BhG 9.20

trai-vidyā māṃ soma-pāḥ pūta-pāpā yajñair iṣṭvā svar-gatiṃ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam aśnanti divyān divi deva-bhogān

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


trai-vidyāḥ (znawcy trojakiej wiedzy) yajñaiḥ (ofiarami) mām (mnie) iṣṭvā (uczciwszy)
soma-pāḥ (pijący somę) pūta-pāpāḥ (oczyszczeni z przewin) svar-gatim (o niebiańskie przeznaczenie) prārthayante (proszą).
te (oni) puṇyam surendra-lokam (do szlachetnego świata króla niebian) āsādya (dotarłszy)
divi (w niebiosach) divyān deva-bhogān (niebiańskie radości niebian) aśnanti (spożywają).

 

tłumaczenie polskie


Znawcy trojakiej wiedzy, którzy piją somę i których grzech został zmyty
czcząc mnie proszą o niebiańskie przeznaczenie.
Oni docierają do zbożnych światów króla niebian,
a w niebiosach radują się niebiańskimi uciechami bogów.

 

analiza gramatyczna

trai-vidyāḥ trai-vidya 1i.3 m. ; BV : yeṣāṃ tisro vidyā [ṛg-yajuḥ-sāmākhyāḥ] santi teci, którzy posiadają trzy nauki [nazywane Ryg, Jadźur i Sama] (od: tri – trzy; vid – wiedzieć, vidyā – wiedza, mądrość);
mām asmat sn. 2i.1mnie;
soma-pāḥ soma-pa 1i.3 m. ; ye somaṃ pibantīti pijący somę (od: soma – sok ofiarny, nektar, księżyc; – pić, -pa – na końcu złożeń: pijący);
pūta-pāpāḥ pūta-pāpa 1i.3 m. ; KD / BV : yeṣāṃ pūtāni pāpāni santi te których grzechy są oczyszczone (od: – oczyszczać, PP pūta – oczyszczony; pāpa – grzech, zło);
yajñaiḥ yajña 3i.3 m. ofiarami (od: yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić);
iṣṭvā yaj (poświęcać, składać w ofierze, czcić) absol. uczciwszy;
svar-gatim svar-gati 2i.1 f. drogę do niebios (od: sūr – ranić, być stabilny, sūra – słońce, mędrzec, svar – niebo; gam – iść, gati – poruszanie się, droga, podróż, rezultat, schronienie, źródło);
prārthayante pra-arth (pragnąć, prosić) Praes. Ā 1c.3 pragną, proszą;
te tat sn. 1i.3 m. oni;
puṇyam puṇya 2i.1 m. do szlachetnego, do dobrego, do pobożnego, do czystego (od: – oczyszczać, lub puṇ – działać cnotliwie);
āsādya ā-sad (siadać, docierać) absol. osiadłszy, dotarłszy;
surendra-lokam sura-indra-loka 2i.1 m. ; TP : surāṇām indrasya lokam itido świata króla niebian (od: sur – władać lub svar – niebo, sura – niebianin; ind – posiadać moc, indra – król, najlepszy, władca niebios; loka – świat);
aśnanti (osiągać, radować się, przenikać) Praes. P 1c.3 osiągają, radują się;
divyān divya 2i.3 n. boskie (od: div – jaśnieć, diva – niebiosa);
divi div 7i.1 f. w niebiosach (od: div – jaśnieć);
deva-bhogān deva-bhoga 2i.3 m. ; TP : devānāṃ bhogān itiradości bogów (od: div – jaśnieć, bawić się, deva – bóg, niebianin; bhuj – cieszyć się, jeść, posiadać, bhoga – przyjemności, luksusy, bogactwo);

 

warianty tekstu


trai-vidyā → trī vidyā (trojaka nauka);
soma-pāḥ → soma-pā;
pūta-pāpā → dhūta-pāpā (których grzech jest strząśnięty);
prārthayanteprārthayaṃti (pragną, proszą);
surendra-lokam → surendra-lokān (światy króla niebian);
deva-bhogān → deha-bhogān (radości cielesne);
 
