BhG 11.34

droṇaṃ ca bhīṣmaṃ ca jayadrathaṃ ca karṇaṃ tathānyān api yodha-vīrān
mayā hatāṃs tvaṃ jahivyathiṣṭhā yudhyasva jetāsi raṇe sapatnān

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


[tvam] (ty) mayā (przeze mnie) hatān (zabitych) droṇam ca (i Dronę) bhīṣmam ca (i Bhiszmę) jayadratham ca (i Dźajadrathę) karṇam (Karnę) tathā anyān api (a także innych) yodha-vīrān (bohaterów między wojownikami) jahi (zabij).
mā vyathiṣṭhāḥ (nie lękaj się!),
yudhyasva (walcz),
raṇe (w bitwie) sapatnān (rywali) jetāsi (pokonasz).
 

tłumaczenie polskie


Zabij tych, których ja już zabiłem:
Dronę, Bhiszmę, Dźajadrathę, Karnę,
a także wszystkich innych mężnych wśród wojów.
Nie obawiaj się! Walcz, a w walce zwyciężysz wrogów.
 

analiza gramatyczna

droṇam droṇa 2i.1 m. chmurę pełną wody, drzewo; Dronę;
ca av. i;
bhīṣmam bhīṣma 2i.1 m. przerażającego; Bhiszmę (od: bhī – straszyć);
ca av. i;
jayadratham jayad-ratha 2i.1 m. którego rydwan zwycięża; Dźajadratha (od: ji – zwyciężać, jaya – zwycięstwo; ratha – rydwan);
ca av. i;
karṇam karṇa 2i.1 m. ucho; Karnę (od: karṇ – dziurawić, przeszywać);
tathā av. tak, w ten sposób, podobnie;
anyān anya sn. 2i.3 m. innych;
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
yodha-vīrān yodha-vīra 2i.3 m. ; TP :  yodhānāṃ vīrān iti bohaterów pośród wojów (od: yudh – walczyć, caus. yodha – wojownik, bitwa; vīr – być potężnym, okazywać heroizm, vīra – mężny, bohater);
mayā asmat sn. 3i.1 przeze mnie;
hatān hata (han – uderzać, zabijać) PP 2i.3 m. zabitych;
tvam yuṣmat sn. 1i.1ty;
jahi han (uderzać, zabijać) Imperat. P 2c.1 zabij;
av. nie! (bardzo silne zaprzeczenie najczęściej stosowana z aorystem pozbawionym partykuły „a”);
vyathiṣṭhāḥ [] vyath (trząść się, drżeć, być wystraszonym, niepokoić się) Aor. Ā 2c.1 [nie] niepokój się!, [nie] drżyj!;
yudhyasva yudh Imperat. Ā 2c.1 walcz;
jetāsi ji (zwyciężać) Fut.p. P 2c.1 zwyciężysz;
raṇe raṇa 7i.1 m. w walce (od: raṇ – radować się);
sapatnān sa-patna 2i.3 m. rywali (sa-patnī – kobieta mająca tego samego męża, współżona);

 

warianty tekstu


yodha-vīrān → loka-vīrān / vīra-mukhyān / yodhu-mukhyān (mężów świata / czołowych bohaterów / głównych wśród wojowników);
hatāṃs tvaṃ → hatāḥ tvaṃ (zabici, ty);
vyathiṣṭhā → vyatiṣṭhā ([nie] czekaj);
 
 Śāṃkara


droṇaṃ ca, yeṣu yeṣu yodheṣv arjunasyāśaṅkā tāṃs tān vyapadiśati bhagavān mayā hatān iti | tatra droṇa-bhīṣmayos tāvat prasiddham āśaṅkā-kāraṇam | droṇas tu dhanur-vedācāryo divyāstra-saṃpannaḥ | ātmanaś ca viśeṣato gurur gariṣṭhaḥ | bhīṣmaś ca svacchanda-mṛtyur divyāstra-saṃpannaś ca paraśurāmeṇa dvandva-yuddham agamat, na ca parājitaḥ | tathā jayadrathaḥ | yasya pitā tapaś carati mama putrasya śiro bhūmau nipātayiṣyati yaḥ, tasyāpi śiraḥ patiṣyatīti | karṇo’pi vāsava-dattayā śaktyā tv amoghayā saṃpannaḥ sūrya-putraḥ kānīno yataḥ, atas tan-nāmnaiva nirdeśaḥ | mayā hatān tvaṃ jahi nimitta-mātreṇa | mā vyathiṣṭhās tebhyo bhayaṃ mā kārṣīḥ | yudhyasva jetāsi duryodhana-prabhṛtīn raṇe yuddhe sapatnān śatrūn
 

Rāmānuja


droṇabhīṣmakarṇādīn kṛtāparādhatayā mayaiva hanane viniyuktān tvaṃ jahi tvaṃ hanyāḥ / etān gurūn bandhūṃś ca anyān api bhogasaktān kathaṃ haniṣyāmīti mā vyathiṣṭhāḥ tān uddiśya dharmādharmabhayena bandhusnehena kāruṇyena ca mā vyathāṃ kṛthāḥ / yatas te kṛtāparādhā mayaiva hanane viniyuktāḥ, ato nirviśaṅko yudhyasva / raṇe sapatnān jetāsi jeṣyasi / naiteṣāṃ vadhe nṛśaṃsatāgandhaḥ; api tu jaya eva labhyata ityarthaḥ
 

