BhG 5.11

kāyena manasā buddhyā kevalair indriyair api
yoginaḥ karma kurvanti saṅgaṃ tyaktvātma-śuddhaye

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yoginaḥ (jogini) saṅgaṃ (lgnięcie) tyaktvā (porzuciwszy)
kāyena (słowem) manasā (umysłem) buddhyā (roztropnością) kevalaiḥ indriyaiḥ api (a nawet wszystkimi zmysłami) ātma-śuddhaye (dla oczyszczenia jaźni) karma (czyn) kurvanti (czynią).

 

tłumaczenie polskie


Porzuciwszy lgnięcie, jogini spełniają czyny ciałem, umysłem, słowem,
a nawet wszystkimi zmysłami w celu oczyszczenia jaźni.

 

analiza gramatyczna

kāyena kāya 3i.1 m. ciałem;
manasā manas 3i.1 n. umysłem (od: man – myśleć);
buddhyā buddhi 3i.1 f. roztropnością, rozumem, myślą, rozsądkiem, intelektem, percepcją, poznaniem, ideą, poglądem (od: budh – budzić, rozumieć, percepować);
kevalaiḥ kevala 3i.3 n. przez czyste, przez wszystkie (od: kevala – pojedynczy, prosty, całkowity, czysty);
indriyaiḥ indriya 3i.3 n. przez zmysły (od: ind – posiadać moc);
api av. jak również, także, co więcej, nawet;
yoginaḥ yogin 1i.3 m. jogini, połączeni (yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej);
karma karman 1i.1 n. czyn, działanie i jego skutki (od: kṛ – robić);
kurvanti kṛ (robić) Praes. P 1c.3 czynią;
saṅgam saṅga 2i.1 m. lgnięcie, zejście się, związek, towarzystwo, nadzieje, pragnienia, przywiązania (od: sam-gam – schodzić się lub sañj – lgnąć, sklejać, kurczowo trzymać, przywiązywać się, wchodzić w kontakt);
tyaktvā tyaj (porzucać) absol. porzuciwszy;
ātma-śuddhaye ātma-śuddhi 4i.1 f. w celu oczyszczenia jaźni (od: ātman – jaźń; śudh – stawać się czystym, PP śuddha – oczyszczony, zmyty; śuddhi – czyszczenie, czystość, uświęcony);

 

warianty tekstu


ātma-śuddhaye → ātma-siddhaye (w celu doskonałości jaźni);
 
 


Śāṃkara


kevalaṃ sattva-śuddhi-mātram eva phalaṃ tasya karmaṇaḥ syāt, yasmāt—

kāyena dehena manasā buddhyā ca kevalair mamatva-varjitaiḥ īśvarāyaiva karma karomi, na mama phalāya iti mamatva-buddhi-śūnyair indriyair api—kevala-śabdaḥ kāyādibhir api pratyekaṃ saṃbadhyate, sarva-vyāpāreṣu mamatā-varjanāya | yoginaḥ karmiṇaḥ karma kurvanti saṅgaṃ tyaktvā phala-viṣayam ātma-śuddhaye sattva-śuddhaya ity arthaḥ | tasmāt tatraiva tavādhikāra iti kuru karmaiva

 

Rāmānuja


kāyamanobuddhīndriyasādhyaṃ karma svargādiphalasaṅgaṃ tyaktvā yogina ātmaviśuddhaye kuranti; ātmagataprācīnakarmabandhavināśāya kurvantītyarthaḥ

 

Śrīdhara


kevalaṃ sattva-śuddhi-mātra-phalam eva tasya karmaṇaḥ syāt yasmāt kāyeneti | kāyena dehena manasā buddhyā ca | yoginaḥ saṅgaṃ tyaktvā kāyena manasā buddhyā kevalair indriyair api | kevala-śabdaḥ kāyādibhir api pratyekaṃ sambadhyate | sarva-vyāpāreṣu mamatā-varjanāya yoginaḥ karmiṇaḥ karma kurvanti | saṅgaṃ tyaktvā phala-viṣayam | ātma-śuddhaye sattva-śuddhaya ity arthaḥ | tasmāt tatraiva tavādhikāra iti

 

Madhusūdana


tad eva vivṛṇoti kāyeneti | kāyena manasā buddhyendriyair api yoginaḥ karmiṇaḥ phala-saṅgaṃ tyaktvā karma kurvanti kāyādīnāṃ sarveṣāṃ viśeṣaṇaṃ kevalair iti | īśvarāyaiva karomi na mama phalāyeti mamatā-śūnyair ity arthaḥ | ātma-śuddhaye citta-śuddhy-artham

 

Viśvanātha


kevalair indriyair iti | indrāya svāhā ity ādinā havir-ādy-arpaṇa-kāle yadyapi manaḥ kvāpy anyatra tad apīty arthaḥ | ātma-viśuddhaye manaḥ-śuddhy-artham

 

Baladeva


sad-ācāraṃ pramāṇayann etad vivṛṇoti kāyeneti | kāyādibhiḥ sādhyaṃ karma kāyādy-ahaṃbhāva-śūnyā yoginaḥ kurvanti | kevalair viśuddhaiḥ | saṅgaṃ tyaktveti prāgvad ātma-śuddhaye anādi-dehātmābhimāna-nivṛttaye

 
 Michalski


By ducha swego oczyścić, joginowie, wyzbyci skłonności, spełniają tu swe dzieło – ciałem swym, sercem, rozumem, zmysłami odciętemi od duszy.

 

Olszewski


Ciałem swojem, duchem swoim, swoim rozumem Yoginowie spełniają czyny, nie pożądając ich owoców, dla swego własnego oczyszczenia.

 

Dynowska


Toteż Jogowie działają – ciałem, umysłem, albo też rozumem, a nawet samymi tylko czynu organami – bezosobiście, jeno ku natury swej oczyszczeniu.

 

Sachse


Ciałem, umysłem, rozumem oraz każdym ze zmysłów
spełniają czyn joginowie
bez przywiązania [do owocu swego trudu],
dla wewnętrznego oczyszczenia.

 

Kudelska


Jogini pracę wykonują tylko ciałem, umysłem, rozumem, zmysłami;
Lecz wszelkiego przywiązania się do nich wyrzekając, za cel oczyszczenie swego ducha mają jedynie.

 

Rucińska


Jedynie ciałem, umysłem, rozumem oraz zmysłami
Jogini czyny spełniają, nic nie chcąc, dla oczyszczenia.

 

Szuwalska


Ciałem, sercem, rozumem, czystymi zmysłami
Jogini czyn spełniają, nie pragnąc nagrody
Innej niż oczyszczenie.

 
 

Both comments and pings are currently closed.