BhG 14.21

arjuna uvāca
kair liṅgais trīn guṇān etān atīto bhavati prabho
kim ācāraḥ kathaṃ caitāṃs trīn guṇān ativartate

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


arjunaḥ (Ardźuna) uvāca (rzekł):
he prabho (o potężny),  
kaiḥ liṅgaiḥ (przez jakie znaki?) etān trīn guṇān (te trzy guny) atītaḥ (ten, który przekroczył) bhavati (jest),
kim (jakie?) ācāraḥ (zachowanie),
katham ca (i jak?) [saḥ] (on) etān trīn guṇān (te trzy guny) ativartate (przekracza).
 

tłumaczenie polskie


Ardźuna rzekł:
O potężny, jakimi znakami cechuje się ten, który przekroczył te trzy guny?
Jakie jest [jego] zachowanie i w jaki sposób przekracza on te trzy guny?
 

analiza gramatyczna

arjunaḥ arjuna 1i.1 m. biały, jasny;
uvāca vac (mówić) Perf. P 1c.1 powiedział;
kaiḥ kim sn. 3i.3 n. przez jakie;
liṅgaiḥ liṅga 3i.3 n. przez znaki, przez symptomy, przez cechy (od: liṅg – malować, czynić zróżnicowanym);
trīn tri 2i.3 m. trzy;
guṇān guṇa 2i.3 m. cechy, przymioty, zalety, sznury (od: grah – chwytać);
etān etat sn. 2i.3 m. tych;
atītaḥ atīta (ati-i – przekraczać) PP 1i.1 m. ten, który przekroczył;
bhavati bhū (być) Praes. P 1c.1 staje się;
prabho pra-bhu 8i.1 m. o doskonały, o potężny, o bogaty, Panie, Władco (od: pra- – prefiks: na przedzie, bardzo; bhū – być);
kim av. co? jak? dlaczego? skąd? (od: kim – co?);
ācāraḥ ācāra 1i.1 m.  postępowanie, zwyczaj, właściwe zachowanie (od: ā-car – zbliżać się do);
katham av. jak?
ca av. i;
etān etat sn. 2i.3 m. tych;
trīn tri 2i.3 m. trzy;
guṇān guṇa 2i.3 m. cechy, przymioty, zalety, sznury (od: grah – chwytać);
ativartate ati-vṛt (przekraczać) Praes. Ā 1c.1 przekracza, przechodzi ponad;

 

warianty tekstu


trīn guṇān etān → tri-guṇān etān (te trzy guny);
 
 Śāṃkara


jīvann eva guṇān atītyāmṛtam aśnute iti praśna-bījaṃ pratilabhyārjuna uvāca—
kair liṅgaiś cihnais trīn etān vyākhyātān guṇān atīto’tikrānto bhavati prabho, kim-ācāraḥ ? ko’sya ācāra iti kim-ācāraḥ | kathaṃ kena ca prakāreṇa etān trīn guṇān ativartate’tītya vartate
 

Rāmānuja


atha guṇātītasya svarūpasūcanācāraprakāraṃ guṇātyayahetuṃ ca pṛcchan arjuna uvāca
sattvādīn trīn guṇān etān atītaḥ kair liṅgaiḥ kair lakṣaṇaiḥ upalakṣito bhavati? kim ācāraḥ kenācāreṇa yukto ‚sau? asya svarūpāvagatiliṅgabhūtācāraḥ kīdṛśa ityarthaḥ / kathaṃ caitān kenopāyena sattvādīṃs trīn guṇān ativartate?
 

