BhG 12.1

arjuna uvāca
evaṃ satata-yuktā ye bhaktās tvāṃ paryupāsate
ye cāpy akṣaram avyaktaṃ teṣāṃ ke yoga-vittamāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


arjunaḥ (Ardźuna) uvāca (powiedział):
evam (w ten sposób) ye satata-yuktāḥ (którzy zawsze zaprzęgnięci) bhaktāḥ (wielbiciele) tvām (ciebie) paryupāsate (czczą),
ye ca api (i którzy) avyaktam (niezamanifestowanego) akṣaram (niepodzielnego) [paryupāsate] (czczą),
teṣām (wśród nich) ke (którzy) yoga-vittamāḥ (najlepsi ze znawców jogi) [santi] (są).
 

tłumaczenie polskie


Ardźuna rzekła:
Istnieją wielbiciele, którzy są zawsze zaprzężeni i czczą ciebie
oraz ci, którzy [czczą] niewidzialnego i niepodzielnego
– którzy pośród nich są najlepszymi znawcami jogi?
 

analiza gramatyczna

arjunaḥ arjuna 1i.1 m. biały, jasny;
uvāca vac (mówić) Perf. P 1c.1 powiedział;
evam av. w ten sposób;
satata-yuktāḥ satata-yukta 1i.3 m. zawsze zaprzężeni (od: sa-tata – stały, niewyczerpany, nieprzerwany, av. – zawsze, stale; yuj – zaprzęgać, łączyć, PP yukta – połączony, zaprzęgnięty);
ye yat sn. 1i.3 m. którzy;
bhaktāḥ bhakta (bhaj – dzielić, czcić, kochać) PP 1i.3 m. rozdani, kochani; czciciele, wielbiciele, miłośnicy, kochający, oddani;
tvām yuṣmat sn. 2i.1ciebie;
paryupāsate pari-upa-ās (oddawać cześć, wielbić) Praes. Ā 1c.3 oddają cześć, uczestniczą;
ye yat sn. 1i.3 m. którzy;
ca av. i;
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
akṣaram a-kṣara 2i.1 n. niezniszczalnego, głoskę (od: kṣar – zmniejszać się, znikać, kṣara – zniszczalny, ginący);
avyaktam a-vyakta (vi-añj – dekorować, przejawiać) PP 2i.1 n. niewidocznego, nieprzejawionego;
teṣām tat sn. 6i.3 m. wśród nich;
ke kim sn. 1i.3 m. którzy?;
yoga-vittamāḥ yoga-vittama 1i.3 m. ; ye yogaṃ viduḥ teci, którzy znają jogę (od: yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej; vid – wiedzieć, rozumieć, -vit – na końcu wyrazów: znający, znawca; vittama – stopień najwyższy od: vit – vit-tara, vit-tama);

 

warianty tekstu


bhaktās → bhaktyā (z uwielbieniem);
cāpy akṣaramcāpy kṣaram (i właśnie zniszczalnego);
teṣāṃ ke yoga-vittamāḥ → teṣāṃ ke yoga-vittamaḥ / teṣāṃ ke yuktatamāḥ (pośród nich którzy najlepszy / pośród nich którzy najbardziej zaprzężeni);
 
 Śāṃkara


evam ity atītānantara-lokena uktam arthaṃ parāmṛśati mat-karma-kṛd ity ādinā | evaṃ satata-yuktāḥ, nairantaryeṇa bhagavat-karmādau yathokte’rthe samāhitāḥ santaḥ pravṛttā ity arthaḥ | ye bhaktā ananya-śaraṇāḥ santas tvāṃ yathā-darśitaṃ viśva-rūpaṃ paryupāsate dhyāyanti | ye cānye’pi tyakta-sarveṣaṇāḥ saṃnyasta-sarva-karmāṇo yathā-viśeṣitaṃ brahmākṣaraṃ nirasta-sarvopādhitvād avyaktam akaraṇa-gocaram | yad dhi karaṇa-gocaraṃ tad vyaktam ucyate, añjer dhātos tat-karmakatvāt | idaṃ tv akṣaraṃ tad-viparītam, śiṣṭau ca ucyamānair viśeṣaṇair viśiṣṭam, tad ye cāpi paryupāsate, teṣām ubhayeṣāṃ madhye ke yogi-vittamāḥ ? ke’tiśayena yoga-vida ity arthaḥ
 

