BhG 2.21

vedāvināśinaṃ nityaṃ ya enam ajam avyayam
kathaṃ sa puruṣaḥ pārtha kaṃ ghātayati hanti kam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

he pārtha (Prythowicu!),
yaḥ (który) puruṣaḥ (człowiek) enam (jego)nityam (wiecznego), ajam (niezrodzonego), avyayam (niezmiennego), avināśinam (niezniszczalnego) veda (zna),
saḥ (on) katham (jak jest to możliwe?) kam (kogo?) ghātayati (sprawia zabicie), [] (lub) kam (kogo?) hanti (zabija)?

 

tłumaczenie polskie

Prythowicu, człowiek, który zna tego wiecznego, nienarodzonego,
niezmiennego i niezniszczalnego, ten kogo zabicie powoduje? Kogo sam zabija?

 

analiza gramatyczna

veda vid (wiedzieć) Perf. P 1c.1 (w znaczeniu Praes..) – wie, zna;
avināśinam avināśin 2i.1 n.niezniszczalnego (od: vi-naś – niszczeć, zanikać, vināśin – mające zniszczenie);
nityam nitya 2i.1 m.wiecznego (od: nitya – nieustanny, wieczny);
yaḥ yat sn. 1i.1 m.kto;
enam etat sn. 2i.1 m.go;
ajam a-ja 2i.1 m.nienarodzonego (od: jan – rodzić się, ja – na końcu złożeń: zrodzony);
avyayam a-vyaya 2i.1 n.niezmiennego (od: vi-i – odchodzić, znikać, vyaya – odejście, rozchód, zniszczenie);
katham av.jak?, w jaki sposób?, skąd?; partykuła wprowadzająca pytanie, wyrażająca zdumienie;
sa tat sn. 1i.1 m.on;
puruṣaḥ puruṣa 1i.1 m.człowiek (od: pur – poprzedzać, prowadzić lub pṝ – napełniać, odżywiać, puru – obfitość, pūru – ludzie);
pārtha pārtha 8i.1 m.o synu Prythy (od: pṛth – rozszerzać, pṛthā – Kunti, matka Pandowiców);
kaṃ kim 2i.1 m.kogo?;
ghātayati han (zabijać, uderzać) Praes. caus. P 1c.1sprawia zabicie;
hanti han (zabijać, uderzać) Praes. P 1c.1 zabija;
kam kim sn. 2i.1 m.kogo?;

 

warianty tekstu

puruṣaḥ pārtha → puruṣa-vyāghra (o tygrysie pośród ludzi);
kaṃ → kim (co?);
kaṃ ghātayati hanti kam → hanyate haṃti vā kathaṃ (w jaki sposób jest zabijany lub zabija?);

 
 

Śāṃkara

Legenda:
fragmenty komentowanego wersetu
cytaty z różnych pism
wprowadzenie polemiki

Strofa zaczynająca się od słów: „Kto zna go jako zabójcę…” (BhG 2.19) zapewnia, że [jaźń] nie jest ani sprawcą, ani przedmiotem czynności zabijania. Strofa: „On nigdy się nie rodzi…” (BhG 2.20) wyjaśnia tego przyczynę, mówiąc o niezmienności [jaźni]. [Niniejsza strofa] podsumowuje:

ya enaṃ vetti hantāram (BhG 2.19) ity anena mantreṇa hanana-kriyāyāḥ kartā karma ca na bhavati iti pratijñāya, na jāyate (BhG 2.19) ity anena avikriyatvaṃ hetum uktvā pratijñātārtham upasaṃharati

Człowiek znający niezniszczalnego, wiecznego, nienarodzonego i niezmiennego,
jak on, o Prythowicu, może spowodować czyjąś śmierć lub jak sam może zabić?

vedāvināśinaṃ nityaṃ ya enam ajam avyayam |
kathaṃ sa puruṣaḥ pārtha kaṃ ghātayati hanti kam ||2.21||

Znający to ten kto rozpoznaje, niezniszczalnego – pozbawionego przemiany związanej ze śmiercią, wiecznego – pozbawionego [innych] zmian. [Zaimek] „kto” należy połączyć [z czasownikiem „zna”, tego, czyli scharakteryzowanego w poprzedniej strofie – [kto zna jaźń], nienarodzonego – pozbawionego narodzin, niezmiennego – niemarniejącego.

