BhG 9.17

pitāham asya jagato mātā dhātā pitā-mahaḥ
vedyaṃ pavitram oṃ-kāra ṛk sāma yajur eva ca

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


aham (ja) asya jagataḥ (tego świata) pitā (ojcem) mātā (matką) dhātā (stwórcą) pitāmahaḥ (dziadkiem) [asmi] (jestem).
[aham] (ja) vedyam (do poznania) pavitram (czystością) oṃ-kāraḥ (głoską OM) ṛk (Ryg) sāma (Sama) yajuḥ ca eva (i zaiste Jadźur) [asmi] (jestem).

 

tłumaczenie polskie


Ja jestem ojcem, matką, stwórcą i dziadkiem tego świata.
Zaiste [ja jestem] tym co jest do poznania, czystością, głoską OM
oraz Ryg, Sama i Jadźur Wedą.

 

analiza gramatyczna

pitā pitṛ 1i.1 m. ojciec;
aham asmat sn. 1i.1ja;
asya idam sn. 6i.1 n. tego;
jagataḥ jagat 6i.1 n. świata, poruszającego się, ludzkości (od: gam – iść);
mātā mātṛ 1i.1 f. matka;
dhātā dhātṛ 1i.1 m. umieszczający, stwórca, konstruktor (od: dhā – umieszczać);
pitā-mahaḥ pitā-maha 1i.1 m. dziadek (od: pitṛ – ojciec; mah – powiększać, mahant – wielki);
vedyam vedya (vid – wiedzieć, rozumieć) PF 1i.1 n. do poznania, do zrozumienia;
pavitram pavitra 1i.1 n. – środek oczyszczający, filtr, czystość, oczyszczenie (od: – oczyszczać);
oṃ-kāraḥ oṃ-kāra 1i.1 m. głoska OM (od: om – święta głoska OM, praṇava; kṛ – robić, kāra – twórca; termin dodawany na oznaczenie głoski bądź dźwięku);
ṛk ṛk 1i.1 m. Ryg Weda (od: ṛc – sławienie, nazwa hymnu);
sāma sāma 1i.1 m. Sama Weda (od: sāman – melodia, nazwa hymnu);
yajuḥ yajuḥ 1i.1 m. Jadźur Weda (od: yajus – czczenie, nazwa hymnu);
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
ca av. i;

 

warianty tekstu


pitāham asya → pitā-mahasya (dziadka);
mātā dhātādhātā mātā (stwórca, matka);
vedyaṃ pavitram oṃ-kāra → vedaṃ pavitram oṃ-kāra /vedyaṃ pavitram oṃ-kāram  ([ja jestem] Wedą, czystością, głoską OM / [ja jestem] do poznania, czystością, głoską OM);
sāma yajur yajuḥ sāma (Jadźur i Sama Wedą);
ṛk sāma yajur eva ca → ‘tharva-ṛg-sāma vai yajuḥ ([ja jestem] Atharwą, Ryg, Samą i zaiste Jadźur Wedą);
 
 Śāṃkara


pitā janayitāham asya jagataḥ, mātā janayitrī, dhātā karma-phalasya prāṇibhyo vidhātā, pitāmahaḥ pituḥ pitā, vedyaṃ veditavyam, pavitraṃ pāvanam oṃkāraḥ, ṛk sāma yajue eva ca

 

Rāmānuja


asya sthāvarajaṅgamātmakasya jagataḥ, tatra tatra pitṛtvena, mātṛtvena, dhātṛtvena, pitāmahatvena ca vartamāno ‚ham eva / atra dhātṛśabdo mātāpitṛvyatirikte utpattiprayojake cetanaviśeṣe vartate / yat kiñcid vedavedyaṃ pavitram pāvanam,tad aham eva / vedakaś ca vedabījabhūtaḥ praṇavo ‚ham eva / ṛksāmayajurātmako vedaś cāham eva

 

Śrīdhara


kiṃ ca piteti | dhātā karma-phala-vidhātā | vedyaṃ jñeyaṃ vastu | pavitraṃ śodhakam | prāyaścittātmakaṃ vā | oṅkāraḥ praṇavaḥ | ṛg-ādayo vedāś cāham eva | spaṣṭam anyat

 

Madhusūdana


kiṃ ca | asya jagataḥ sarvasya prāṇi-jātasya pitā janayitā | mātā janayitrī | dhātā poṣayitā tat-tat-karma-phala-vidhātā vā | pitāmahaḥ pituḥ pitā | vedyaṃ vedayitavyaṃ vastu | pūyate ‚neneti pavitraṃ pāvanaṃ śuddhi-hetur gaṅgā-snāna-gāyatrī-japādi | veditavye brahmaṇi vedana-sādhanam oṃkāraḥ | niyatākṣara-pādā ṛk | gīti-viśiṣṭā saiva sāma | sāma-padaṃ tu gīti-mātrasyaivābhidhāyakam ity anyat | gīti-rahitam aniyatākṣaraṃ yajuḥ | etat trividhaṃ mantra-jātaṃ karmopayogi | ca-kārād atharvāṅgiraso ‚pi gṛhyante | eva-kāro ‚ham evety avadhāraṇārthaḥ

 

Viśvanātha


komentarz wspólny przy wersecie BhG 9.18
 

Baladeva


komentarz wspólny przy wersecie BhG 9.19
 
 Michalski


Tego świata jestem ojcem i matką, ustawodawcą, założycielem, – jestem tym, co jest do poznania, – wodą oczyszczenia, świętą sylabą OM, jestem Rik, Saman i Jadżus.

 

Olszewski


Jestem ojcem tego świata, jego matką, jego małżonkiem, jego dziadem. Jestem wiedzą, oczyszczeniem, słowem mistycznem om, Rigwedą, Samawedą, Yadżurwedą.

 

Dynowska


Jam jest Rodzicem wszechświata i jego macierzą; Wszechtwórcą, Wszechwładcą i najświętszym poznania przedmiotem i Aum – Słowem Potęgi i Wedów trzech treścią.

 

Sachse


Jestem ojcem tego świata i matką,
szafarzem losu, przodkiem,
jestem tym, co należy poznać,
oczyszczeniem, sylabą OM,
hymnem, melodią i formułą ofiarną.

 

Kudelska


Ja jestem ojcem tego świata, jego matką, podporą i przodkiem,
Jam tym, co poznajesz, i tym, co oczyszcza, Jam świętą sylabą Om, hymnem, melodią i formułą ofiarną.

 

Rucińska


Jam ojcem jest tego świata i matką, piastunem, dziadem,
Celem poznania, czyszczącym, Om, hymnem, pieśnią, formułą,

 

Szuwalska


Jestem ojcem wszechświata, matką, żywicielem,
Przodkiem przodków, przedmiotem wszelkiego poznania,
Czystością i omkarą – najświętszą sylabą.
Rygwedą, Samawedą oraz Jadżurwedą,
 
 

Both comments and pings are currently closed.