BhG 16.24

tasmāc chāstraṃ pramāṇaṃ te kāryākārya-vyavasthitau
jñātvā śāstra-vidhānoktaṃ karma kartum ihārhasi

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


tasmāt (dlatego) kāryākārya-vyavasthitau (w stanie właściwego i niewłaściwego działania) śāstram (pouczenie) te pramāṇam (twoim wzorem) [asti] (jest),
iha (tutaj) [tvam] (ty) śāstra-vidhānoktam (powiedziane dzięki zasadom zawartym w pouczeniu) jñātvā (poznawszy)
karma (czyn) kartum (robić) arhasi (powinieneś).
 

tłumaczenie polskie


Dlatego, tak w działaniu właściwym jak i niewłaściwym,
[niech] wzorem ci będą pouczenia.
Gdy poznasz [czyny] opisane przez zasady obecne w pouczeniu,
powinieneś czyn wykonywać.
 

analiza gramatyczna

tasmāt av. dlatego (od: tat sn. 5i.1 m. – z tego);
śāstram śāstra 2i.1 n. pouczenie, polecenie, nauka, podręcznik, nauka (od: śās – pouczać);
pramāṇam pramāṇa 2i.1 n. rozmiar, wzorzec, standard, poziom, zasadę (od: pra- – odmierzać, przygotowywać);
te yuṣmat sn. 6i.1 twój (skrócona forma od: tava);
kāryākārya-vyavasthitau kārya-akārya-vyavasthiti 7i.1 f. ; DV / TP : kāryasya cākāryasya ca vyavasthitav iti  – w stanie obowiązku i niestosownego działania (od: kṛ robić, PF kārya – do zrobienia, praca, obowiązek szczególnie religijny, skutek, akārya – niewłaściwe do wykonania, niestosowne, niedozwolone; vi-ava-sthā – rozstawiać, umieszczać, vi-ava-sthiti – stanie, utwierdzenie, stan, pozycja, pobyt, egzystencja);
jñātvā jñā (wiedzieć, rozumieć) absol. zrozumiawszy;
śāstra-vidhānoktam śāstra-vidhāna-ukta 2i.1 n. ; TP : śāstrasya vidhānenoktam itipowiedziane dzięki porządkowi pouczenia (od: śās – pouczać, śāstra – pouczenie, polecenie, nauka, podręcznik, nauka; vi-dhā – rozkładać, układać, dawać, vidhāna – porządek, ułożenie, zasada; vac – mówić, PP ukta – nazwane, powiedziane);
karma karman 2i.1 n. czyn, działanie (od: kṛ – robić);
kartum kṛ (robić) inf. zrobić;
iha av. tutaj (często w znaczeniu: w tym świecie);
arhasi arh (być godnym, móc) Praes. P 2c.1 powinieneś, godzi ci się;

 

warianty tekstu


kāryākārya-vyavasthitaukāryaṃ kārya-vyavasthitau (obowiązkiem w stanie obowiązku);
jñātvā → kṛtvā (wykonawszy);
 
 Śāṃkara


tasmāt śāstraṃ pramāṇaṃ jñāna-sādhanaṃ te tava kāryākārya-vyavasthitau kartavyākartavya-vyavasthāyām | ato jñātvā buddhvā śāstra-vidhānoktaṃ —vidhir vidhānaṃ śāstram eva vidhānaṃ śāstra-vidhānaṃ kuryān na kuryād ity evaṃ-lakṣaṇam, tena uktaṃ sva-karma yat tat kartum ihārhasi | iheti karmādhikāra-bhūmi-pradarśanārtham iti
 

Rāmānuja


tasmāt kāryākāryavyvasthitau upādeyānupādeyavyavasthāyāṃ śāstram eva tava pramāṇam / dharmaśāstretihāsapurāṇādyupabṛṃhitā vedāḥ yad eva puruṣottamākhyaṃ paraṃ tattvaṃ tatprīṇanarūpaṃ tatprāptyupāyabhūtaṃ ca karmāvabodhayanti, tac śāstravidhānoktaṃ tattvaṃ karma ca jñātvā yathāvad anyūnātiriktaṃ vijñāya, kartuṃ tvam arhasi tad evopādātum arhasi
 