veda vijānāti avināśinam antya-bhāva-vikāra-rahitaṃ nityaṃ vipariṇāma-rahitaṃ yo veda iti saṃbandhaḥ enaṃ pūrveṇa mantreṇokta-lakṣaṇam ajaṃ janma-rahitam avyayam apakṣaya-rahitaṃ |

Jak, czyli jakim sposobem, ten mądry, kompetentny człowiek może zabić – dokonać czynu morderstwa lub jak może spowodować śmierć – nakłonić do mordu. W żadnym razie nikogo nie zabija, w żadnym razie zabójstwa nikogo nie powoduje – obie możliwości są tu odrzucone przez wykorzystanie pytania retorycznego.

kathaṃ kena prakāreṇa sa vidvān puruṣo ’dhikṛtaḥ hanti hanana-kriyāṃ karoti, kathaṃ vā ghātayati hantāraṃ prayojayati | na kathaṃcit kaṃcit hanti, na kathaṃcit kaṃcit ghātayati iti ubhayatra ākṣepaḥ evārthaḥ praśnārthāsaṃbhavāt |

Jako że niezmienność [jaźni] jako rezultat [dyskutowanych] argumentów jest powszechna, Bóg, w niniejszym dziale, zamierza [pouczyć] rozumnego [człowieka] jedynie o porzuceniu wszelkiego czynu. Odrzucenie zabijania jest wzmiankowane jedynie jako przykład.

hetv-arthasya ca avikriyatvasya tulyatvāt viduṣaḥ sarva-karma-pratiṣedha eva prakaraṇārtho ’bhipreto bhagavatā | hantes tu ākṣepaḥ udāharaṇārthatvena kathitaḥ |

Gdy Bóg odrzuca czyny, jaki szczególny powód braku działania rozumnego [człowieka] dostrzega [mówiąc]: „Jak ten człowiek może…”?

viduṣaḥ kaṃ karmāsaṃbhave hetu-viśeṣaṃ paśyan karmāṇy ākṣipati bhagavān kathaṃ sa puruṣaḥ iti |

Odpowiedź: szczególnym powodem braku wszelkiego działania jest zaiste wspomniana już niezmienność jaźni.

nanu ukta evātmano ’vikriyatvaṃ sarva-karmāsaṃbhava-kāraṇa-viśeṣaḥ |

Jest to prawda, ale nie jest to szczególny powód, gdyż mędrzec odróżnia się od niezmiennej jaźni. Nie jest tak, że ten, kto zna niezmienny słup, jest wolnym od czynu.

satyam uktaḥ | na tu sa kāraṇa-viśeṣaḥ, anyatvāt viduṣo ’vikriyād ātmanaḥ | na hi avikriyaṃ sthāṇuṃ viditavataḥ karma na saṃbhavati iti cet |

Tak nie jest. Mędrzec [nie odróżnia się] od jaźni, a mądrość nie odnosi się do zbiorów składników takich jak ciało. Dlatego mędrzec będący jaźnią niezłożoną z elementów nie podlega zmianie. Ponieważ taki mędrzec wolny jest od działania, dlatego właściwym jest odrzucenie [czynów w zdaniu]: „Jak ten człowiek może…

na, viduṣaḥ ātmatvāt na dehādi-saṃghātasya vidvattā | ataḥ pāriśeṣyāt asaṃhata ātmā vidvān avikriyaḥ iti tasya viduṣaḥ karmāsaṃbhavāt ākṣepo yuktaḥ kathaṃ sa puruṣaḥ iti |

Wskutek niewiedzy oraz braku odróżnienia niezmiennej jaźni od aktywności intelektu, jest ona wyobrażana jako doświadczająca obiektów zmysłów, począwszy od dźwięku, percepowanych przez intelekt i inne [możności].

yathā buddhyādy-āhṛtasya śabdādy-arthasya avikriya eva san buddhi-vṛtty-aviveka-vijñānena avidyayā upalabdhā ātmā kalpyate |

Gdy skutkiem działania rozumu, mającego postać wiedzy odróżniającej jaźń od niejaźni, choć z absolutnego oglądu będącej nieprawdą (asatya), niezmienna jaźń nazywana jest mędrcem.

