BhG 13.25

anye tv evam ajānantaḥ śrutvānyebhya upāsate
te ‘pi cātitaranty eva mṛtyuṃ śruti-parāyaṇāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


anye tu (ale inni) evam (w ten sposób) ajānantaḥ (niewiedzący) anyebhyaḥ (od innych) śrutvā (usłyszawszy) upāsate (czczą).
te api (oni chociaż) śruti-parāyaṇāḥ (oddani słuchaniu) mṛtyum (śmierć) atitaranti (przekraczają).
 

tłumaczenie polskie


Inni choć tego nie wiedzą, usłyszawszy od innych podejmują czczenie.
Oni również oddani słuchaniu śmierć przekraczają.
 

analiza gramatyczna

anye anya sn. 1i.3 m. inni;
tu av. ale, wtedy, z drugiej strony, i;
evam av. w ten sposób;
ajānantaḥ a-jānant (jña – wiedzieć, rozumieć) PPr 1i.3 m. nierozumiejący;
śrutvā śru (słuchać) absol. usłyszawszy;
anyebhyaḥ anya sn. 5i.3 m. od innych;
upāsate upa-ās (oddawać cześć, wielbić) Praes. Ā 1c.3 oddają cześć, uczestniczą
te tat sn. 1i.3 m. oni;
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
ca av. i;
atitaranti ati-tṝ (przekraczać) Praes. P 1c.3 przekraczają;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
mṛtyum mṛtyu 2i.1 m. śmierć (od: mṛ – umierać);
śruti-parāyaṇāḥ śruti-parāyaṇa 1i.3 m. ; BV : yeṣāṃ śrutiḥ parāyaṇam asti teci, dla których słuchanie jest najwyższym celem (od: śru – słuchać, śruti – słyszenie, uszy; para – daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny, najlepszy; ayana – droga; parāyaṇa – najwyższa droga, ostateczny cel; w złożeniach – całkowicie poświęcony czemuś, oddany);

 

warianty tekstu


tv evam → caivam / tv idam  (i w ten sposób / ale tego [nie znający]);
ajānantaḥ → ajāyantaḥ (nienarodzeni);
eva → evaṃ (w ten sposób);
 
 Śāṃkara


anye tv eṣu vikalpeṣu anyatamenāpy evaṃ yathoktam ātmānam ajānanto’nyebhyaḥ ācāryebhyaḥ śrutvā “idam eva cintayata” ity uktā upāsate śraddadhānāḥ santaś cintayanti | te’pi cātitaranty eva atikrāmanty eva mṛtyuṃ mṛtyu-yuktaṃ saṃsāram ity etat | śruti-parāyaṇāḥ śrutiḥ śravaṇaṃ param ayanaṃ gamanaṃ mokṣa-mārga-pravṛttau paraṃ sādhanaṃ yeṣāṃ te śruti-parāyaṇāḥ | kevala-paropadeśa-pramāṇāḥ svayaṃ viveka-rahitā ity abhiprāyaḥ | kim u vaktavyaṃ pramāṇaṃ prati svatantrā vivekino mṛtyum atitarantīty abhiprāyaḥ
 

Rāmānuja


anye tu karmayogādiṣu ātmāvalokanasādhaneṣv anadhikṛtāḥ anyebhyaḥ tattvadarśibhyo jñānibhyaḥ śrutvā karmayogādibhir ātmānam upāsate; te ‚py ātmadarśanena mṛtyum atitaranti / ye śrutiparāyaṇāḥ śravaṇamātraniṣṭhāḥ, ete ca śravaṇaniṣṭhāḥ pūtapāpāḥ krameṇa karmayogādikam ārabhyātitaranty eva mṛtyum / apiśabdāc ca pūrvabhedo ‚vagamyate
 

Śrīdhara


ati-mandādhikāriṇāṃ nistāropāyam āha anya iti | anye tu sāṅkhya-yogādi-mārgeṇa evambhūtam upadraṣṭṛtvādi-lakṣaṇam ātmānam sākṣātkartum ajānanto ‚nyebhya ācāryebhya upadeśataḥ śrutvā upāsante dhyāyanti | te ‚pi ca śraddhayopadeśa-śravaṇa-parāyaṇāḥ santo mṛtyuṃ saṃsāraṃ śanair atitaranty eva
 

Madhusūdana


mandatarāṇāṃ jñāna-sādhanam āha anya iti | anye tu mandatarāḥ | tu-śabdaḥ pūrva-ślokokta-trividhādhikāri-vailakṣaṇya-dyotanārthaḥ | eṣūpāyeṣv anyatareṇāpy evaṃ yathoktam ātmānam ajānanto ‚nyebhyaḥ kāruṇikebhya ācāryebhyaḥ śrutvā „idam eva cintayata” ity uktā upāsate śraddadhānāḥ santaś cintayanti | te ‚pi cātitaranty eva mṛtyum saṃsāram śruti-parāyaṇāḥ svayaṃ vicārāsamarthā api śraddadhānatayā gurūpadeśa-śravaṇa-mātra-parāyaṇāḥ | te ‚pīty api-śabdādye svayaṃ vicāra-samarthās te mṛtyum atitarantīti kim u vaktavyam ity abhiprāyaḥ
 

Viśvanātha


anye itas tataḥ kathā-śrotāraḥ
 

Baladeva


anye tv evam īdṛśānupāyān ajānantaḥ śruti-parāyaṇās tat-tat-kathā-śravaṇādi-niṣṭhāḥ sāmpratikā anyebhyas tad-vaktṛbhyas tān upāyān śrutvā taṃ maheśvaram upāsate | te ‚pi cāt ta-saṅginaś ca krameṇa tān upalabhyānuṣṭhāya ca mṛtyum atitaranty eveti tat-kathā-śruti-mahimātiśayo darśitaḥ
 
 Michalski


inni znów nie mogą poznać Atmana, lecz słyszą o nim od innych i czczą go. Ci przezwyciężą śmierć, gdy oddadzą się całkiem temu, co słyszeli.
 

Olszewski


Ci wreszcie, którzy jej nie znali, uczą się od innych poznawać ją i oddają się jej: wszyscy ci ludzie oddani nauce boskiej jednako unikają śmiertelności.
 

Dynowska


A ci, którzy sami o tych drogach Jogi nie wiedzą, lecz słysząc od innych szczerze wielbią i wedle świętych postępują Ksiąg, wznoszą się również ponad śmierć, te rady biorąc za swój cel.
 

Sachse


Jeszcze inni, nie znając tych dróg,
oddają cześć [atmanowi]
usłyszawszy o nim od innych.
I oni również pokonują śmierć,
uczyniwszy to, o czym usłyszeli,
swym celem najwyższym.
 

Kudelska


A jescze inni ludzie, którym te drogi nie są znane, gdy usłyszą o nich od innych, przyjmują tę wiedzę jako własną,
Wielbieniu żarliwemu się oddają i dzięki temu przezwyciężają śmierć.
 

Rucińska


Niektórzy czczą go nie znając, lecz słysząc o nim od innych –
Nawet ci śmierć przekraczają, temu co słyszą oddani!
 

Szuwalska


Ci, co sami nie wiedzą, jak dotrzeć do tego,
Z czcią słuchają od innych prawdy, co śmierć niszczy.
 
 

Both comments and pings are currently closed.