BhG 7.10

bījaṃ māṃ sarva-bhūtānāṃ viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi tejas tejasvinām aham

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna


he pārtha (Prythowicu!),
mām (mnie) sarva-bhūtānām (wszystkich istot) sanātanam (wiecznym) bījam (nasieniem) viddhi (znaj).
aham (ja) buddhi-matām (mających roztropność) buddhiḥ (roztropnością),
tejasvinām (mających moc) tejaḥ (mocą) asmi (jestem).

 

tłumaczenie polskie


Prythowicu, znaj mnie jako wieczne nasienie wszystkich istot.
Ja jestem roztropnością roztropnych i mocą potężnych.

 

analiza gramatyczna

bījam bīja 2i.1 n. nasienie, zarodek, źródło;
mām asmat sn. 2i.1mnie;
sarva-bhūtānām sarva-bhūta 6i.3 m. ; sarvāṇāṃ bhūtānām iti wszystkich bytów (od: sarva – wszystko; bhū – być, PP bhūta – będący, prawdziwy, istota, byt);
viddhi vid (wiedzieć) Imperat. P 2c.1 wiedz, znaj;
pārtha pārtha 8i.1 m. o synu Prythy (od: pṛth – rozszerzać, pṛthā – Kunti, matka Pandowiców);
sanātanam sanātana 2i.1 n. wiecznym, prastarym;
buddhiḥ buddhi 1i.1 f. roztropność, rozum, myśl, rozsądek, intelekt, percepcja, poznanie, idea, pogląd (od: budh – budzić, rozumieć, percepować);
buddhimatām buddhimant 6i.3 m. mających roztropność (od: budh – budzić, rozumieć, percepować, buddhi – roztropność, rozum, myśl, rozsądek, intelekt, percepcja, poznanie, idea, pogląd; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza);
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
tejaḥ tejas 1i.1 n. ostrość, gorąco, blask, splendor, moc, witalność, nasienie (od: tij – stawać się ostrym, znosić cierpliwie);
tejasvinām tejasvin 6i.3 m. mających moc, mających ostrość (od: tij – stawać się ostrym, znosić cierpliwie, tejas – ostrość, gorąco, blask, moc, witalność, nasienie; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
aham asmat sn. 1i.1ja;

 

warianty tekstu


Czwarta pada BhG 7.10 jest taka sama jak druga pada BhG 10.36;

 
 

Śāṃkara


bījaṃ praroha-kāraṇaṃ māṃ viddhi sarva-bhūtānāṃ he pārtha sanātanaṃ cirantanam | kiṃ ca, buddhir viveka-śaktir antaḥ-karaṇasya buddhimatāṃ viveka-śaktimatām asmi | tejaḥ prāgalbhyaṃ tadvatāṃ tejasvinām aham

 

Rāmānuja


komentarz wspólny przy wersecie BhG 7.11

 

Śrīdhara


kiṃ ca bījam iti | sarveṣāṃ carācarāṇāṃ bhūtānāṃ bījaṃ sajātīya-kāryotpādana-sāmarthyam | sanātanaṃ nityam uttarottara-sarva-kāryeṣv anusyūtam | tad eva bījaṃ mad-vibhūtiṃ viddhi | na tu prativyakti vinaśyam | tathā buddhimatāṃ buddhiḥ prajñāham asmi | tejasvināṃ pragalbhānāṃ tejaḥ pragalbhatām

 

Madhusūdana


sarvāṇi bhūtāni sva-sva-bījeṣu protāni na tu svayīti cen nety āha bījam iti | yat sarva-bhūtānāṃ sthāvara-jaṅgamānām ekaṃ bījaṃ kāraṇaṃ | sanātanaṃ nityaṃ bījāntarānapekṣaṃ na tu prativyakti-bhinnam anityaṃ vā tad-avyākṛtākhyaṃ sarva-bījaṃ mām eva viddhi na tu mad-bhinnaṃ he pārtha | ato yuktam ekasminn eva mayi sarva-bīje protatvaṃ sarveṣām ity arthaḥ | kiṃ ca buddhis tattvātattva-viveka-sāmarthyaṃ tādṛśa-buddhimatām aham asmi | buddhi-rūpe mayi buddhimantaḥ protā viśeṣaṇābhāve viśiṣṭābhāvasyoktatvāt | tathā tejaḥ prāgalbhyaṃ parābhibhava-sāmarthyaṃ pariś cānabhibhāvyatvaṃ tejasvināṃ tathāvidha-prāgalbhya-yuktānāṃ yat tad aham asmi, tejo-rūpe mayi tejasvinaḥ protā ity arthaḥ

 

Viśvanātha


bījam avikṛtaṃ kāraṇaṃ pradhānākhyam ity arthaḥ | sanātanaṃ nityaṃ buddhimatāṃ buddhir eva sāraḥ

 

Baladeva


sarva-bhūtānāṃ carācarāṇāṃ yad eka-bījaṃ sanātanaṃ nityaṃ, na tu prativyakti-bhinnam anityaṃ vā tat pradhānākhyaṃ sarva-bījaṃ mām eva viddhi tad-rūpayā vibhūtyā tāny ahaṃ pālayāmi tat-pareṇa hi tāni puṣyante | buddhiḥ sārāsāra-vivekavatī | tejaḥ prāgalbhyaṃ parābhibhava-sāmarthyaṃ parān abhibhāvyatvaṃ ca

 
 

Michalski


Wiedz, o Partho, że jestem wiecznym nasieniem wszystkich istnień, jestem rozumem rozumnych, dostojeństwem dostojnych.

 

Olszewski


Wiedz, synu Prithy, że ja jestem nasieniem niewyczerpanem wszystkich żyjących, wiedzą mędrców, męztwem walecznych;

 

Dynowska


Znaj Mnie, o Parto, jako odwieczne wszystkich tworów nasienie i źródło. Jam istot rozumnych Rozumem, a świetnych świetnością.

 

Sachse


Poznaj we mnie, o synu Prithy,
nieśmiertelne nasienie wszelkich istot.
Jestem rozumem rozumnych
i wspaniałością wspaniałych.

 

Kudelska


Wiedz, Partho, żem Ja odwiecznym nasieniem wszelkich istot,
Ja jestem rozumem rozumnych, Ja jestem blaskiem każdej światłości.

 

Rucińska


Wiedz, iżem jest wszystkich stworzeń nasieniem odwiecznym, Partho,
Rozumem jestem rozumnych i wspaniałością wspaniałych!

 

Szuwalska


I pierwotnym nasieniem wszelkiego istnienia,
Mądrością ludzi mądrych, potęgą potężnych.
 
 

Both comments and pings are currently closed.