BhG 13.34

kṣetra-kṣetra-jñayor evam antaraṃ jñāna-cakṣuṣā
bhūta-prakṛti-mokṣaṃ ca ye vidur yānti te param

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


evam (w ten sposób) kṣetra-kṣetra-jñayoḥ (pola i znawcy pola) antaram (różnicę) bhūta-prakṛti-mokṣam ca (i wyzwolenie bytów z przyrody) jñāna-cakṣuṣā (dzięki oczom wiedzy) ye (którzy) viduḥ (poznali),
te (ci) param (do najwyższego) yānti (udają się).

 

analiza gramatyczna

kṣetra-kṣetra-jñayoḥ kṣetra-kṣetra-jña 6i.2 n. ; DV : kṣetrasya ca kṣetrajñasya cetipola i znawcy pola  (od: kṣi – posiadać, kṣetra – pole; jñā – wiedzieć, -jña – na końcu złożeń: znawca);
evam av. w ten sposób;
antaram antara 1i.1 n. środek, wnętrze, różnice;
jñāna-cakṣuṣā jñāna-cakṣuḥ 3i.1 n. ; TP : jñānasya cakṣuṣetiokiem wiedzy (od: jñā – wiedzieć, rozumieć, jñāna – wiedza, mądrość, inteligencja;  cakṣ – widzieć, patrzeć, zauważać, cakṣuḥ – wzrok, spojrzenie, oko);
bhūta-prakṛti-mokṣam bhūta-prakṛti-mokṣa 2i.1 m. ; TP : bhūtānāṃ prakṛteḥ mokṣam itiwyzwolenie bytów z przyrody (od: bhū – być, PP bhūta – będący, prawdziwy, istota, byt; pra-kṛ – stwarzać, prakṛti – natura, podstawa, praprzyczyna, przejawiony świat; muc – wyzwalać, mokṣa – uwolnienie, wyzwolenie, porzucenie);
ca av. i;
ye yat sn. 1i.3 m. którzy;
viduḥ vid (wiedzieć) Perf. P 1c.3 dowiedzieli się;
yānti (iść, osiągać) Praes. P 1c.3 idą, osiągają;
te tat sn. 1i.3 m. oni;
param para 1i.1 n. daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny, najwyższy, najlepszy;
avdalej, potem, później (od: para – daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny, najlepszy);

 
 Śāṃkara


samastādhyāyārthopasaṃhārārtho’yaṃ ślokaḥ—
kṣetra-kṣetrajñayor yathā-vyākhyātayor evaṃ yathā-pradarśita-prakāreṇāntaram itaretara-vailakṣaṇya-viśeṣaṃ jñāna-cakṣuṣā śāstrācārya-prasādopadeśa-janitam ātma-pratyayikaṃ jñānaṃ cakṣuḥ, tena jñāna-cakṣuṣā, bhūta-prakṛti-mokṣaṃ ca, bhūtānāṃ prakṛtir avidyā-lakṣaṇāvyaktākhyā, tasyā bhūta-prakṛter mokṣaṇam abhāva-gamanaṃ ca ye vidur vijānanti, yānti gacchanti te paraṃ paramātma-tattvaṃ brahma, na punar deham ādadate ity arthaḥ
 

Rāmānuja


evam uktena prakāreṇa kṣetrakṣetrajñayor antaraṃ viśeṣaṃ vivekaviṣayajñānākhyena cakṣuṣā ye viduḥ, bhūtaprakṛtimokṣaṃ ca, te paraṃ yānti nirmuktabandham ātmānaṃ prāpnuvanti / mokṣyate 'neneti mokṣaḥ, amānitvādikaṃ mokṣasādhanam ityarthaḥ; kṣetrakṣetrajñayor vivekaviṣayeṇoktena jñānena tayor vivekaṃ viditvā bhūtākārapariṇataprakṛtimokṣopāyam amānitvādikaṃ cāgamya ya ācaranti, te nirmuktabandhāḥ svena rūpeṇāvasthitam anavacchinnajñānalakṣaṇam ātmānaṃ prāpnuvantītyarthaḥ
 

