BhG 14.17

sattvāt saṃjāyate jñānaṃ rajaso lobha eva ca
pramāda-mohau tamaso bhavato
jñānam eva ca

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


sattvāt (z sattwy) jñānam (wiedza) sañjāyate (powstaje),
rajasaḥ  (z radźasu) lobha eva ca (właśnie żądza) [sañjāyate] (powstaje),
tamasaḥ (z tamasu) ajñānam (niewiedza) pramāda-mohau eva ca (i właśnie szaleństwo i omroczenie) bhavataḥ (są).
 

tłumaczenie polskie


Z sattwy powstaje wiedza, z radźasu zaiste żądza,
a tamasu niewiedza oraz szaleństwo i omroczenie.
 

analiza gramatyczna

sattvāt sattva (as – być, PPr sant – będący, istnienie) abst. 5i.1 n. z jestestwa, z esencji, z sattwy;
saṃjāyate sam-jan (rodzić się wespół) Praes. Ā 1c.1 wespół powstaje;
jñānam jñāna 1i.1 n. wiedza, mądrość (od: jñā – wiedzieć, rozumieć);
rajasaḥ rajas 5i.1 n. z radźasu (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym; rajas – pokolorowany, kurz, namiętność, jedna z trzech gun);
lobhaḥ lobha 1i.1 m. chciwość, zachłanność, pożądliwość (od: lubh – być chciwym);
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
ca av. i;
pramāda-mohau pramāda-moha 1i.2 m. ; DV : pramādaś ca mohaś cetiszaleństwo i omroczenie (od: pra-mad – bawić się, cieszyć się, być skonfundowanym, pramāda szaleństwo, zabawa; muh – mylić się, być skonfundowanym, omroczonym, ogłupiałym, moha – konsternacja, brak świadomości, oszołomienie, bycie w błędzie);
tamasaḥ tamas 5i.1 n. z ciemności, z mroku, z tępoty, z bierności (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać);
bhavataḥ bhū (być) Praes. P 1c.2 są, powstają;
ajñānam a-jñāna 1i.1 n. niewiedza, głupota (od: jñā – wiedzieć, rozumieć);
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
ca av. i;

 

warianty tekstu


lobha → moha (omroczenie);
tamaso bhavato → jāyetāṃ tamaso / jāyete tamaso / tamasau jāyete / tapaso jāyete (z tamasu niechaj rodzą się / z tamasu rodzą się / tamasowe powstają / z żaru powstają);
 
 Śāṃkara


kiṃ ca, guṇebhyo bhavati—
sattvāl labdhātmakāt saṃjāyate samutpadyate jñānam, rajaso lobha eva ca, pramāda-mohau ca ubhau tamaso bhavataḥ, ajñānam eva ca bhavati
 

Rāmānuja


tad adhikasattvādijanitaṃ nirmalādiphalaṃ kim ity atrāha
evaṃ paramparayā jātād adhikasattvād ātmayāthātmyāparokṣyarūpaṃ jñānaṃ jāyate / tathā pravṛddhād rajasaḥ svargādiphalalobho jāyate / tathā pravṛddhāc ca tamasaḥ pramādaḥ anavadhānanimittā asatkarmaṇi pravṛttiḥ; tataś ca mohaḥ viparītajñānam; tataś cādhikataraṃ tamaḥ; tataś cājñānam jñānābhāvaḥ
 

Śrīdhara


tatraiva hetum āha sattvād iti | sattvāj jñānaṃ sañjāyate | ataḥ sāttvikasya karmaṇaḥ prakāśa-bahulaṃ sukhaṃ phalaṃ bhavati | rajaso lobho jāyate | tasya ca duḥkha-hetutvāt tat-pūrvakasya karmaṇo duḥkhaṃ phalaṃ bhavati | tamasas tu pramāda-mohājñānāni bhavanti | tatas tāmasasya karmaṇo ‚jñāna-prāpakaṃ phalaṃ bhavatīti yuktam evety arthaḥ
 

Madhusūdana


etādṛśa-phala-vaicitrye pūrvoktam eva hetum āha sattvād iti | sarva-karaṇa-dvārakaṃ prakāśa-rūpaṃ jñānaṃ sattvāt saṃjāyate | atas tad-anurūpaṃ sāttvikasya karmaṇaḥ prakāśa-bahulaṃ sukhaṃ phalaṃ bhavati | rajaso lobho viṣaya-koṭi-prāptyāpi nivartayitum aśakyo ‚bhilāṣa-viśeṣo jāyate | tasya ca nirantaram upacīyamānasya pūrayitum aśakyasya sarvadā duḥkha-hetutvāt tat-pūrvakasya rājasasya karmaṇo duḥkhaṃ phalaṃ bhavati | evaṃ pramāda-mohau tamasaḥ sakāśād bhavato jāyete | ajñānam eva ca bhavati | eva-kāraḥ prakāśa-pravṛtti-vyāvṛtty-arthaḥ | atas tāmasasya karmaṇas tāmasam ajñānādi-prāyam eva phalaṃ bhavatīti yuktam evety arthaḥ | atra cājñānam aprakāśaḥ | pramādo mohaś cāprakāśo ‚pravṛttiś cety atra vyākhyātau
 

Viśvanātha


brak komentarza do BhG 14.18
 

Baladeva


īdṛk-phala-vaicitrye prāg uktam eva hetum āha sattvād iti | sattvāt prakāśa-lakṣaṇaṃ jñānaṃ jāyate | ataḥ sāttvikasya karmaṇaḥ prakāśa-pracuraṃ sukhaṃ phalam | rajaso lobhas tṛṣṇā-viśeṣo yo viṣayakoṭibhir apy abhisevitair duṣpūras tasya ca duḥkha-hetutvāt tat-pūrvakasya karmaṇo duḥkha-pracuraṃ kiñcit sukhaṃ phalam | tamasas tu pramādādīni bhavanty atas tat-pūrvakasya karmaṇo ‚caitanya-pracuraṃ duḥkham eva phalam
 
 Michalski


Z sattwam powstaje wiedza, z radżasu chciwość, z tamasu rodzi się opieszałość, zaślepienie, wreszcie niewiedza.
 

Olszewski


Z prawdy rodzi się nauka; z instynktu pałanie żądzą; z ciemności rodzą się głupota, błąd, jakoteż nieświadomość.
 

Dynowska


Z Harmonii rodzi się mądrość; z Ruchliwości – chciwość; a niedbalstwo, ciemnota i bierność z Bezwładu powstają.
 

Sachse


Z sattwy rodzi się wiedza,
z radżasu — pożądanie,
natomiast opieszałość, zaślepienie i niewiedza
powstają z tamasu.
 

Kudelska


Szlachetność jest początkiem mądrości, namiętność – chciwości,
A z mroczności rodzi się zamęt, szaleństwo i niewiedza.
 

Rucińska


Z sattwy powstaje poznanie, z radżasu rodzi się chciwość,
Bezmyślność i zaślepienie oraz niewiedza – z tamasu.
 

Szuwalska


Żywioł harmonii wiedzy sprzyja. Z dynamiki
Początek bierze chciwość; z bierności – niewiedza.
 
 

Both comments and pings are currently closed.