Śrīdhara


na caite vidmaḥ kataran no garīyo yad vā jayema yadi vā no jayeyuḥ ity āśaṅkā sāpi na kāryety āha droṇam iti | yebhyas tvaṃ śaṅkase tān droṇādīn mayaiva hatāṃs tvaṃ jahi ghātaya | mā vyathiṣṭhā bhayaṃ mā kārṣīḥ | sapatnān śatrūn raṇe yuddhe niścitaṃ jetāsi jeṣyasi
 

Madhusūdana


nanu droṇo brāhmaṇottamo dhanurvedācāryo mama guru viśeṣeṇa ca divyāstra-sampannas tathā bhīṣmaḥ svacchanda-mṛtyur divyāstra-sampannaś ca parāśurāmeṇa dvandva-yuddham upagamyāpi na parājitas tathā yasya pitā vṛddha-kṣatras tapaś carati mama putrasya śiro yo bhūmau pātayiṣyati tasyāpi śiras tat-kālaṃ bhūmau patiṣyatīti sa jayadratho ‚pi jetum aśakyaḥ svayam api mahādevārādhana-paro divyāstra-sampannaś ca tathā karṇo ‚pi svayaṃ sūrya-samas tad-ārādhanena divyāstra-sampannaś ca vāsava-dattayā caika-puruṣa-ghātinyā moghīkartum aśakyayā śaktyā śaktyā viśiṣṭas tathā kṛpāśvatthāma-bhūriśravaḥ-prabhṛtayo mahānubhāvāḥ sarvathā durjayā evaiteṣu satsu kathaṃ jitvā śatrūn rājyaṃ bhokṣye kathaṃ vā yaśo lapsya ity āśaṅkām arjunasyāpanetum āha tad āśaṅkā-viṣayān nāmabhiḥ kathayan droṇam iti |
droṇādīṃs tvad-āśaṅkā-viṣayī-bhūtān sarvān eva yodha-vīrān kālātmanā mayā hatān eva tvaṃ jahi | hatānāṃ hanane ko vā pariśramaḥ | ato mā vyathiṣṭhāḥ katham evaṃ śakṣyāmīti vyathāṃ bhaya-nimittāṃ pīḍāṃ mā gā bhayaṃ tyaktvā yudhyasva | jetāsi jeṣyasy acireṇaiva raṇe saṅgrāme sapatnān sarvān api śatrūn |
atra droṇaṃ ca bhīṣmaṃ ca jayadrathaṃ ceti ca-kāra-trayeṇa pūrvoktājeyatva-śaṅkānūdyate | tathā-śabdena karṇe ‚pi | anyān api yodha-vīrān ity atrāpi-śabdena | tasmāt kuto ‚pi svasya parājayaṃ vadha-nimittaṃ pāpaṃ ca mā śaṅkiṣṭhā ity abhiprāyaḥ |
kathaṃ bhīṣmam ahaṃ saṅkhye droṇaṃ ca madhusūdana | iṣubhiḥ pratiyotsyāmi pūjārhau ity atrevātrāpi samudāyānvayān antaraṃ pratyekānvayo draṣṭavyaḥ
 

Viśvanātha


brak komentaz do BhG 11.35
 

Baladeva


yad vā jayema yadi vā no jayeyuḥ iti sva-vijaye saṃśayam ākārṣīr ity āśayenāha droṇaṃ ceti | mayā hatān hatāyuṣo droṇādīṃs tvaṃ jahi māraya | mā vyatiṣṭhāḥ | katham etān divyāstra-sampannān ekaḥ śaknomy ahaṃ vijetum iti bhayaṃ mā gāḥ | mṛtānāṃ māraṇe kaḥ śrama ity arthaḥ | bhayaṃ hitvā yudhyasva raṇa sapatnān ripūn jetāsi jeṣyasi
 
 Michalski


Zabij Dronę, Bhiszmę, Dżajadrathę, – Karne oraz innych bohaterskich wojowników, – ja ich już dawno zabiłem, nie wahaj się, – walcz! Współzawodników swoich zwyciężysz w bitwie!
 

Olszewski


Odebrałem życie Dronie, Bhiszmie, Dżayadracie, Karnie i innym wojownikom: zabijaj więc ich; przestań się smucić; walcz, a zwyciężysz swoich przeciwników.
 

Dynowska


Drona i Bhiszma i Dżajadratta, Karna i wojownicy tu wszyscy przeze Mnie są już porażeni. Więc uderzaj, Ardżuno, bez trwogi idź w bój i walcz, twoim będzie nad wrogiem zwycięstwo.
 

Sachse


Zabij tych, którzy padli już z mojej ręki:
i Dronę, i Bhiszmę, Dżajadrathę i Karne,
i innych dzielnych rycerzy.
Nie lękaj się!
Walcz — a pokonasz w bitwie twych wrogów!
 

Kudelska


I Drona, i Bhiszma, Dżajadratha, Karna, i wszyscy inni waleczni
bohaterowie przeze mnie już zostali zgładzeni,
Przeto walcz i niczego się nie lękaj, walcząc pokonasz swych wrogów w tej bitwie.
 

Rucińska


Zabij zabitych już przeze mnie: Dronę
i Dżajadrathę, i Bhiszmę, i Karne,
I innych dzielnych wojowników! Nie drzyj!
Walcz – a pokonasz w bitwie przeciwników!
 

Szuwalska


Ja zabiłem już Dronę, Bhiszmę, Dżajadrathę,
Karnę i wszystkich innych wielkich bohaterów.
Nie wahaj się dlatego. Walcz, by ich pokonać!«
 

Jurewicz


Zabij – nie wahaj się! – tych, których ja zabiłem
– i Dronę, i Bhiszmę, i Dźajadrathę, i Kanię,
i pozostałych mężnych wojowników!
Walcz! W walce zwyciężysz wrogów!”.
 
 

Both comments and pings are currently closed.