evam eva ātmānātma-viveka-jñānena buddhi-vṛttyā vidyayā asatya-rūpayaiva paramārthato ’vikriya eva ātmā vidvān ucyate |

Ze stwierdzenia bezczynności mędrca, wynika, że Bóg uczy tu niezłomnej prawdy: czyny, które wyznaczają pisma przeznaczone są dla pozbawionego mądrości.

viduṣaḥ karmāsaṃbhava-vacanāt yāni karmāṇi śāstreṇa vidhīyante tāni aviduṣo vihitāni iti bhagavato niścayo ’vagamyate |

Można powiedzieć: również wiedza przeznaczona jest jedynie dla pozbawionego mądrości, gdyż obdarzanie wiedzą tego, który zdobył mądrość nie przynosi korzyści niczym [ponowne] mielenie mąki. Dlatego wyszczególnienie, że czyny przeznaczone są jedynie dla pozbawionych wiedzy, a nie dla wiedzących nie jest właściwe.

nanu vidyāpi aviduṣa eva vidhīyate, vidita-vidyasya piṣṭa-peṣaṇavat vidyā-vidhānānarthakyāt | tatra aviduṣaḥ karmāṇi vidhīyante na viduṣaḥ iti viśeṣo nopapadyate iti cet |

Tak jednak nie jest, gdyż owo wyszczególnienie odnosi się do wypełnienia bądź nie powinności. Czyny takie jak ofiara ogniowa (agnihotra) spełniane są dla przyszłej [korzyści], [należy je spełniać] ze znawstwem celu i zasad, a powinny być poprzedzone wykonaniem wielu praktyk – kto ma takie zrozumienie jest niczym niewiedzący. [Myśli on]: muszą one być wypełniane, gdyż jestem sprawcą i to jest mój obowiązek. [Obrzędy te] nie są ani trochę spełniane [w duchu strofy] „On nigdy się nie rodzi…” (BhG 2.20) ani ze świadomością przyszłości, z wiedzą o celu i regułach [rządzących] naturą jaźni.

na, anuṣṭheyasya bhāvābhāva-viśeṣopapatteḥ | agnihotrādi-vidhy-artha-jñānottara-kālam agnihotrādi-karma aneka-sādhanopasaṃhāra-pūrvakam anuṣṭheyaṃ kartā aham, mama kartavyam ity evaṃ prakāra-vijñānavato ’viduṣaḥ yathā anuṣṭheyaṃ bhavati, na tu tathā na jāyate (BhG 2.20) ity ādy ātma-svarupa-vidhy-artha-jñānottara-kāla-bhāvi kiṃcid anuṣṭheyaṃ bhavati |

Z wiedzy o jedności i bierności jaźni powstaje tylko zrozumienie: „nie jestem sprawcą”, „nie jestem doznającym”, a żadne inne. Dlatego właściwym jest powyższe rozróżnienie.

kintu nāhaṃ kartā, nāhaṃ bhoktā ity ādy ātmaikatvākartṛtvādi-viṣaya-jñānāt nānyad utpadyate iti eṣa viśeṣa upapadyate |

Kto myśli o sobie „jestem sprawcą”, ten nie może uniknąć świadomości: „muszę to wypełnić”. Z tego względu on zaczyna nadzorować (adhikriytate) i jemu przynależą czyny. Taki człowiek jest nierozumny na mocy słów: „oni obaj nie pojmują…” (BhG 2.19).

yaḥ punaḥ kartā aham iti vetti ātmānam, tasya mama idaṃ kartavyam iti avaśyaṃ bhāvinī buddhiḥ syāt | tad-apekṣayā so ’dhikriyate iti taṃ prati karmāṇi saṃbhavanti | sa ca avidvān ubhau tau na vijānītaḥ (BhG 2.19) iti vacanāt |

Mądry jest tu zdefiniowany słowami odrzucającymi czyn: „jak ten człowiek może…” (BhG 2.21).

viśeṣitasya ca viduṣaḥ karmākṣepa-vacanāt kathaṃ sa puruṣaḥ iti |

Dlatego jedynie wyszczególniony tu mądry, który ujrzał bierną jaźń oraz pragnący wyzwolenia mogą wyrzec się wszelkich czynów.

