BhG 14.13

aprakāśo ‘pravṛttiś ca pramādo moha eva ca
tamasy etāni jāyante vivṛddhe kuru-nandana

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he kuru-nandana (o radości wśród Kurów!),
aprakāśaḥ (brak przejrzystości) apravṛttiḥ (brak działania) pramādaḥ (szaleństwo) mohaḥ eva ca [iti] (i zaiste omroczenie).
etāni (te) tamasi vivṛddhe (gdy tamas jest rozwinięty) jāyante (powstają).
 

tłumaczenie polskie


O radości wśród Kurów,
brak przejrzystości, brak działania, szaleństwo i zaiste omroczenie,
te [cechy] powstają, gdy tamas jest rozwinięty.
 

analiza gramatyczna

aprakāśaḥ a-prakāśa 1i.1 m. brak jasności, brak wyrazistości (od: pra-kaś – być widocznym, jaśnieć, n. prakāśa – uwidocznione, jasne);
apravṛttiḥ a-pravṛtti 1i.1 f. brak aktywności, brak działania (od: pra-vṛt – wprawiać w ruch, obracać, dziać się);
ca av. i;
pramādaḥ pramāda 1i.1 m. szaleństwo, zabawa (od: pra-mad – bawić się, cieszyć się, być skonfundowanym);
mohaḥ moha 1i.1 m. ogłupienie, oszołomienie, zamęt (od: muh – mylić się, być skonfundowanym, omroczonym, ogłupiałym);
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
ca av. i;
tamasi tamas 7i.1 n. loc.abs. gdy ciemność, gdy mrok, gdy tępotę, gdy bierność (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać);
etāni etat sn. 1i.3 n. te;
jāyante jan (rodzić się, powstawać) Praes. Ā 1c.3 powstają, rodzą się;
vivṛddhe vi-vṛddha (vṛdh – wzrastać) PP 7i.1 n. loc.abs. gdy jest wzrosły, gdy jest w pełni rozwinięty, gdy jest potężny;
kuru-nandana kuru-nandana 8i.1 m. ; TP : kurūṇāṃ nandanetio radości wśród Kurów (od: kuru – Kuru, Kurowie – potomkowie Kuru; nand – radować, nandana – radość, uciecha);

 

warianty tekstu

aprakāśo ‚pravṛttiś ca → aprakāśo ‚pravidyaś ca / aprakāśaṃ pravṛttiś ca (brak przejrzystości i brak zrozumienia / brak przejrzystości i działanie);
moha → moham (omroczenie);
jāyantejāyaṃti (powstają);
vivṛddhepravṛddhe (gdy jest rozwinięty);
kuru-naṃdana bharata-rṣabha (o byku wśród Bharatów);
 
 Śāṃkara


aprakāśo’vivekaḥ | atyantam apravṛttiś ca pravṛtty-abhāvas tat-kāryaṃ pramādo moha eva ca | aviveko mūḍhatā ity arthaḥ | tamasi guṇe vivṛddha etāni liṅgāni jāyante he kuru-nandana !
 

Rāmānuja


aprakāśaḥ jñānānudayaḥ; apravṛttiś ca stabdhatā; pramādaḥ akāryapravṛttiphalam anavadhānam; mohaḥ viparītajñānam / etāni tamasi pravṛddhe jāyante / etais tamaḥ pravṛddham iti vidyāt
 

Śrīdhara


kiṃ ca aprakāśa iti | aprakāśo viveka-bhraṃśaḥ | apravṛttir anudyamaḥ | pramādaḥ kartavyārthānusandhāna-rāhityam | moho mithyābhiniveśaḥ | tamasi vivṛddhe saty etāni liṅgāni jāyante | etais tamaso vivṛddhiṃ jānīyād ity arthaḥ
 

Madhusūdana


aprakāśaḥ saty apy upadeśādau bodha-kāraṇe sarvathā bodhāyogyatvam | apravṛttiś ca saty apy agnihotraṃ juhuyād ity ādau pravṛtti-kāraṇaṃ janita-bodhe ‚pi śāstre sarvathā tat-pravṛtty-ayogyatvam | pramādas tat-kāla-kartavyatvena prāptasya arthasyānusandhānābhāvaḥ | moha eva ca moho nidrā viparyayo vā | cau samuccaye | eva-kāro vyabhicāra-vāraṇārthaḥ | tamasy eva vivṛddha etāni liṅgāni jāyante he kuru-nandana ! ata etair liṅgair avayabhicāribhir vivṛddhaṃ tamo jānīyād ity arthaḥ
 

Viśvanātha


aprakāśo vivekābhāvaḥ | śāstrāvihita-śabdādi-grahaṇam | apravṛttiḥ prayatna-mātra-rāhityam | pramādaḥ kaṇṭhādi-dhṛte ‚pi vastuni nāstīti pratyayaḥ | moho mithyābhiniveśaḥ
 

Baladeva


aprakāśo jñānābhāvaḥ | śāstrāvihita-viṣaya-graha-rūpo ‚pravṛttiḥ kriyā-vimukhatā | pramādaḥ karādisthe ‚py arthe nāstīti pratyayo moho mithyābhiniveśaḥ | etair liṅgais tamo vivṛdhaṃ vidyāt
 
 Michalski


Ciemnota, bezczynność, opieszałość, zaślepienie powstają, gdy mocy nabierze tamas, latorośli Kurawów!
 

Olszewski


Oślepienie, opieszałość, głupota, błąd rodzą się, synu Kuru, z ciemności w jej pełni.
 

Dynowska


A gdy ciemnota, zastój, obojętność i niedbalstwo, a także zaślepienie wzrastają – znaczy to, o radości Kaurawów, iż Bezwład bierze w nim górę.
 

Sachse


Ciemność i gnuśność,
opieszałość i zaślepienie —
te rodzą się, gdy przeważa tama
o radości Kaurawów.
 

Kudelska


Brak blasku, niechęć do jakiegokolwiek czynu, szaleństwo l otępienie,
Oto oznaki wzrastania cechy mroczności.
 

Rucińska


Tępota, niemoc działania, bezmyślność i zaślepienie
Powstają, o synu Kunti, gdy tamas dojdzie do głosu.
 

Szuwalska


Ciemnota, obojętność, niedbalstwo, ułuda
Pojawiają się, kiedy przejawia się bierność.
 
 

Both comments and pings are currently closed.