Rāmānuja


evam „matkarmakṛt” ityādinoktena prakāreṇa, satatayuktāḥ bhagavantaṃ tvām eva paraṃ prāpyaṃ manvānāḥ ye bhaktāḥ, tvām sakalavibhūtiyuktam anavadhikātiśayasaundaryasauśīlyasārvajñyasatyasaṃkalpatvādyanantaguṇasāgaraṃ paripūrṇam upāsate, ye cāpy akṣaraṃ pratyagātmasvarūpam tad eva ca avyaktaṃ cakṣurādikaraṇānabhivyaktasvarūpam upāsate; teṣām ubhayeṣāṃ ke yogavittamāḥ ke svasādhyaṃ prati śīghragāmina ityarthaḥ, „bhavāmi na cirāt pārtha” iti uttaratra yogavittamatvaṃ śaighryaviṣayam iti hi vyañjayiṣyate
 

Śrīdhara


pūrvādhyāyānte mat-karma-kṛn mat-parama [Gītā 11.55] ity evaṃ bhakti-niṣṭhasya śreṣṭhatvam uktam | kaunteya pratijānīhīty [Gītā 9.31] ādinā ca tatra tatra tasyaiva śreṣṭhatvaṃ nirṇītam | tathā teṣāṃ jñānī nitya-yukta eka-bhaktir viśiṣyata [Gītā 7.17] ity ādinā sarvaṃ jñāna-plavenaiva vṛjinaṃ santariṣyasi [Gītā 4.36] ity ādinā ca jñāna-niṣṭhasya śreṣṭhatvam uktam | evam ubhayoḥ śraiṣṭhye ‚pi viśeṣa-jijñāsayā śrī-bhagavantaṃ praty arjuna uvāca evam iti | evaṃ sarva-karmārpaṇādinā satata-yuktās tvan-niṣṭhāḥ santo ye bhaktās tvāṃ viśva-rūpaṃ sarvajñaṃ sarva-śaktiṃ paryupāsate dhyāyanti | ye cāpy akṣaraṃ brahmāvyaktaṃ nirviśeṣam upāsate | teṣām ubhayeṣāṃ madhye ke ‚tiśayena yoga-vido ‚tiśreṣṭhā ity arthaḥ
 

Madhusūdana


evaṃ mat-karma-kṛd [Gītā 11.55] ity-ādy-anantarokta-prakāreṇa satata-yuktā nairantaryeṇa bhagavat-karmādau sāvadhānatayā pravṛttā bhaktāḥ sākāra-vastv-eka-śaraṇāḥ santas tvām evaṃ-vidhaṃ sākāraṃ ye paryupāsate satataṃ cintayanti | ye cāpi sarvato viraktās tyakta-sarva-karmāṇo ‚kṣaraṃ na kṣaraty aśnute vety akṣaram etad vai tad akṣaraṃ gārgi brāhmaṇā abhivadanty asthūlam anaṇv ahrasvam adīrgham [BAU 3.8.9] ity ādi-śruti-pratiṣiddha-sarvopādhi nirguṇaṃ brahma | ataevāvyaktaṃ sarva-karaṇāgocaraṃ nirākāraṃ tvāṃ paryupāsate teṣām ubhayeṣāṃ madhye ke yoga-vittamāḥ atiśayena yoga-vidaḥ | yogaṃ samādhiṃ vindanti vidantīti vā yoga-vida ubhaye ‚pi | teṣāṃ madhye ke śreṣṭhā yoginaḥ keṣāṃ jñānaṃ mayānusaraṇīyam ity arthaḥ
 

Viśvanātha


bhakti-prakaraṇasyopakrame –
yoginām api sarveṣāṃ mad-gatenāntarātmanā |
śraddhāvān bhajate yo māṃ sa me yuktatamo mataḥ || [Gītā 6.47]
iti bhakteḥ sarvotkarṣo yathā śruteḥ | tathaivopasaṃhāre ‚pi tasyā evaṃ sarvotkarṣaṃ śrotu-kāmaḥ pṛcchati | evaṃ satata-yuktā mat-karma-kṛn mat-paramaḥ [Gītā 11.55] iti tvad-ukta-lakṣaṇā bhaktās tvāṃ śyāmasundarākāraṃ ye ca avyaktaṃ nirviśeṣam akṣaraṃ etad vai tad akṣaraṃ gārgi brāhmaṇā abhivadanty asthūlam anaṇv ahrasvam [BAU 3.8.9] ity ādi-śruty-uktaṃ brahma upāsate | teṣām ubhayeṣāṃ yoga-vidāṃ madhye ke ‚tiśayena yogavidaś ca tva-prāntau śreṣṭham upāyaṃ jānanti na labhante vā | te yoga-vittarā iti vaktavye yoga-vittamā ity uktir yoga-vittarāṇām api bahūnāṃ madhye ke yogavittamā ity arthaṃ bodhayati
 