tasmāt viśeṣitasya avikriyātma-darśinaḥ viduṣaḥ mumukṣo ca sarva-karma-saṃnyāse eva adhikāraḥ |

Z tego powodu Bóg Narajana ogłasza dwie wiary – sankhjową mądrym, a niemądrym [drogę] czynu: „Sankhjajikowie [zyskują wiarę] dzięki jodze wiedzy, a jogini dzięki jodze czynu” (BhG 3.3.).

ata eva bhagavān nārāyaṇaḥ sāṃkhyān viduṣo ’viduṣa ca karmiṇaḥ pravibhajya dve niṣṭhe grāhayati – jñāna-yogena sāṃkhyānāṃ karma-yogena yoginām (BhG 3.3.) iti |

Oto co mówi synowi Bóg Wjasa: „Oto dwie są drogi” (MBh 12.233.6)[1]. A także:
Na początku ścieżka działania (kriyā), a następnie wyrzeczenia (saṁnyāsa)”.

tathā ca putrāya āha bhagavān vyāsaḥ – dvāv imāv atha panthānau (MBh 12.233.6) ity ādi | tathā ca kriyā-pathaś caiva purastāt paścāt saṃnyāsaś ca iti |

Do tego podziału odnosi się ciągle na nowo Bóg, gdy mówi: „Nieznający prawdy omroczony utożsamieniem myśli «jestem sprawcą», a znawca prawdy myśli «to nie ja czynię»” (parafraza BhG 3.27-28). Jak również: „Odrzuciwszy w myślach wszelkie czyny…” (BhG 5.13).

etam eva vibhāgaṃ punaḥ punar darśayiṣyati bhagavān – atattvavit ahaṃkāra-vimūḍhātmā kartāham iti manyate, tattvavit tu, nāhaṃ karomi (BhG 3.27-28) iti | tathā ca sarva-karmāṇi manasā saṃnyasyāste (BhG 5.13) ityādi ||

Niektórzy uważający się za uczonych mówią: „Przecież nikt nie może myśleć o sobie: «jestem Jednią, jestem nieaktywną jaźnią, nie jestem sprawcą, nie ma we mnie sześciu stanów przemian począwszy od narodzin»”. Które to [myślenie] wskazuje na porzucenie wszelkich czynów.

tatra kecit paṇḍitaṃ-manyā vadanti – janmādi-ṣaḍ-bhāva-vikriyā-rahito ’vikriyo ’kartā eko ’ham ātmā iti na kasyacit jñānam utpadyate, yasmin sati sarva-karma-saṃnyāsaḥ upadiśyate iti |

Nie jest to prawdą, ponieważ pouczenia pism takie jak: „Nie rodzi się…” (BhG 2.20) nie mogą okazać się fałszywe. Należy zapytać się tych [oponentów]: „Gdy pouczenia pism są władne wywołać wiedzę dotyczącą istnienia prawa i nieprawości, a także wiedzę o sprawcy i jego związku z ciałem, to dlaczego nie mogą wywołać wiedzy o jaźni biernej, niezmiennej i niebędącej sprawcą?

tan na | na jāyate (BhG 2.20) ityādi śāstropadeśānarthakya-prasaṅgāt | yathā ca śāstropadeśa-sāmarthyāt dharmādharmāstitva-vijñānaṃ kartuś ca dehāntara-saṃbandha-vijñānam utpadyate, tathā śāstrāt tasyaiva ātmano ’vikriyatvākartṛtvaikatvādi-vijñānaṃ kasmāt notpadyate iti praṣṭavyāḥ te |

Można odpowiedzieć: „Gdyż jest to [przedmiot] nieuchwytny dla zmysłów”.

karaṇāgocaratvāt iti cet

Tak nie jest. Objawienie oznajmia: „Można obejrzeć [to] jedynie umysłem” (Bṛh-up. 4.4.19). Umysł oczyszczony pouczeniami pism i nauczycieli oraz [praktykami] takimi jak samokontrola (dama) czy wyciszenie (śama), jest narzędziem oglądania jaźni.

