpnuvantītyarthaḥ
 

Śrīdhara


tatra prathamāḥ śreṣṭhā ity uttaraṃ śrī-bhagavān uvāca mayīti | mayi parameśvare sarvajñādi-guṇa-viśiṣṭe | mana āveśyaikāgraṃ kṛtvā | nitya-yuktā mad-artha-karmānuṣṭhānādinā man-niṣṭhāḥ santaḥ śreṣṭhayā śraddhayā yuktā ye mām ārādhayanti te yuktatamā mamābhimatāḥ
 

Madhusūdana


brak komentarza do BhG 12.4
 

Viśvanātha


tatra mad-bhaktāḥ śreṣṭhā ity āha mayi śyāmasundarākāre mama āveśyāviṣṭaṃ kṛtvā nitya-yuktā man-nitya-yoga-kāṅkṣiṇaḥ parayā guṇātītayā śraddhayā | yad uktaṃ –
sāttviky ādhyātmikī śraddhā karma-śraddhā tu rājasī |
tāmasy adharme yā śraddhā mat-sevāyāṃ tu nirguṇā || [BhP 11.25.27] iti |
te me madīyā ananya-bhaktā yuktatamā yoga-vittamā ity arthaḥ | tenānanya-bhaktebhyo nyūnā anye jñāna-karmādi-miśra-bhaktimanto yoga-vittarā ity artho ‚bhivyañjito bhavati | tataś ca jñānād bhaktiḥ śreṣṭhā bhaktāv apy ananya-bhaktiḥ śreṣṭhety upapāditam
 

Baladeva


evaṃ pṛṣṭho bhagavān uvāca mayīti | ye bhaktā mayi nīlotpala-śyāmalatvādi-dharmiṇi svayaṃ bhagavati devakī-sūnau mana āveśya nirataṃ kṛtvā parayā dṛḍhayā śraddhayopetāḥ santo mām ukta-lakṣaṇam upāsate | śravaṇādi-lakṣaṇām upāsanāṃ mama kurvanti | nitya-yuktā nityaṃ mad-yogam icchantas te mama matena yuktatamā matāḥ | śīghra-mat-prāpakopāyinas te
 
 Michalski


Wzniosły rzekł:
Ci, którzy serce swe złożyli we mnie i którzy, na wieki oddani, mi służą, napełnieni najwyższą wiarą, ci są najbardziej oddani.
 

Olszewski


Błogosławiony.
Ci, którzy składając we mnie swego Bucha, służą mi bezustannie pełni wiary doskonałej, to są ci, którzy w oczach moich uprawiają najlepiej Jedność świętą.
 

Dynowska


Pan rzecze:
Tych za najdoskonalszych w Jodze poczytuję, którzy myśl całą we Mnie skupiają i w nieustannej Jodze zjednoczenia z najwyższą wielbią Mnie wiarą.
 

Sachse


Czcigodny rzekł:
Za najdoskonalszych w jodze uważam tych,
których umysł zagłębił się we mnie
i którzy, pogrążeni w jodze bezustannie,
mnie otaczają czcią, pełni najgłębszej wiary.
 

Kudelska


Czcigodny pan rzecze:
Ten, kto we mnie serce swe pokłada, żarliwie mnie wielbi,
A wiara jego pełna, on jest według mnie najdoskonalszy.
 

Rucińska


Rzekł Pan:
Ci, co myśl we mnie złożywszy wielbią mnie z wiarą najgłębszą,
Stale skupieni – ci dla mnie są najlepszymi z joginów.
 

Szuwalska


A Pan odpowiedział:
»Ci, co umysł skupiają na Mnie nieustannie,
Służą z wiarą, co poza świat zmysłów wykracza,
Najdoskonalsi z wszystkich są, bądź tego pewien.
 
 

Both comments and pings are currently closed.