BhG 11.3

evam etad yathāttha tvam ātmānaṃ parameśvara
draṣṭum icchāmi te rūpam aiśvaraṃ puruṣottama

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he parameśvara (o najwyższy władco!), he puruṣottama (o najlepszy z ludzi!),
yathā (jak) tvam (ty) ātmānam (siebie) āttha (opisałeś),
etat evam [asti] (tak zaiste jest).
te (twoją) aiśvaram rūpam (władczą postać) draṣṭum (zobaczyć) icchami (pragnę).
 

tłumaczenie polskie


O najwyższy władco, zaiste prawdą jest to, jak siebie opisałeś.
O najlepszy z ludzi, pragnę zobaczyć twą władczą postać.
 

analiza gramatyczna

evam av. w ten sposób;
etat etat sn. 1i.1 n. to;
yathā av. tak jak (korelatyw do: tathā);
āttha ah (mówić – odmiana jedynie w Perf. reszta form od: brū) Perf. P 2c.1 powiedziałeś, nazwałeś;
tvam yuṣmat sn. 1i.1ty;
ātmānam ātman 2i.1 m. jaźń, siebie;
parameśvara parama-īśvara 8i.1 m. o najwyższy władco (od: para – daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny, parama – najdoskonalszy, najlepszy; īś – posiadać, władać, īśa / īśvara – pan, władca);
draṣṭum dṛś (patrzeć) inf. zobaczyć;
icchāmi iṣ (pragnąć) Praes. P 3c.1 pragnę;
te yuṣmat sn. 6i.1 twój (skrócona forma od: tava);
rūpam rūpa 2i.1 n. postać, kształt, piękno (od: rūp – formować);
aiśvaram aiśvara 2i.1 n. majestat, władztwo, moc (od: īś – posiadać, władać, īśa / īśvara – pan, władca);
puruṣottama puruṣa-uttama 8i.1 m. ; TP : puruṣāṇām uttametio najlepszy z ludzi (od: pur – poprzedzać, prowadzić lub pṝ – napełniać, odżywiać, puru – obfitość, pūru – ludzie; ut-tama – najbardziej wyniesiony, najwyższy, stopień najwyższy od: ud – ponad, wyżej);

 

warianty tekstu


yathāttha tvam → yathā tattvam (zgodnie z prawdą);
parameśvaraparameśvaram / puruṣottama (najwyższego władcę / o najlepszy z ludzi);
aiśvaramaiśvaryam (majestat);
puruṣottama → parameśvara / puruṣottamam (o najwyższy władco / najlepszego z ludzi);
 
 Śāṃkara


evam etan nānyathā yathā yena prakāreṇa āttha kathayasi tvam ātmānaṃ parameśvara | tathāpi draṣṭum icchāmi te tava jñānaiśvarya-śakti-bala-vīrya-tejobhiḥ saṃpannam aiśvaraṃ vaiṣṇavaṃ rūpaṃ puruṣottama
 

Rāmānuja


he parameśvara, evam etad ity avadhṛtam, yathātha tvam ātmānaṃ bravīṣi / puruṣottama āśritavātsalyajaladhe tavāiśvaraṃ tvadasādhāraṇaṃ sarvasya praśāsitṛtve, pālayitṛtve, sraṣṭṛtve, saṃhartṛtve bhartṛtve, kalyāṇaguṇākaratve, parataratve, sakaletaravisajātīyatve ‚vasthitaṃ rūpaṃ draṣṭuṃ sākṣātkartum icchāmi
 

Śrīdhara


kiṃ ca evam etad iti | bhavāpyayau hi bhūtānām ity ādi mayā śrutam | yathā cedānīm ātmānaṃ tvam āttha viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat ity evaṃ kathayasi he parameśvara | evam eva tat | atrāpy aviśvāso mama nāsti | tathāpi he puruṣottama tavaiśvarya-śakti-vīrya-tejobhiḥ sampannaṃ tad-rūpaṃ kautūhalād ahaṃ draṣṭum icchāmi
 

Madhusūdana


he parameśvara yathā yena prakāreṇa sopādhikena nirupādhikena ca niratiśaiśvaryeṇātmānaṃ tvam āttha kathayasi tvam evam etan nānyathā | tvad-vacasi kutrāpi mamāviśvāsa-śaṅkā nāsty evety arthaḥ | yadyapy evaṃ tathāpi kṛtārthī-bubhūṣayā draṣṭum icchāmi te tava rūpam aiśvaraṃ jñānaiśvarya-śakti-bala-vīrya-tejobhiḥ sampannam adbhutaṃ he puruṣottama | sambodhanena tvad-vacasy aviśvāso mama nāsti didṛkṣā ca mahatī vartata iti sarvajñatvāt tvaṃ jānāsi sarvāntaryāmitvāc ceti sūcayati
 

Viśvanātha


idānīm ātmānaṃ tvam yathāttha viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat iti, tac caivam eva mama nātra ko ‚py aviśvāso ‚stīti bhāvaḥ | kintu tad api saṃhṛtārtho bubhūṣayā tavaiśvaraṃ tad-rūpaṃ draṣṭum icchāmi yenaikāṃśeneśvara-rūpeṇa tvaṃ jagat viṣṭabhya vartase | tasyaiva te rūpam aham idānīṃ cakṣurbhyāṃ draṣṭum icchāmīty arthaḥ
 

Baladeva


evam iti viṣṭabhyāham idaṃ ity ādinā yathā tam ātmānaṃ svam āttha bravīṣi, tad etad evam eva na tava me saṃśaya-leśo ‚pi tathāpi tavaiśvaraṃ sarva-praśāstṛ tad-rūpam ahaṃ kautukād draṣṭum icchāmi | he parameśvara he puruṣottameti sambodhayan mama tad-didṛkṣāṃ jānāsy eva | tāṃ pūrayeti vyañjayati | madhura-rasāsvādinaḥ kaṭu-rasa-jighṛkṣāvat-tvan-mādhuryānubhavino me tvad-aiśvaryānu-bubhī̀uṣābhyudetīti bhāvaḥ
 
 Michalski


Lecz takim, właśnie, jakimś się sam opisał, najwyższy Panie, w twej boskiej postaci, chciałbym cię widzieć, najpodnioślejszy!
 

Olszewski


Jednak, o Panie, chciałbym cię widzieć w twej postaci najwyższej takim, jakim sam siebie opisałeś.
 

Dynowska


Lecz kształt Twój potężny, jakim Ty Sam go kreślisz, o światów Wszechrządco, ujrzeć ja pragnę w pełni Twej sławy zjawiony.
 

Sachse


Jest tak, jak o sobie powiedziałeś,
o najwyższy Władco!
Chcę więc ujrzeć twą boską postać,
o najdoskonalszy puruszo!
 

Kudelska


Lecz, takim, jakim sam siebie opisałeś, Władco świata,
W twej boskiej postaci pragnę cię zobaczyć.
 

Rucińska


Jest tak, jak sam powiedziałeś o sobie, Najwyższy Władco!
Ujrzeć chcę Twoją cudowną postać, Najwyższy Puruszo!
 

Szuwalska


czy mógłbym zobaczyć
Wszystko, co opisałeś – bardzo tego pragnę.
 

Jurewicz


A ja chciałbym ujrzeć tę twoją postać królewską – tak, jako o Sobie mówiłeś, Władco Najwyższy, Najdoskonalszy Człowieku!
 
 

Both comments and pings are currently closed.