na | manasaivānudraṣṭavyaṃ (Bṛh-up. 4.4.19) iti śruteḥ | śāstrācāryopadeśa-śama-damādi-saṃskṛtaṃ mana ātma-darśane karaṇam |

Gdy więc osiągnięcie tej [wiedzy] postulują tak pisma (āgama) jak i doświadczenie (anumāna), to twierdzenie, że „nie można jej osiągnąć” jest sprawą porywczości bądź śmiałości (sāhasa-mātra).

tathā ca tad adhigamāya anumāne āgame ca sati jñānaṃ notpadyata iti sāhasa-mātram etat |

Należy zgodzić się, że gdy powstaje wiedza, to jej przeciwieństwo – niewiedza – z konieczności jest niszczona.

jñānaṃ ca utpadyamānaṃ tad-viparītam ajñānam avaśyaṃ bādhate ity abhyupagantavyam |

Niewiedzę ukazują [oznajmienia]: „jestem zabójcą, jestem zabijany”, oraz: „oni dwaj nie wiedzą” (BhG 2.19). Niewiedza sprawia, że jaźń uważa się za sprawcę czynności zabijania, jej podmiot lub też przyczynę.

tac ca ajñānaṃ darśitaṃ hantā aham, hato ’smi iti ubhau tau na vijānīta (BhG 2.19) iti | atra ca ātmanaḥ hanana-kriyāyāḥ kartṛtvaṃ karmatvaṃ hetu-kartṛtvaṃ ca ajñāna-kṛtaṃ darśitam |

Podczas wszelkiej aktywności [jaźń] pozostaje jednaka, a bycie sprawcą i pozostałe [aspekty przyczynowości] tworzy niewiedza, gdyż jaźń jest niezmienna. Zaiste to sprawca odpowiedzialny za zmiany pobudza inny [od siebie] przedmiot aktywności mówiąc „czyń”.

tac ca sarva-kriyāsv api samānaṃ kartṛtvādeḥ avidyā-kṛtatvam avikriyatvāt ātmanaḥ | vikriyāvān hi kartā ātmanaḥ karma-bhūtam anyaṃ prayojayati kuru iti |

Właśnie tej sprawczości i przyczynowości mądrego zaprzecza Bóg Wasudewa nie wprowadzając rozróżnienia i aby ukazać brak jego kompetencji do czynu, oznajmia: „Jak człowiek znający niezniszczalnego…” (BhG 2.21).

tad etat aviśeṣeṇa viduṣaḥ sarva-kriyāsu kartṛtvaṃ hetu-kartṛtvaṃ ca pratiṣedhati bhagavān vāsudevo viduṣaḥ karmādhikārābhāva-pradarśanārthaṃ vedāvināśinaṃ, kathaṃ sa puruṣaḥ (BhG 2.21) ity ādinā |

Jakie są zatem kompetencje mądrego? Jak wcześniej zostało powiedziane: „sankhjajikowie dzięki jodze wiedzy…” (BhG 3.3.). Podobnie mówi o porzuceniu wszelkiego czynu: „umysłem wszystkie czyny…” (BhG 5.13).

kva punaḥ viduṣo ’dhikāra iti etad uktaṃ pūrvam eva jñāna-yogena sāṃkhyānām (BhG 3.3.) iti | tathā ca sarva-karma-saṃnyāsaṃ vakṣyati sarva-karmāṇi manasā (BhG 5.13) ity ādinā ||

Czyż przez powiedzenie „umysłem…” (BhG 5.13), nie neguje się wyrzeczenia [aktywności] słownej i cielesnej?

nanu manasā (BhG 5.13) iti vacanāt na vācikānāṃ kāyikānāṁ ca saṃnyāsaḥ iti cet, na |

Tak nie jest, skutkiem specyfikacji „wszystkie czyny” (BhG 5.13).

sarva-karmāṇi (BhG 5.13) iti viśeṣitatvāt |

Można powiedzieć: Czyż nie chodzi tu o [porzucenie] wszelkiej aktywności mentalnej?

mānasānām eva sarva-karmaṇām iti cet, na |

Tak nie jest, ponieważ aktywność mentalna poprzedza aktywność słowną i cielesną, więc w nieobecności pierwszej nie zachodzą kolejne.

mano-vyāpāra-pūrvakatvād vāk-kāya-vyāpārāṇāṃ mano-vyāpārābhāve tad-anupapatteḥ |

Niech więc porzuci mentalną aktywność będącą przyczyną czynów słownych i cielesnych różnych od tych [pochwalanych przez] pisma. [To znaczy:]Umysłem niech wyrzeknie się wszelkiego czynu” (BhG 5.13). Tak nie jest przez specyfikację: „[nic] nie czyni i [niczego] nie powoduje” (BhG 5.13).