 Śāṃkara


ye pūrvoktair nivṛtti-prakārair ekatva-pṛthaktvādi-vijñānair yajñair māṃ pūjayanta upāsate jñāna-vidaḥ, te yathā-vijñānaṃ mām eva prāpnuvanti | ye punar ajñāḥ kāma-kāmāḥ—

traividyā ṛg-yajuḥ-sāma-vido māṃ vasv-ādi-deva-rūpiṇaṃ somapāḥ somaṃ pibantīti somapāḥ, tenaiva soma-pānena pūta-pāpāḥ śuddha-kilbiṣāḥ, yajñair agniṣṭomādibhir iṣṭvā pūjayitvā svar-gatiṃ svarga-gamanaṃ svar eva gatiḥ svar-gatis tām, prārthayante | te ca puṇyaṃ puṇya-phalam āsādya saṃprāpya surendra-lokaṃ śatakratoḥ sthānam aśnanti bhuñjate divyān divi bhavān aprākṛtān deva-bhogān devānāṃ bhogān

 

Rāmānuja


komentarz wspólny przy wersecie BhG 9.21
 

Śrīdhara


tad evam avajānanti māṃ mūḍhā ity ādi śloka-dvayena kṣipra-phalāśayā devatāntaraṃ yajanto māṃ nādriyanta ity abhaktā darśitāḥ | mahātmānas tu māṃ pārthety ādinā ca mad-bhaktā uktāḥ | tatraikatvena pṛthaktvena vā ye parameśvaraṃ na bhajanti teṣāṃ janma-mṛtyu-pravāho durvāra ity āha traividyā iti dvābhyām | ṛg yajuḥ sāma lakṣaṇās tisro vidyāyeṣāṃ te trividyāḥ | trividyā eva traividyāḥ | svārthe tad-dhitaḥ | trisro vidyā adhīyate jānanti vā | traividyā veda-trayokta-karma-parāḥ ity arthaḥ | veda-traya-vihita-yajñair mām iṣṭvā mamaiva rūpaṃ devatānataram ity ajānanto ‚pi vastuta indrādi-rūpeṇa mām eveṣṭvā sampūjya | yajña-śeṣaṃ somaṃ pibantīti somapāḥ | tenaiva pūta-pāpāḥ śodhita-kalmaṣāḥ santaḥ svargatiṃ svargaṃ prati gatiṃ ye prārthayante te puṇya-phala-rūpaṃ surendra-lokaṃ svargam āsādya prāpya | divi svarge | divyānuttamān devānāṃ bhogān | aśnanti bhuñjate

 

Madhusūdana


evam ekatvena pṛthaktvena bahudhā ceti trividhā api niṣkāmāḥ santo bhagavantam upāsīnāḥ sattva-śuddhi-jñānotpatti-dvāreṇa krameṇa mucyante | ye tu sakāmāḥ santo na kenāpi prakāreṇa bhagavantam upāsate kintu sva-sva-kāma-sādhanāni kāmyāny eva karmāṇy anutiṣṭhanti te sattva-śodhakābhāvena jñāna-sādhanam anadhirūṇāḥ punaḥ punar janma-maraṇa-prabandhena sarvadā saṃsāra-duḥkham evānubhavantīty āha traividyeti dvābhyām |

ṛg-veda-yajur-veda-sāma-veda-lakṣaṇā hautrādhvarya-vaudgātra-pratipatti-hetavas tisro vidyā yeṣāṃ te tri-vidyās tri-vidyā eva svārthika-tad-dhitena traividyās tisro vidyā vidantīt vā veda-traya-vido yājñikā yajñair agniṣṭomādibhiḥ krameṇa savana-traye vasu-rudrād ity arūpiṇaṃ mām īśvaram iṣṭvā tad-rūpeṇa mām ajānanto ‚pi vastu-vṛttena pūjayitvābhiṣutya hutvā ca somaṃ pibantīti somapāḥ santas tenaiva soma-pānena pūta-pāpā nirasta-svarga-bhoga-pratibandhaka-pāpāḥ sakāmatayā svar-gatiṃ prārthayante na tu sattva-śuddhi-jñānotpatty-ādi | te divi svarge loke puṇyaṃ puṇya-phalaṃ sarvotkṛṣṭaṃ surendra-lokaṃ śata-kratoḥ sthānam āsādya divyān manuṣyair alabhyān deva-bhogān deva-dehopabhogyān kāmān aśnanti bhuñjate

