BhG 2.37

hatoprāpsyasi svargaṃ jitvābhokṣyase mahīm
tasmād uttiṣṭha kaunteya yuddhāya kṛta-niścayaḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

he kaunteya (Kuntjowicu!),
[tvam yuddhe] (ty w walce) hataḥ vā (lub zabity) svargam (niebiosa) prāpsyasi (osiągniesz).
[śatrūn] (wrogów) jitvā vā(lub zwyciężywszy) mahīm (ziemią) bhokṣyase (będziesz się radować).
tasmāt (dlatego) yuddhāya (dla walki) kṛta-niścayaḥ (ten, który postanowił) uttiṣṭha (powstań).

 

tłumaczenie polskie

Albo zabity niebiosa osiągniesz, albo zwyciężysz i będziesz radować się ziemią.
Dlatego zdecydowany walczyć, powstań Kuntjowicu!

 

analiza gramatyczna

hataḥ hata (han – zabijać) PP 1i.1 m.zabity;
av.lub, i, z drugiej strony, nawet jeśli, jednakże;
prāpsyasi pra-āp (osiągać) Fut. P 2c.1osiągniesz;
svargam svarga 2i.1 m.niebiosa (od: sūr – ranić, być stabilny, sūra – słońce, mędrzec, svar – niebo, svar-ga – wiodący do nieba);
jitvā ji (zwyciężać) absol.zwyciężywszy;
av.lub, i, z drugiej strony, nawet jeśli, jednakże;
bhokṣyase bhuj (radować się) Fut. Ā 2c.1będziesz się cieszyć;
mahīm mahī 2i.1 f.ziemią, potężną;
tasmāt av.dlatego (od: tat sn. 5i.1 m. – z tego);
uttiṣṭha ut-sthā (powstawać) Imperat. P 2c.1powstań;
kaunteya kaunteya 8i.1 m.o syny Kunti (od: kunti – lud Kuntiów, kuntī – Kunti, matka Pandowiców);
yuddhāya yuddha 4i.1 n.dla walki (od: yudh – walczyć);
kṛta-niścayaḥ kṛta-niścaya 1i.1 m.; BV: yena niścayaḥ kṛto ‘sti saḥten, przez którego pewność jest zyskana, ten który zadecydował (od: kṛ – robić, PP kṛta – uczyniony; niś-ci – decydować się, upewniać, niś-caya – pewność, przekonanie, pewna opinia);

 

warianty tekstu

prāpsyasi →prāpsyase (osiągniesz);
mahīm → bhuvam (przestwór);
kṛta-niścayaḥ → kṛta-niścayam (pewność);

 
 

Śāṃkara

Legenda:
fragmenty komentowanego wersetu
cytaty z różnych pism
wprowadzenie polemiki

Ponadto, gdy będziesz walczyć z Karną i innymi:

yuddhe punaḥ kriyamāṇe karṇādibhiḥ

Zabity niebiosa osiągniesz, a zwyciężywszy ziemią zawładniesz.
Dlatego powstań Kuntjowicu, do walki gotowy!

hato vā prāpsyasi svargaṃ jitvā vā bhokṣyase mahīm |
tasmād uttiṣṭha kaunteya yuddhāya kṛta-niścayaḥ ||2.37||

Zabity niebiosa osiągniesz, czyli gdy polegniesz, udasz się do niebios. A zwyciężywszy takich bohaterów jak Karna, zawładniesz ziemią. A więc w obydwu przypadkach tylko zyskasz. Gdy tak jest, zatem powstań Kuntjowicu, do walki gotowy: „Albo pokonam wrogów, albo umrę” – takie postanowienie [podejmij]. Oto znaczenie.

hato vā prāpsyasi svargam, hataḥ san svargaṃ prāpsyasi | jitvā vā karṇādīn śūrān bhokṣyase mahīm | ubhayathāpi tava lābha evety abhiprāyaḥ | yata evaṃ tasmāt uttiṣṭha kaunteya yuddhāya kṛta-niścayo jeṣyāmi śatrūn, mariṣyāmi vā iti niścayaṃ kṛtvety arthaḥ ||2.37||

