BhG 18.20

sarva-bhūteṣu yenaikaṃ bhāvam avyayam īkṣate
avibhaktaṃ vibhakteṣu taj jñānaṃ viddhi sāttvikam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yena [jñānena] (dzięki której wiedzy) [saḥ] (on) vibhakteṣu sarva-bhūteṣu (w podzielonych wszystkich bytach) avibhaktam (niepodzielony) ekam avyayam bhāvam (jeden niezmienny stan) īkṣate (widzi),
[tvam] (ty) tat jñānam (tę wiedzę) sāttvikam (jako sattwiczną) viddhi (znaj).
 

tłumaczenie polskie


Wiedz, że ta wiedza jest sattwiczna,
dzięki której widzi [się] we wszelkich podzielonych bytach
jeden niepodzielony, niezmienny stan.
 

analiza gramatyczna

sarva-bhūteṣu sarva-bhūta 7i.3 m. ; sarveṣu bhūteṣu itiwe wszystkich bytach (od: sarva – wszystko; bhū – być, PP bhūta – będący, prawdziwy, istota, byt);
yena yat sn. 3i.1 n. przez co, na skutek czego;
ekam eka sn. 2i.1 m. jeden;
bhāvam bhāva 2i.1 m. byt, stan, natura (od: bhū – być);
avyayam a-vyaya 2i.1 m. niezmienny (od: vi-i – odchodzić, znikać, vyaya – odejście, rozchód, zniszczenie);
īkṣate īkṣ (patrzeć) Praes. Ā 1c.1 widzi;
avibhaktam a-vi-bhakta (vi-bhāj – dzielić, rozszczepiać) PP 2i.1 n. nierozdzielone, niepodzielone;
vibhakteṣu vi-bhakta (vi-bhāj – dzielić, rozszczepiać) PP 7i.3 n. w rozdzielonych, w podzielonych;
tat tat sn. 2i.1 n. to;
jñānam jñāna 2i.1 n. wiedzę, mądrość, inteligencję (od: jñā – wiedzieć, rozumieć);
viddhi vid (wiedzieć) Imperat. P 2c.1 wiedz, znaj;
sāttvikam sāttvika 2i.1 n. związane z sattwą (od: as – być, PPr sant – będący, istnienie, abst. sattva – jestestwo, esencja, mądrość, duch, jedna z trzech gun);

 

warianty tekstu


avyayam → avyaktam (nieprzejawiony);
īkṣateīkṣyate (jest widziany);
taj jñānaṃ → yaj jñānaṃ (którą wiedzę);
 
 Śāṃkara


jñānasya tu tāvat tri-vidhatvam ucyate—
sarva-bhūteṣu avyaktādi-sthāvarānteṣu bhūteṣu yena jñānena ekaṃ bhāvaṃ vastu—bhāva-śabdo vastu-vācī, ekam ātma-vastv ity arthaḥ | avyayaṃ na vyeti svātmanā sva-dharmeṇa vā, kūṭastham ity arthaḥ | īkṣate paśyati yena jñānena, taṃ ca bhāvam avibhaktaṃ pratidehaṃ vibhakteṣu deha-bhedeṣu na vibhaktaṃ tad ātma-vastu, vyomavat nirantaram ity arthaḥ | taj jñānaṃ sākṣāt samyag darśanam advaitātma-viṣayaṃ sāttvikaṃ viddhīti
 

Rāmānuja


brāhmaṇakṣatriyabrahmacārigṛhasthādirūpeṇa vibhakteṣu sarveṣu bhūteṣu karmādhikāriṣu yena jñānenaikam ātmākhyaṃ bhāvaṃ, tatrāpy avibhaktam brāhmaṇatvādyanekākāreṣv api bhūteṣu sitadīrghādivibhāgavatsu jñānākāre ātmani vibhāgarahitam, avyayaṃ vyayasvabhāveṣv api brāhmaṇādiśarīreṣu avyayam avikṛtaṃ phalādisaṅgānarhaṃ ca karmādhikāravelāyām īkṣate, taj jñānaṃ sāttvikaṃ viddhi
 

Śrīdhara


tatra jñānasya sāttvikādi-traividhyam āha sarva-bhūteṣv iti tribhiḥ | sarveṣu bhūteṣu brahmādi-sthāvarās teṣu vibhakteṣu parasparaṃ vyavṛtteṣv avibhaktam anusyutam ekam avyayaṃ nirvikāraṃ bhāvaṃ paramātma-tattvaṃ yena jñānenekṣata ālocayati taj jñānaṃ sāttvikaṃ viddhi
 

Viśvanātha


sāttvikaṃ jñānam āha — sarva-bhūteṣv iti | ekaṃ bhāvam ekam eva jīvātmānaṃ nānā-vidha-phala-bhogārthaṃ krameṇa sarva-bhūteṣu manuṣya-deva-tiryag-ādiṣu vartamānam avyayaṃ naśvareṣv api teṣv anaśvaraṃ vibhakteṣu parasparaṃ vibhinneṣv apy avibhaktam eka-rūpaṃ yena karma-sambandhinā jñānenekṣate tat sāttvikaṃ jñānam
 

Baladeva


sāttvika-jñānam āha — sarveti | sarva-bhūteṣu deva-manuṣyādiṣu deheṣu nānā-karma-phala-bhogāt krameṇa vartamāna-bhāvaṃ jīvātmānaṃ yenaikaṃ vīkṣyate | avyayaṃ naśvareṣu teṣv anaśvaraṃ vibhakteṣu mitho-bhinneṣu teṣv avibhaktam eka-rūpaṃ ca yena taṃ vīkṣyate taj jñānaṃ sāttvikam aupaniṣad-aviviktātma-jñānaṃ tad ity arthaḥ
 
 Michalski


Wiedza, za pomocą której we wszystkich rzeczach jedną tylko widzimy istotę, nieprzemijającą, pośród podzielnych niepodzielną, wiedz, ta wiedza jest sattwam.
 

Olszewski


Wiedza, która znajduje we wszystkich żyjących istotę jedyną, niezmienną, i niepodzielną w pojedynczych istotach, jest wiedzą prawdy.
 

Dynowska


Wiedza, która widzi jedyną, niezmienną Istność we wszystkich istotach, Jedność w wielości, Niepodzielne w podzielnym, wiedz, o Ardżuno, iż w harmonii ma swoje źródło.
 

Sachse


Za pełną sattwy uznaj taką wiedzę,
dzięki której we wszystkich stworzeniach
dostrzega się jeden byt niezmienny i niepodzielny,
choć zawarty w oddzielnych [istotach].
 

Kudelska


Mądrość, poprzez którą postrzegasz niezmienną istotę w każdym stworzeniu, niepodzielną w tym, co złożone,
Wiedz, iż taka mądrość jest natury szlachetnej.
 

Rucińska


To, które w stworzeniach wszystkich jeden byt widzi niezmienny,
W oddzielnych nierozdzielony – wiedz, to sattwiczne poznanie!
 

Szuwalska


Wiedza, która w istotach postrzegać pozwala
Nieskończoność ich bytu, jedność w podzielności,
Znajduje się pod wpływem harmonii jakości;
 
 

Both comments and pings are currently closed.