śāstrīyāṇāṃ vāk-kāya-karmaṇāṃ kāraṇāni mānasāni karmāṇi varjayitvā anyāni sarva-karmāṇi manasā saṃnyasyed (BhG 5.13) iti cet, na | naiva kurvan na kārayan (BhG 5.13) iti viśeṣaṇāt |

Można powiedzieć: A jeśli Bóg mówiąc o wyrzeczeniu się wszelkiego czynu ma na myśli umierającego, a nie żyjącego?

sarva-karma-saṃnyāso ’yaṃ bhagavatā /bhagavata uktaḥ mariṣyato na jīvata iti cet, na |

Tak nie jest, gdyż [takie twierdzenie] nie podlega specyfikacji: „wcielony pozostaje w mieście o dziewięciu bramach” (BhG 5.13). Gdy martwy wyrzeka się wszelkich czynów, dłużej już nie przebywa w ciele.

nava-dvāre pure dehī āste (BhG 5.13) iti viśeṣaṇānupapatteḥ | na hi sarva-karma-saṃnyāsena mṛtasya tad-dehe āsanaṃ saṃbhavati |

[Zamiast mówić:] „Przebywa w ciele”, utwórzmy inny związek [frazeologiczny]: „ten kto jest nieaktywny i wyzbyty sprawczości składa (saṃnyasya) [czyn] w ciele”.

akurvato ’kārayata ca dehe saṃnyasya iti saṃbandho na dehe āste iti cet, na |

Tak nie jest, ponieważ we wszystkich [kontekstach] podkreśla się niezmienność jaźni. Ponadto oczekuje się, że aktywność spoczywania (āsana) będzie miała umiejscowienie, natomiast nie oczekuje się takiego umiejscowienia od terminu „wyrzeka się” (saṃnyasya). Dodatkowo czasownik „składać” (ny-√ās) w tym kontekście znaczy „wyrzekać się”, a nie „umieszczać” (ni-√kṣip).

sarvatra ātmano ’vikriyatvāvadhāraṇāt | āsana-kriyāyāś cādhikaraṇāpekṣatvāt | tad-anapekṣatvāc ca saṃnyāsasya | saṃpūrvas tu nyāsa-śabdo ’tra tyāgārthaḥ, na nikṣepārthaḥ |

Zatem w tekście Gity znawcom jaźni radzi się jedynie wyrzeczenie, a nie czyny. Ukażę to w różnych miejscach dalej, we fragmentach dotyczących wiedzy o jaźni.

tasmāt gītā-śāstre ātma-jñānavataḥ saṃnyāsa eva adhikāro na karmaṇīti tatra tatra upariṣṭāt ātma-jñāna-prakaraṇe darśayiṣyāmaḥ ||2.21||


[1] dvāv imāv atha panthānau yatra vedāḥ pratiṣṭhitāḥ |
pravṛtti-lakṣaṇo dharmo nivṛttau ca subhāṣitaḥ ||MBh 12.233.6||

 

Rāmānuja

evam avināśitvenājatvena vyayānarhatvena ca nityam enam ātmānaṃ yaḥ puruṣo veda, sa puruṣo deva-manuṣya-tiryak-sthāvara-śarīrāvasthiteṣu ātmasu kam apy ātmānaṃ kathaṃ ghātayati ? kaṃ vā kathaṃ hanti ? kathaṃ nāśayati ? kathaṃ vā tat-prayojako bhavatīty arthaḥ ? etān ātmano ghātayāmi hanmi ity anuśocanam ātma-svarūpa-yāthātmyājñāna-mūlam evety abhiprāyaḥ

 