Śrīdhara


adhyāyārtham upasaṃharati kṣetra-kṣetrajñayor iti | evam ukta-prakāreṇa kṣetra-ksetrajñayor antaraṃ bhedaṃ viveka-jñāna-lakṣaṇena cakṣuṣā ye viduḥ tathā xexam uktā bhūtānāṃ prakṛtis tasyāḥ sakāśān mokṣaṃ mokṣopāyaṃ dhyānādikaṃ ca ye viduḥ te paraṃ padaṃ yānti
 

Madhusūdana


idānīm adhyāyārthaṃ saphalam upasaṃharati kṣetreti | kṣetra-kṣetrajñayor prāg-vyākhyātayor evam uktena prakāreṇāntaram paraspara-vailakṣaṇyaṃ jāḍya-caitanya-vikāritva-nirvikāritvādi-rūpaṃ jñāna-cakṣuṣā śāstrācāryopadeśa-janitātma-jñāna-rūpeṇa cakṣuṣā ye vidur bhūta-prakṛti-mokṣaṃ ca bhūtānāṃ sarveṣāṃ prakṛtir avidyā māyākhyā tasyāḥ paramārthātma-vidyayā mokṣam abhāva-gamanaṃ ca ye vidur jānanti yānti te paraṃ paramārthātma-vastu-svarūpaṃ kaivalyaṃ, na punar dehaṃ ādadata ity arthaḥ | tad evam amānitvādi-sādhana-niṣṭhasya kṣetra-kṣetrajña-viveka-vijñānavataḥ sarvānartha-nivṛttyā parama-puruṣārtha-siddhir iti siddham
 

Viśvanātha


adhyāyam upasaṃharati kṣetreṇa saha kṣetrajñayor jīvātma-paramātmanor antaraṃ bhedaṃ tathā bhūtānāṃ prāṇināṃ prakṛteḥ sakāśān mokṣaṃ mokṣopāyaṃ dhyānādikaṃ ca ye vidus te paraṃ padaṃ yānti
 

Baladeva


adhyāyārtham upasaṃharan taj-jñāna-phalam āha kṣetreti | kṣetreṇa sahitayoḥ kṣetrajñayor jīveśayor evaṃ mad-ukti-vidhayāntaraṃ bhedaṃ jñāna-cakṣuṣā vaidharmya-viṣayaka-prajñā-netreṇa ye vidus tathābhūtānāṃ prakṛteḥ sakāśān mokṣaṃ ca tat-sādhanam amānitvādikaṃ ye vidus te prakṛteḥ paraṃ sarvotkṛṣṭaṃ para-vyomākhyaṃ mat-padaṃ yāntīti
 
 Michalski


Ci, którzy wzrokiem poznania widzą różnicę pomiędzy polem a znawcą pola, oraz to, iż istnienia będą wybawione od rozsnowy, ci pójdą tam, gdzie Najwyższe.
 

Olszewski


Ci, którzy okiem nauki widzą różnicę między Materyą i Ideą i wyzwolenie z więzów natury, tacy idą do nieba.
 

Dynowska


Ten, kto patrzy okiem mądrości i jasno widzi różnicę pomiędzy Polem a jego Znawcą, kto rozumie czym jest wyzwolenie się istot spod władztwa Materii, ten Najwyższego dosięga.
 

Sachse


Ci, którzy okiem wiedzy
dostrzegają różnicę pomiędzy polem i znawcą pola,
a także drogę uwolnienia się od materialnej natury,
właściwej każdemu stworzeniu,
idą ku najwyższemu.
 

Kudelska


Kto oczyma mądrości dostrzegł różnicę pomiędzy polem a znawcy pola,
I poznał, jak się wyzwolić spod władzy materii, taki człowiek ku najwyższemu zdąża.
 

Rucińska


Ci, którzy okiem poznania odmienność pola i znawcy
l wyzwolenie z Przyrody poznali – dosięgli szczytu!
 

Szuwalska


Ten, kto oczami wiedzy dostrzega różnicę
Między polem a znawcą pola i rozumie,
Jak byt żywy z materii uwolnić się może,
Ten z pewnością osiągnie to, co jest najwyższe.«

 

Babkiewicz


Ci, co okiem wiedzy widzą
wolność istot od Natury,
rozdzielność od pola władcy,
ci zdążają k najwyższemu.

 
 

Both comments and pings are currently closed.