Śrīdhara


guṇān etān atītyāmṛtam aśnuta ity etat śrutvā guṇātītasya lakṣaṇam ācāraṃ guṇātyayopāyaṃ ca samyag bubhutsur arjuna uvāca kair iti | he prabho kair liṅgaiḥ kīdṛśair ātma-vyutpannaiś cihnair guṇātīto dehī bhavatīti lakṣaṇa-praśnaḥ | ka ācāro ‚syeti kim-ācāraḥ | kathaṃ vartata ity arthaḥ | kathaṃ ca kenopāyena etāṃs trīn api guṇān atītya vartate | tat kathayety arthaḥ
 

Madhusūdana


guṇān etān atītya jīvann evāmṛtam aśnuta ity etac chrutvā guṇātītasya lakṣaṇam cācāraṃ ca guṇātyayopāyaṃ ca samyag bubhutsur arjuna uvāca kair iti | etān guṇān atīto yaḥ sa kair liṅgair viśiṣṭo bhavati | yair liṅgaiḥ sa jñātuṃ śakyas tāni me brūhīty ekaḥ praśnaḥ | prabhutvād bhṛtya-duḥkhaṃ bhagavataiva nivāraṇīyam iti sūcayan sambodhayati prabho iti | ka ācāro ‚syeti kim-ācāraḥ | kiṃ yatheṣṭa-ceṣṭaḥ kiṃ vā niyantrita iti dvitīyaḥ praśnaḥ | kathaṃ vā kena ca prakāreṇaitāṃs trīn guṇān ativartate ‚tikrāmatīti guṇātītatvopāyaḥ ka iti tṛtīyaḥ praśnaḥ
 

Viśvanātha


sthita-prajñasya kā bhāṣā ity ādinā dvitīyādhyāye pṛṣṭam apy arthaṃ punas tato ‚pi viśeṣa-bubhūtsayā pṛcchati kair liṅgaiḥ ity ekaḥ praśnaḥ | kaiś cihnais triguṇātītaḥ sa jñeya ity arthaḥ | kim ācāra iti dvitīyaḥ | kathaṃ caitān iti tṛtīyaḥ | guṇātītatva-prāpteḥ kiṃ sādhanam ity arthaḥ | sthita-prajñasya kā bhāṣā ity ādau sthita-prajño guṇātītaḥ kathaṃ syād iti tadānīṃ na pṛṣṭam idānīṃ tu pṛṣṭam iti viśeṣaḥ
 

Baladeva


guṇātītasya lakṣaṇam ācāraṃ ca guṇātyaya-sādhanaṃ cārjunaḥ pṛcchati kair ity ardhakena | prathamaḥ praśnaḥ kaiś cihnair guṇātīto jñātuṃ śakya ity arthaḥ | kim ācāra iti dvitīyaḥ sa kiṃ yatheṣṭācāro niyatācāro vety arthaḥ | kathaṃ caitān iti tṛtīyaḥ kena sādhanena guṇān atyetīty arthaḥ
 
 Michalski


Ardżuna rzekł:
Przez jakie znaki może być poznany, o Panie, ten, co przezwyciężył te trzy żywioły? Jakie prowadzi życie? W jaki sposób zwycięża te trzy żywioły?
 

Olszewski


Ardżuna.
Jaki znak, Panie, nosi ten, kto przestąpił te trzy własności? Jakie jest jego postępowanie? I jak się uwalnia z tych trzech własności?
 

Dynowska


Ardżuna pyta:
Jak poznać człowieka, który się wzniósł ponad tych trzech Gun działania, o Panie? Jak poczyna on sobie i jak się od nich uniezależnia?
 

Sachse


Ardżuna rzekł:
Czym odznacza się ten, o Panie,
kto wzniósł się ponad owe trzy guny?
Jak się zachowuje?
I w jaki sposób wychodzi poza owe trzy guny?
 

Kudelska


Ardżuna powiada:
Objaśnij mi jeszcze, Panie, co znamionuje człowieka, który pokonał cechy natury,
Jak on postępuje i jak on te cechy przezwycięża?
 

Rucińska


Rzekł Ardżuna:
Czym się, Wszechwładco, odznacza ten, co się wzniósł nad trzy guny?
Jak postępuje? I w jaki sposób trzy guny przekracza?
 

Szuwalska


»Jak rozpoznać człowieka, który przezwyciężył
Trojakich cech przejawy?« – zapytał Ardżuna.
»Jak się on zachowuje? Jak tego dokonał?«
 
 

Both comments and pings are currently closed.