 

Viśvanātha


evaṃ trividhopāsanāvanto ‚pi bhaktā eva mām eva parameśvaraṃ jānanto mucyante | ye tu karmiṇas te na mucyanta evety āha dvābhyāṃ traividyā iti | ṛg-yajuḥ-sāma-lakṣaṇās tisro vidyā adhīyante jānanti vā traividyā veda-trayokta-karma-parā ity arthaḥ | yajñair mām iṣṭvendrādayo mamaiva rūpāṇi ity ajānanto ‚pi vastuta indrādi-rūpeṇa mām eveṣṭvā yajña-śeṣaṃ somaṃ pibantīti somapās te puṇyaṃ prāpya

 

Baladeva


evaṃ svabhaktānāṃ vṛttam abhidhāya teṣām eva viśeṣaṃ bodhayituṃ sva-vimukhānāṃ vṛttim āha traividyā iti dvābhyām | tisṝṇāṃ vidyānāṃ samāhāras trividyaṃ | tad ye ‚dhīyante vidanti ca te traividyāḥ | tad adhīte tad veda iti sūtrād aṇ | ṛg-yajuḥ-sāmokta-karma-parā ity arthaḥ | trayī-vihitair jyotiṣṭomādibhir yajñair mām iṣṭvendrādayo mamaiva rūpāṇy avidvanto ‚pi vastutas tat-tad-rūpeṇāvasthitaṃ mām evāradhyety arthaḥ | somapā yajña-śeṣaṃ somaṃ pibantaḥ | pūta-pāpā vinaṣṭ-svargādi-prāpti-virodha-kalmaṣāḥ santo ye svargatiṃ prārthayante te puṇyam ity ādi visphuṭārthaḥ | mayaiva dattam iti śeṣaḥ

 
 Michalski


Znawcy trzech Wed, pijący somę, oczyszczeni od zła – czczą mnie ofiarami i o wejście do nieba błagają, – a kiedy osiągną świat cudowny Indry – zażywają w niebie boskich rozkoszy.

 

Olszewski


Otwieram drogę do raju mędrcom, którzy przeczytali trzy Wedy, którzy pili somę, oczyścili się ze swoich grzechów i spełnili ofiarę. Doszedłszy do świętej siedziby boga Indry, karmią się w raju pokarmem boskim.

 

Dynowska


Znawcy trzech Wed i ci co świętą Somę piją, czyści i wolni od grzechu, ofiarą Mnie wielbiąc o drogę do nieba pytają, a wzniósłszy się w niebiański świat Władcy Świetlistych, biesiad anielskich kosztują.

 

Sachse


Znawcy trzech Wed zmywają swe winy pijąc somę;
złożywszy ofiary błagają mnie o wstęp do nieba.
A gdy dostaną się do świętego królestwa Indry,
zażywają w niebie niebiańskich,
bogom należnych rozkoszy.

 

Kudelska


Znawcy trzech Wed, napój somy pijący, z grzechów oczyszczeni, poprzez ofiarę cześć mi składają i proszą o wejście do nieba;
A gdy osiągną wspaniały świat Indry, doznają w niebie boskich rozkoszy.

 

Rucińska


Znawcy trój-Wedy, którzy pijąc somę
z win się obmyli i czcząc mnie ofiarą
Proszą o niebo, zdobywszy świat Indry,
niebiańskich w raju zażywają uciech.

 

Szuwalska


Znawcy Wed, którzy piją święty napój soma,
Oczyszczają się z grzechów. Czcząc Mnie ofiarami,
Modlą się, by do nieba udać się po śmierci.
Dzięki swej pobożności rodzą się w krainie
Boga Indry, by cieszyć się tam boskim życiem.
 
 

Both comments and pings are currently closed.