 

Rāmānuja

ataḥ śūrasyātmanā pareṣāṃ hananam ātmano vā parair hananam ubhayam api śreyase bhavati ity āha—hato vā iti | dharma-yuddhe parair hataś cet tata eva parama-niḥśreyasaṃ prāpsyasi | parān vā hatvā akaṇṭakaṃ rajyaṃ bhokṣyase | anabhisaṃhita-phalasya yuddhākhyasya dharmasya parama-niḥśreyasopāyatvāt, tac ca parama-niḥśreyasaṃ prāpsyasi | tasmād yuddhāyodyogaḥ parama-puruṣārtha-lakṣaṇa-mokṣa-sādhanam iti niścitya tad-artham uttiṣṭha | kuntī-putrasya tavaitad eva yuktam ity abhiprāyaḥ

 

Śrīdhara

yad uktaṃ na caitad vidmaḥ [Gītā 2.6] iti tatrāha hato vety ādi | pakṣa-dvaye ‚pi tava lābha evety arthaḥ

 

Madhusūdana

nanu tarhi yuddhe gurv-ādi-vadha-vaśān madhyastha-kṛtā nindā tato nivṛttau tu śatru-kṛtā nindety ubhayataḥ pāśā rajjur ity āśaṅkya jaye parājaye ca lābha-dhrauvyād yuddhārtham evotthānam āvaśyakam ity āha hato veti | spaṣṭaṃ pūrvārdham | yasmād ubhayathāpi te lābhas tasmāj jeṣyāmi śatrūn mariṣyāmi veti kṛta-niścayaḥ san yuddhāyottiṣṭha | nayatara-phala-sandehe ‚pi yuddha-kartavyatāyā niścitatvāt | etena na caitad vidmaḥ kataran no garīyaḥ [Gītā 2.6] ity ādi parihṛtam

 

Viśvanātha

nanu yuddhe mama jaya eva bhāvīty api nāsti niścayaḥ | tataś ca kathaṃ yuddhe pravartitavyam ity ata āha hata iti

 

Baladeva

nanu yuddhe vijaya eva me syād iti niścayābhāvāt tato ‚haṃ nivṛtto ‚smīti cet tatrāha hato veti | pakṣa-dvaye ‚pi te lābha eveti bhāvaḥ

 
 

Michalski

Albo zabity osiągniesz niebo, albo zwyciężysz i ziemia będzie twoją, — powstań więc, Kauntejo, postanów walczyć!

 

Olszewski

Zabity, zyszczesz niebo; zwycięzca, posiądziesz ziemię. Powstań więc, synu Kunti, ze szczerem postanowieniem walki.

 

Dynowska

Poległy – osiągniesz niebo; zwycięzcą – posiądziesz radość ziemi. Więc powstań, o synu Kunti, i idź w bój!

 

Sachse


Jeśli zginiesz — zasłużysz na niebo,
jeśli zwyciężysz — zakosztujesz ziemskiego dobra.
Powstań więc, o synu Kunti,
i przystąp do walki!

 

Kudelska


Gdy cię zabiją – niebo osiągniesz, a gdy zwyciężysz – rozkosze ziemi;
Przeto powstań, synu Kunti, do walki gotów!

 

Rucińska

Gdy zginiesz, osiągniesz niebo. Zwyciężysz – posiądziesz ziemię.
Dlatego powstań, Kauntejo, tę walkę podjąć gotowy!

 

Szuwalska

Jeżeli zginiesz w walce, udasz się do nieba.
Jeśli jednak zwyciężysz, będziesz panem ziemi.
Walcz, więc, o synu Kunti!

 

Byrski

Zabity osiągniesz niebo. Zwyciężywszy – ziemię weźmiesz.
A więc powstań, Synu Kunti, pewien już, że walczyć będziesz.

 
 

Both comments and pings are currently closed.