Baladeva


jīvātmānaṃ yathāvaj jñātvā vijñāya ca tad-aṃśī harir dhyeya iti avināśi tu tad viddhi [Gītā 2.17] ity ādibhir dvitīyādiṣv ekaḥ panthā varṇitaḥ | jīvātmānaṃ harer aṃśaṃ jñātvaiva tad-aṃśī haris tac-chravaṇādi-bhaktibhir dhyeya iti mayy āsakta-manāḥ pārtha [Gītā 7.1] ity ādibhiḥ saptamādiṣu dvitīya-panthāḥ pradarśitaḥ | teṣv eva prayāṇa-kāle [Gītā 8.10] ity ādinā yogopasṛṣṭā | jñāna-yajñena cāpy anye [Gītā 9.15] ity anena jñānopasṛṣṭā ca bhaktir uktā | bhakti-ṣaṭkāt prāk ṣaṣṭhānte kevalāṃ bhaktim upadekṣyatā yoginām api sarveṣāṃ [Gītā 6.47] ity ādi-padyena svaikāntinām yuktatamatāṃ cābhihitā | tatrārjunaḥ pṛcchati evam iti | evaṃ mayy āsakta-manāḥ pārtha [Gītā 7.1] ity ādi-tvad-ukta-vidhayā satata-yuktā ye tvāṃ śyāmasundaraṃ kṛṣṇaṃ paritaḥ kāyādi-vyāpārair upāsate, ye cākṣaraṃ jīva-svarūpaṃ cakṣur-ādibhir avyaktaṃ paryupāsate dhāraṇādhyāna-samādhibhiḥ sākṣāt-kartum īhante paramātma-kāmās teṣām ubhayeṣāṃ madhye yoga-vittamāḥ śīghropāyinaḥ ke bhavanti ? ayaṃ bhāvaḥ | svānubhava-pūrvakasya hari-dhyānasya bandha-mūlatvāt tena nirvighnā tat-prāptir ity eke | nīrūpasyātisūkṣmasya jīvātmano durdhyānatvāt kiṃ tad-dhyānena ? kintu hari-bhaktir eva sarva-vighna-vimardinī hari-prāpaṇīty eke | tasyām eva niratās teṣām ubhayeṣām upāyeṣu kaḥ śreyān upāya iti taṃ bhaṇeti
 
 Michalski


Ardżuna rzekł:
Czy ci, którzy w ten sposób na wieki oddani, pełni miłości, składają ci hołd, czy też ci, którzy służą nieprzemijającemu, nieujawnionemu, są więcej świadomi oddania?
 

Olszewski


Ardźuna.
Czy wierni, którzy, trwając ciągle w stanie Jedności, służą ci ciągle, czy też ci, którzy zwracają swe dusze do Niepodzielnego i Niewidzialnego, znają lepiej Jedność mistyczną?
 

Dynowska


Ardżuna pyta:
Kto głębiej poznał Jogę, ten co w stałej harmonii Ciebie z żarliwością czci, czy ten, który swe uwielbienie kieruje ku Temu co Nieprzejawione i Niezmienne jest?
 

Sachse


Ardżuna rzekł:
Kto głębiej poznał jogę,
czy ci, którzy — stale pogrążeni w jodze —
ciebie otaczają czcią jako twoi wyznawcy,
czy też ci, którzy [oddają cześć] temu,
co nieprzemijalne i nieprzejawione?
 

Kudelska


Ardżuna powiada:
Któż, Panie, jest większym znawcą jogi, czy ten, który wielbi ciebie, jako odwieczną Jedność,
Czy ten, który cześć oddaje temu, co jest niezmienne i nieprzejawione?
 

Rucińska


Rzekł Ardżuna:
Z tych, co tak w stałym skupieniu wielbią Cię, oraz czcicieli
nieprzejawionej Akszary kto lepszy jest w wiedzy jogi?
 

Szuwalska


Kto z nich jest doskonalszy – zapytał Ardżuna –
Ten, kto Cię czci z oddaniem, służąc nieprzerwanie,
Czy ten, kto zawsze wielbi niepojętą siłę
Dla zmysłów niedostępną?«
 
 

Both comments and pings are currently closed.