Śrīdhara


phalitam āha tasmād iti | idaṃ kāryam idam akāryam ity asyāṃ vyavasthāyāṃ te tava śāstraṃ śruti-smṛti-purāṇādikam eva pramāṇam | ataḥ śāstra-vidhānoktaṃ karma jñātvā iha karmādhikāre vartmāno yathā ‚dhikāraṃ karma kartum arhasi tan-mūlatvāt sattva-śuddhi-samyag jñāna-muktīnām ity arthaḥ
 

Madhusūdana


yasmād evam tasmād iti | yasmāc chāstra-vimukhatayā kāmādhīna-pravṛttir aihika-pāratrika-sarva-puruṣārtha-yogyas tasmāt te tava śreyo ‚rthinaḥ kāryākārya-vyavasthitau kiṃ kāryaṃ kim akāryam iti viṣaye śāstraṃ veda-tad-upajīvi-smṛti-purāṇādikam eva pramāṇaṃ bodhakaṃ nānyat svotprekṣā-buddha-vākyādīty abhiprāyaḥ | evaṃ ceha karmādhikāra-bhūmau śāstra-vidhānena kuryān na kuryād ity evaṃ-pravartanānivartanā-rūpeṇa vaidika-liṅ-ādi-padenoktaṃ karma-vihitaṃ pratiṣiddhaṃ ca jñātvā niṣiddhaṃ varjayan vihitaṃ kṣatriyasya yuddhādi-karma tvaṃ kartum arhasi sattva-śuddhi-paryantam ity arthaḥ | tad evam asminn adhyāye sarvasyā āsuryāḥ sampado mūla-bhūtān sarvāśreyaḥ-prāpakān sarva-śreyaḥ-pratibandhakān mahā-doṣān kāma-krodha-lobhān apahāya śreyo ‚rthinā śraddadhānatayā śāstra-pravaṇena tad-upadiṣṭārthānuṣṭhāna-pareṇa bhavativyam iti saṃpad-dvaya-vibhāga-pradarśana-mukhena nirdhāritam
 

Viśvanātha


brak komentarza do BhG 17.1
 

Baladeva


yasmāc chāstra-vimukhatayā kāmādy-adhīnā pravṛttiḥ pumarthād vibhraṃśayati | tasmāt tava kāryākārya-vyavasthitau kiṃ kartavyaṃ kim akartavyam ity asmin viṣaye nirdoṣam apauruṣeyaṃ veda-rūpaṃ śāstram eva pramāṇam | na tu bhramādi-doṣavatā puruṣeṇotprekṣitaṃ vākyam | ataḥ śāstra-vidhānena kuryān na kuryād iti pravartanā-nivartanātmakena liṅ-tavyādi-padenoktam | karma vihitaṃ niṣiddhaṃ ca jñātvā niṣiddhaṃ tat parityajan iha karma-bhūmau vihita-karmāgni-hotrādi yuddhādi ca kartum arhasi loka-saṅgrahāya
 
 Michalski


Dlatego niechaj prawo będzie dla ciebie miarą, co należy czynić, a czego nie. l gdy rozpoznasz czyny, o których mówią przepisy prawa, racz je wypełniać!
 

Olszewski


Niechaj więc Prawo będzie twoją wyrocznią i uczy ciebie, co trzeba czynić, a czego nie należy. Wiedząc przeto, co nakazują przepisy Prawa, spełniaj je.
 

Dynowska


Niechże wiec Księgi święte służą ci wskazaniem co czynić należy, a czego unikać; znając Pism świętych nauki, działaj w tym świecie, Ardżuno.
 

Sachse


Niech więc [moja] nauka
będzie dla ciebie wyrocznią,
jeśli trzeba rozstrzygnąć,
czy należy czegoś dokonać, czy też nie.
Poznawszy to,
o czym mówią wskazania [mej] nauki,
zechciej spełnić tu [twój] obowiązek.
 

Kudelska


Dlatego niech słowa ksiąg będą dla ciebie miarą tego, co należy czynić, a czego unikać,
Gdy poznasz zasady w księgach zapisane, powinieneś działać na tym świecie.
 

Rucińska


Przeto niech pisma ci wskażą, co czynić, czego nie czynić –
Czyn przepisany przez księgi gdy poznasz, wolno ci działać!
 

Szuwalska


Niech więc pisma dla ciebie będą miarą tego,
Co powinieneś czynić, a unikać czego.
Poznawszy ich nakazy, czyń to, co należy.«
 
 

Both comments and pings are currently closed.