BhG 14.23

udāsīnavad āsīno guṇair yo na vicālyate
guṇā vartanta ity eva yo vatiṣṭhati neṅgate

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yaḥ (kto) udāsīna-vat (jakby obojętny) āsīnaḥ (pozostający) guṇaiḥ (przez guny) na vicālyate (nie jest poruszony),
guṇāḥ eva (jedynie guny) vartante iti (działają)
yaḥ (kto) avatiṣṭhati (trwa),
na iṅgate (nie drży),
 

tłumaczenie polskie


kto jakby obojętny pozostaje nieporuszonym przez guny,
kto [wiedząc że] to guny jedynie działają trwa i nie drży,
 

analiza gramatyczna

udāsīnavat av. niczym neutralny, jak obojętny (od: ud-ās – siadać z dala, udāsīna – neutralny, obojętny; -vat – na końcu wyrazu: taki jak, podobny);
āsīnaḥ āsīna 1i.1 m. będący, siedzący (od: ās – być, siedzieć);
guṇaiḥ guṇa 3i.3 m. cechami, przymiotami, zaletami, sznurami (od: grah – chwytać);
yaḥ yat sn. 1i.1 m. kto;
na av. nie;
vicālyate vi-cal (ruszać, trząść) Praes. pass. 1c.1 jest poruszany;
guṇāḥ guṇa 1i.3 m. cechy, przymioty, zalety, sznury (od: grah – chwytać);
vartante vṛt (toczyć się, poruszać, pozostawać) Praes. Ā 1c.3 poruszają się, działają;
iti av. tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
yaḥ yat sn. 1i.1 m. kto;
avatiṣṭhati ava-sthā (sięgać w dół, pozostawać) Praes. P 1c.1 zatrzymuje się, pozostaje, istnieje;
na av. nie;
iṅgate iṅg (poruszać się) Praes. Ā 1c.1 drży;

 

warianty tekstu


ity eva ity evaṃ (tak w ten sposób);
yo ‚vatiṣṭhati yo jñas tiṣṭhati / no ‘nutiṣṭhati / yo ‘nutiṣṭhati (kto wiedzący pozostaje / nasz pozostaje / kto pozostaje);
Pierwsza pada BhG 14.23 jest podobna do trzeciej pady BhG 9.9;
 
 Śāṃkara


atha idānīṃ guṇātītaḥ kim-ācāraḥ ? iti praśnasya prativacanam āha—

udāsīnavad yathā udāsīno na kasyacit pakṣaṃ bhajate, tathāyaṃ guṇātītatvopāya-mārge’vasthita āsīna ātmavid guṇair yaḥ saṃnyāsī na vicālyate viveka-darśanāvasthātaḥ | tad etat sphuṭīkaroti—guṇāḥ kārya-karaṇa-viṣayākāra-pariṇatā anyonyasmin vartante iti yo’vatiṣṭhati | chando-bhaṅga-bhayāt parasmaipada-prayogaḥ | yo’nutiṣṭhatīti vā pāṭhāntaram | neṅgate na calati, svarūpāvastha eva bhavatīty arthaḥ

 

Rāmānuja


udāsīnavad āsīnaḥ guṇavyatiriktātmāvalokanatṛptyā anyatrodāsīnavad āsīnaḥ, guṇair dveṣākāṅkṣādvāreṇe yo na vicālyate guṇāḥ sveṣu kāryeṣu prakāśādiṣu vartanta ity anusandhāya yas tūṣṇīm avatiṣṭhate / neṅgate na guṇakāryānuguṇaṃ ceṣṭate
 

Śrīdhara


tad evaṃ sva-saṃvedyaṃ guṇātītasya lakṣaṇam uktvā para-saṃvedyaṃ tasya lakṣaṇaṃ vaktuṃ dvitīya-praśnasya kim ācāra ity asyottaram āha udāsīnavad iti tribhiḥ | udāsīnavat sākṣitayāsīnaḥ sthitaḥ san guṇair guṇa-kāryaiḥ sukha-duḥkhādibhir na yo vicālyate svarūpān na pracyavate api tu guṇā eva svakāryeṣu vartante | etair mama sambandha eva nāstīti viveka-jñānena yas tuṣṇīm avatiṣṭhati | parasmaipadam ārṣam | neṅgate na calati
 

Madhusūdana


brak komentarza do BhG 14.24
 

Viśvanātha


komentarz wspólny przy BhG 14.25
 

Baladeva


atha para-saṃvedya-lakṣaṇaṃ vaktuṃ kim ācāraḥ iti dvitīya-praśnasyottaram āha udāsīneti tribhiḥ | udāsīno madhyastho yathā vivādinoḥ pakṣagrahaiḥ sva-mādhyasthyān na vicālyate, tayā sukha-duḥkhādi-bhāvena parṇatair guṇair yo nātmāvasthitair vicālyate, kintu guṇāḥ sva-kāryeṣu prakāśādiṣu vartante | mama tair na sambandha iti niścitya tūṣṇīm avatiṣṭhate | neṅgate guṇa-kāryānurūpeṇa na ceṣṭate | guṇātītaḥ sa ucyate iti tṛtīyenānvayaḥ
 
 Michalski


kto czeka, w niczym nie biorąc udziału i przez żywioły nie daje się wyprowadzić z równowagi, spokojny, niewzruszony, wiedząc, że tylko żywioły działają,
 

Olszewski


kto przypatrując się ich przebiegowi, nie wzrusza się i odchodzi w spokoju, mówiąc: »To są skutki trzech jakości«.
 

Dynowska


kto trwa jako bezstronny świadek, niewzruszony przez tych energii grę, kto widząc ich w sobie działanie mówi: „to jeno energii Przyrody ruch” i spokojny jakby na uboczu stoi;
 

Sachse


Ten, kto — bezstronny — nie ulega wpływowi gun,
i kto, przekonany, że tylko guny są czynne,
pozostaje niewzruszony;
 

Kudelska


pozostaje obojętny i przez cechy natury nieporuszony,
On wie, że każda czynność to tylko działanie cech natury, i dlatego w spokoju trwa.
 

Rucińska


Wygląda jak obojętny i gunom zwieść się nie daje,
„Guny działają” – tej myśli się trzyma, nieporuszony,
 

Szuwalska


Kto się ich grze przygląda bezstronny, beztroski,
 
 

Both comments and pings are currently closed.