BhG 11.5

śrī-bhagavān uvāca
paśya me pārtha rūpāṇi śataśo tha sahasraśaḥ
nānā-vidhāni divyāni nānā-varṇākṛtīni ca

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


śrī-bhagavān (chwalebny Pan) uvāca (rzekł):
he pārtha (Prythowicu!),
[tvam] (ty) me (moje) nānā-vidhāni (różnorodne) nānā-varṇākṛtīni ca (oraz mające różne barwy i kształty) śataśaḥ (setkami) atha sahasraśaḥ (a oto tysiącami) divyāni rūpāṇi (boskie postacie) paśya (zobacz).
 

tłumaczenie polskie


Chwalebny Pan rzekł:
Zobacz Prythowicu setki, a nawet tysiące moich boskich postaci!
Są one różnorodne i posiadają rozmaite barwy i kształty.
 

analiza gramatyczna

śrī-bhagavān śrī-bhagavant 1i.1 m. ; TP : śriyā yukto bhagavān itiPan połączony z majestatem (od: śrī – blask, majestat, fortuna; bhaj – dzielić, dostarczać, radować się, oddawać cześć, bhaga – dział, udział, pomyślność, majątek; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza, bhagavant – posiadacz fortuny);
uvāca vac (mówić) Perf. P 1c.1 powiedział;
paśya dṛś (patrzeć) Imperat. P 2c.1 zobacz;
me asmat sn. 6i.1 moje (skrócona forma od: mama);
pārtha pārtha 8i.1 m. o synu Prythy (od: pṛth – rozszerzać, pṛthā – Kunti, matka Pandowiców);
rūpāṇi rūpa 2i.3 n. postaci, kształty, piękno (od: rūp – formować);
śataśaḥ av. setkami, stukrotnie (od: śata – sto);
atha av. wówczas, a oto, co więcej, lecz, z pewnością, raczej;
sahasraśaḥ av. tysiącami, tysiąckrotnie (od: sahasra – tysiąc);
nānā-vidhāni nānā-vidha 1i.3 n. mające rozmaite części, wielorakie, różnorodne (od: nānā – różnie, rozmaicie / różny; vi-dhā – rozdzielać, vidhā – dział, część);
divyāni divya 2i.3 n. boskie (od: div – jaśnieć, diva – niebiosa);
nānā-varṇākṛtīni nānā-varṇa-ākṛti 1i.3 n. ; BV yeṣāṃ nānā-varṇāḥ nānākṛtayaḥ santi tānimające rozmaite barwy i kształty (od: nānā – różnie, rozmaicie; różny; varṇ – barwić, rozpościerać, opowiadać, varṇa – kolor, stan społeczny; ā-kṛ – przyprowadzać blisko, PP ā-kṛta – ukształtowany, wybudowany, ā-kṛti – kształt, wygląd);
ca av. i;

 

warianty tekstu


nānā-varṇākṛtīni → nānā-varṇa-kṛtīni / nānā-varṇākṛtāni (tworzące wiele barw, ukształtowane z wielu barw);
 
 Śāṃkara


evaṃ codito’rjunena bhagavān uvāca—
paśya me pārtha ! rūpāṇi śataśo’tha sahasraśaḥ | anekaśa ity arthaḥ | tāni ca nānā-vidhāny aneka-prakārāṇi divi bhavāni divyāny aprākṛtāni nānā-varṇākṛtīni ca nānā vilakṣaṇā nīla-pītādi-prakārā varṇās tathākṛtayaś cāvayava-saṃsthāna-viśeṣo yeṣāṃ rūpāṇāṃ tāni nānā-varṇākṛtīnī ca
 

Rāmānuja


evaṃ kautūhalānvitena harṣagadgadakaṇṭhena pārthena prārthito bhagavān uvāca
paśya me sarvāśrayāṇi rūpāṇi; atha śataśaḥ sahasraśaś ca nānāvidhāni nānāprakārāṇi, divyāni aprākṛtāni, nānāvarṇākṛtīni śuklakṛṣṇādinānāvarṇāni, nānākārāṇi ca paśya
 