Śrīdhara

ataeva hantṛtvābhāvo ‚pi pūrvoktaḥ prasiddha ity āha vedāvināśinam ity ādi | nityaṃ vṛddhi-śūnyam | avyayam apakṣaya-śūnyam | ajam avināśinaṃ ca | yo veda sa puruṣaḥ kaṃ hanti | kathaṃ vā hanti ? evaṃ-bhūtasya vadhe sādhanābhāvāt | tathā svayaṃ prayojako bhūtvānyena kaṃ ghātayati ? kathaṃ vā ghātayati ? na kiñcid api | na kathañcid api ity arthaḥ | anena mayy api prayojakatvād doṣa-dṛṣṭiṃ mā kārṣīr ity uktaṃ bhavati

 

Madhusūdana

nāyaṃ hanti na hanyata iti pratijñāya na hanyata ity upapāditam idānīṃ na hantīty upapādayann upasaṃharati | na vinaṣṭuṃ śīlaṃ yasya tam avināśinam antya-vikāra-rahitam | tatra hetuḥ – avyayaṃ na vidyate vyayo ‚vayavāpacayo guṇāpacayo vā yasya tam avyayam | avayavāpacayena guṇāpacayena vā vināśa-darśanāt tad-ubhaya-rahitasya na vināśaḥ sambhavatīty arthaḥ |
nanu janyatvena vināśitvam anumāsyāmahe nety āha – ajam iti | na jāyate ity ajam ādya-vikāra-rahitam | tatra hetuḥ – nityaṃ sarvadā vidyāmānaṃ, prāg-avidyamānasya hi janma dṛṣṭaṃ na tu sarvatā sata ity abhiprāyaḥ |
athavāvināśinam abādhyaṃ satyam iti yāvat | nityaṃ sarva-vyāpakam | tatra hetuḥ – ajam avyayaṃ | janma-vināśa-śūnyaṃ jāyamānasya vinaśyataś ca sarva-vyāpakatva-satyatvayor ayogāt |
evaṃ sarva-vikriyā-śūnyaṃ prakṛtam enaṃ dehinaṃ svam ātmānaṃ yo veda vijānāti śāstrācāryopadeśābhyāṃ sākṣātkaroti ahaṃ sarva-vikriyā-śūnyaḥ sarva-bhāsakaḥ sarva-dvaita-rahitaḥ paramānanda-bodha-rūpa iti sa evaṃ vidvān puruṣaḥ pūrṇa-rūpaḥ kaṃ hanti ? kathaṃ hanti ? kiṃ-śabda ākṣepe | na kam api hanti na katham api hantīty arthaḥ | tathā kaṃ ghātayati kathaṃ ghātayati kam api na ghātayati katham api na ghātayatīty arthaḥ | nahi sarva-vikāra-śūnyasyākartur hanana-kriyāyāṃ kartṛtvaṃ sambhavati | tathā ca śrutiḥ –
ātmānaṃ ced vijānīyād ayam asmīti pūruṣaḥ |
kim icchan kasya kāmāya śarīram anusaṃjvaret || [BAU 4.4.12]
iti śuddham ātmānaṃ viduṣas tad-ajñāna-nibandhanādhyāsa-nivṛttau tan-mūla-rāga-dveṣādy-abhāvāt-kartṛtva-bhoktṛtvādy-abhāvaṃ darśayati |
ayam atrābhiprāyo bhagavataḥ | vastu-gatyā ko ‚pi nakaroti na kārayati ca kiṃcit sarva-vikriyā-śūnya-svabhāvatvāt paraṃ tu svapna ivāvidyayā kartṛtvādikam ātmany abhimanyate mūḍhaḥ | tad uktam ubhau tau na vijānītaḥ [Gītā 2.19] iti | śrutiś ca – dhyāyatīva lelāyatīva [BAU 4.3.7] ity ādiḥ | ataeva sarvāṇi śāstrāṇy avidvad-adhikārikāṇi | vidvāṃs tu samūlādhyāsa-bādhān nātmani kartṛtvādikam abhimanyate sthāṇu-svarūpaṃ vidvān iva coratvam | ato vikriyā-rahitatvād advitīyatvāc ca vidvān na karoti kārayati cety ucyate | tathā ca śrutiḥ — vidvān na bibheti kutaścana [TaittU 2.9.1] iti | arjuno hi svasmin kartṛtvaṃ bhagavati ca kārayitṛtvam adhyasya hiṃsā-nimittaṃ doṣam ubhayatrāpy āśaśaṅke | bhagavān api viditābhiprāyo hanti ghātayatīti tad-ubhayam ācikṣepa | ātmani kartṛtvaṃ mayi ca kārayitṛtvam āropya pratyavāya-śaṅkāṃ mā kārṣīr ity abhiprāyaḥ |
avikriyatva-pradarśanenātmanaḥ kartṛtva-pratiṣedhāt sarva-karmākṣepe bhagavad-abhiprete hantir upalakṣaṇārthaḥ puraḥ-sphūrtikatvāt | pratiṣedha-hetos tulyatvāt karmāntarābhyanujñānupapatteḥ | tathā ca vakṣyati tasya kāryaṃ na vidyata [Gītā 3.17] iti | ato ‚tra hanana-mātrākṣepeṇa karmāntaraṃ bhagavatābhyanujñāyata iti mūḍha-jana-jalpitam apāstam | tasmād yudhyasvety atra hananasya bhagavatābhyanujñānād vāstava-kartṛtvādy-abhāvasya karma-mātre samatvād iti dik