Śrīdhara


evaṃ prārthitaḥ sann atyadbhutaṃ rūpaṃ darśayiyan sāvadhāno bhavety evam arjunam abhimukhīkaroti śrī-bhagavān uvāca paśyeti caturbhiḥ | rūpasyaikatve ‚pi nānā-vidhatvāt rūpāṇīti bahu-vacanam | aparimitāny aneka-prakārāṇi | divyāny alaukikāni mama rūpāṇi paśya | varṇāḥ śukla-kṛṣṇādayaḥ | ākṛtayo ‚vayava-viśeṣāḥ | nānā aneke varṇā ākṛtayaś ca yeṣāṃ tāni nānā-varṇākṛtīni
 

Madhusūdana


evam atyanta-bhaktenārjunena prārthitaḥ san śrī-bhagavān uvāca paśyeti | atra krameṇa śloka-catuṣṭaye ‚pi paśyety āvṛttyātyadbhuta-rūpāṇi darśayiṣyāmi tvaṃ sāvadhāno bhavety arjunam abhimukhīkaroti bhagavān | śataśo ‚tha sahasraśa ity aparimitāni tāni ca nānā-vidhāny aneka-prakārāṇi divyāny atyadbhutāni nānā vilakṣaṇā varṇā nīla-pīta-divya-prakārās tathākṛtayaś cāvayava-saṃsthāna-viśeṣā yeṣāṃ tāni nānā-varṇākṛtīni ca me mama rūpāṇi paśya | arhe loṭ | draṣṭum arho bhava he pārtha
 

Viśvanātha


tataś ca svāṃśasya prakṛty-antaryāmiṇaḥ prathama-puruṣasya sahasra-śīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt iti puruṣa-sūkta-proktaṃ rūpaṃ prathamam idaṃ darśayāmi | paścāt prastutopayogitvena tasyaiva kāla-rūpatvam api jñāpayiṣyāmīti manasi vimṛṣyārjunaṃ prati sāvadhāno bhava ity abhimukhīkaroti | paśya iti rūpāṇīti | ekasminn api mat-svarūpe śataśo mat-svarūpāṇi mad-vibhūtīḥ
 

Baladeva


evam abhyarthito bhagavān prakṛty-antaryāmiṇaṃ sahasra-śirasaṃ praśāstṛtva-pradhānaṃ devākāraṃ svāṃśaṃ pradarśayituṃ prakṛtopayogitvāt tatraiva kālātmakatāṃ ca bodhayitum arjunam avadhāpayatīty āha paśyeti caturṣu | paśyeti padāvṛttir darśanīyānāṃ rūpāṇām atyadbhutatva-dyotanārthā ca bodhyā | me mama sahasra-śīrṣākāreṇa bhāsamānasyaikasyaiva śatāni sahasrāṇi ca vibhūti-bhūtāni rūpāṇi paśya arhe loṭ tāni praṣṭum arho bhavety arthaḥ
 
 Michalski


A więc patrz się, Partho, na moje przekształcenia – setne, tysiączne, najrozmaitsze, – boskie, – przeróżnej barwy i kształtu.
 

Olszewski


Błogosławiony.
Oto, synu Prithy, postacie moje sto i tysiąc razy zmienne, niebiańskie, różnej barwy i wyglądu.
 

Dynowska


I rzecze Pan:
Patrz tedy synu Prity, oto odsłonię przed tobą setne, tysięczne, a boskie kształty Mej tajemnicy; niezliczonych, nieskończonych postaci, zarysów i barw.
 

Sachse


Czcigodny rzekł:
Spójrz, synu Prithy,
na setki i tysiące mych postaci,
różnorodnych, boskich,
różnobarwnych i różnokształtnych,
 

Kudelska


Czcigodny pan rzecze:
Spójrz więc, Partho, na setki mych postaci, na ich tysiące,
Różnorodne w formie, boskie, o różnych kolorach i kształtach.
 

Rucińska


Rzekł Pan:
Spójrz, Partho, na me postacie! Oto ich setki, tysiące!
Najrozmaitsze, cudowne, różnego kształtu i barwy!
 

Szuwalska


»Patrz, patrz więc – odpowiedział Władca Wszystkich Bogactw –
Oto setki, tysiące postaci przeróżnych,
Figur o rozmaitych kolorach i kształtach.
 

Jurewicz


Czcigodny Pan rzekł:
„Zobacz, o Partho, moje postaci – po stokroć! po tysiąckroć! – boskie, wielorakie, wielobarwne, wielokształtne
 
 

Both comments and pings are currently closed.