 

Viśvanātha

ata evambhūta-jñāne sati tvaṃ yudhyamāno ‚pi ahaṃ yuddhe prerayann api doṣa-bhājau naiva bhavāva ity āha vedeti | nityam iti kriyā-viśeṣaṇam | avināśinam iti, ajam iti, avyayam ity etair vināśa-janyā apekṣayā niṣiddhāḥ | sa puruṣo mal-lakṣaṇaḥ kaṃ ghātayati, kathaṃ vā ghātayati, sa puruṣas tval-lakṣaṇaḥ kaṃ hanti ? kathaṃ vā hanti ?

 

Baladeva

evaṃ tattva-jñānavān yo dharma-buddhyā yuddhe pravartate yaś ca pravartayati, tasya tasya ca ko ‚pi na doṣa-gandha ity āha vedeti | enaṃ prakṛtam ātmānam avināśinam ajam avyayam apakṣaya-śūnyaṃ ca yo veda śāstra-yuktibhyāṃ jānāti, sa puruṣo yuddhe pravṛtto ‚pi kaṃ hanti kathaṃ vā hanti ? tatra pravartayann api kaṃ ghātayati kathaṃ vā ghātayati ? kim ākṣepe – na kam api na katham apīty arthaḥ | ntiyam iti vedana-kriyā-viśeṣaṇam

 
 

Michalski

Jak może kogokolwiek zabić lub też kazać zabić, o Partho, człowiek, który wie, że duch ten jest niezniszczalny, wieczny, nieprzemijający?

 

Olszewski

Jakże ten, który wie, że dusza jest niezniszczalną, wieczną, bez początku i bez końca, mógłby zabijać kogoś lub kazać go zabić?

 

Dynowska

Człowiek, wie iż niezniszczalny jest On, samoistny, wiecznotrwały, urodzeniu ni zmianie nijakiej nie podległy, jakże może on zabić, o Parto, i kto może w nim być zabity?

 

Sachse


Jeśli więc człowiek wie o nim,
że niezniszczalny jest,
wieczny, niezrodzony i niezmienny,
to jakże może kogoś wydać na śmierć,
o synu Prithy,
albo samemu zabić?

 

Kudelska


Ten, kto wie, iż duch jest niezniszczalny, wieczny, nie narodzony, nieprzemijający,
To jakże by mógł ducha zabić lub do śmierci się jego przyczynić?

 

Rucińska

Kto wie, że jest on odwieczny, niezmienny i niezniszczalny,
Jak człowiek ten może zabić? Kogóż zabija, o Partho?

 

Szuwalska

Kogo skłonić do zbrodni, kogo zabić mógłby
Ten, kto pojął naturę rzeczy tej niezmienną,
Jej odwieczne istnienie, byt nienarodzony
Oraz nieprzemijalność?

 

Byrski

Kto, o Partho, wie, że jest on niezniszczalny, nie zrodzony
I niezmienny oraz stały, jak ten człowiek może zabić,
Albo kazać zabić kogoś?

 
 

Both comments and pings are currently closed.