BhG 12.20

ye tu dharmyāmṛtam idaṃ yathoktaṃ paryupāsate
śraddadhānā mat-paramā bhaktās te tīva me priyāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


ye tu [janāḥ] (ale ci ludzie) mat-paramāḥ (dla których ja jestem najwyższy) idam yathā uktam dharmyāmṛtam (temu tak opisanemu nektarowi prawości) paryupāsate (oddają cześć),
te śraddadhānāḥ (ci pokładający wiarę) bhaktāḥ (wielbiciele) me (mi) atīva (nadzwyczaj) priyāḥ [bhavanti] (są drodzy).
 

tłumaczenie polskie


Ale ci wielbiciele, którzy czczą tę nieśmiertelną prawość tak jak ją opisano,
którzy pokładają wiarę i uważają mnie za najwyższego, ci są niezwykle mi drodzy.
 

analiza gramatyczna

ye yat sn. 1i.3 m. którzy;
tu av. ale, wtedy, z drugiej strony, i;
dharmyāmṛtam dharmya-amṛta 2i.1 n. ; TP : dharmyasya amṛtam itinektar prawości, nieśmiertelną prawość (od: dhṛ – dzierżyć, posiadać, dharma – dharma, szlachetność, prawość; dharmya – prawe, szlachetne; mṛ – umierać; mṛta PP – umarły, a-mṛta – nie umarły, wieczny, nektar nieśmiertelności);
idam idam 2i.1 n. to;
yathā av. tak jak (korelatyw do: tathā);
uktam ukta (vac – mówić) PP 2i.1 n. nazwane, powiedziane;
paryupāsate pari-upa-ās (oddawać cześć, wielbić) Praes. Ā 1c.3 oddają cześć, uczestniczą;
śraddadhānāḥ śrad-dadhāna 1i.3 m. pokładający wiarę (od: śrat- – w złożeniach: wiara; dhā – pokładać [wiarę], PPr dadhāna – pokładający);
mat-paramāḥ mat-parama 1i.3 m. ; yeṣām ahaṃ paramaḥ ‘smi teci, dla których ja jestem najwyższy (od: mat – forma podstawowa zaimka osobowego ’ja’ w l.poj. używana głównie na początku złożeń; para – daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny, parama – najdoskonalszy, najlepszy);
bhaktāḥ bhakta (bhaj – dzielić, czcić, kochać) PP 1i.3 m. rozdani, kochani; czciciele, wielbiciele, miłośnicy, kochający, oddani;
te tat sn. 1i.3 m. oni;
atīva av. nadmiernie, wyjątkowo, bardzo, nadzwyczaj;
me asmat sn. 6i.1 mój (skrócona forma od: mama);
priyāḥ priya 1i.3 m. lubiani, ukochani, mili (od: prī – sprawić radość);

 

warianty tekstu


dharmyāmṛtam → dharmāmṛtam (nieśmiertelną dharmę);
me priyāḥ → mat-priyāḥ (moi ukochani);
 
 Śāṃkara


adveṣṭā sarva-bhūtānāṃ [gītā 12.13] ity ādinākṣaropāsakānāṃ nivṛtta-sarveṣaṇānāṃ saṃnyāsināṃ paramārtha-jñāna-niṣṭhānāṃ dharma-jātaṃ prakrāntam upasaṃhriyate—
ye tu saṃnyāsino dharmyāmṛtaṃ dharmād anapetaṃ dharmyaṃ ca tad amṛtaṃ ca tat, amṛtatva-hetutvāt, idaṃ yathoktam, adveṣṭā sarva-bhūtānām ity ādinā paryupāsate’nutiṣṭhanti śraddadhānāḥ santaḥ mat-paramāḥ yathokto’ham akṣarātmā paramo niratiśayā gatir yeṣāṃ te mat-paramāḥ, mad-bhaktāś cottamāṃ paramārtha-jñāna-lakṣaṇāṃ bhaktim āśritāḥ, te’tīva me priyāḥ | priyo hi jñānino’ty arthaṃ [gītā 7.18] iti yat sūcitaṃ tat vyākhyāyehopasaṃhṛtaṃ bhaktās te’tīva me priyā iti | yasmād dharmyāmṛtam idaṃ yathoktam anutiṣṭhan bhagavato viṣṇoḥ parameśvarasyātīva priyo bhavati, tasmād idaṃ dharmyāmṛtaṃ mumukṣuṇā yatnato’nuṣṭheyaṃ viṣṇoḥ priyaṃ paraṃ dhāma jigamiṣuṇeti vākyārthaḥ
 

Rāmānuja


asmād ātmaniṣṭhād bhaktiyoganiṣṭhasya śraiṣṭhyaṃ pratipādayan yathopakramam upasaṃharati
dharmyaṃ cāmṛtaṃ ceti dharmyāmṛtam, ye tu prāpyasamaṃ prāpakaṃ bhaktiyogam, yathoktam „mayy āveśya mano ye mām”ityādinoktena prakāreṇa upāsate; te bhaktāḥ atitarāṃ mama priyāḥ
 

Śrīdhara


uktaṃ dharma-jātaṃ sapahalam upasaṃharati ye tv iti | yathoktam ukta-prakāram | dharma evāmṛtam | amṛtatva-sādhanatvāt | dharmyāmṛtam iti kecit paṭhanti | ye tad upāsate ‚nutiṣṭhanti śraddhāṃ kurvantaḥ | mat-parāś ca santaḥ | mad-bhaktās te ‚tīva me priyā iti
 

Madhusūdana


adveṣṭety ādinākṣaropāsakādīnāṃ jīvanmuktānāṃ saṃnyāsināṃ lakṣaṇa-bhūtaṃ svabhāva-siddhaṃ dharma-jāta-muktam| yathoktaṃ vārtike –
utpannātmāvabodhasya hy adveṣṭṛtvādayo guṇāḥ |
ayatnato bhavanty eva na tu sādhana-rūpiṇaḥ || iti |
etad eva ca purā sthita-prajña-lakṣaṇa-rūpeṇābhihitam | tad idaṃ dharma-jātaṃ prayatnena sampādyamānaṃ mumukṣor mokṣa-sādhanaṃ bhavatīti pratipādayann upasaṃharati ye tv iti | ye tu saṃnyāsino mumukṣavo dharmāmṛtaṃ dharma-rūpam amṛta-sādhanatvād amṛtavad āsvādyatvād vedaṃ yathoktam adveṣṭā sarva-bhūtānām ity ādinā pratipāditaṃ paryupāsate ‚nutiṣṭhanti prayatnena śraddadhānāḥ santo mat-paramā ahaṃ bhagavān akṣarātmā vāsudeva eva paramaḥ prāptavyo niratiśayā gatir yeṣāṃ te mat-paramā bhaktā māṃ nirupādhikaṃ brahma bhajamānās te ‚tīva me priyāḥ | priyo hi jñānino ‚tyartham ahaṃ sa ca mama priyaḥ iti pūrva-sūcitasyāyam upasaṃhāraḥ |
yasmād dharmāmṛtam idaṃ śraddhayānutiṣṭhan bhagavato viṣṇoḥ parameśvarasyātīva priyo bhavati tasmād idaṃ jñānavataḥ svabhāva-siddhatayā lakṣaṇam api mumukṣuṇātma-tattva-jijñāsunātma-jñānopāyatvena yatnād anuṣṭheyaṃ viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ jigamiṣuṇeti vākyārthaḥ | tad evaṃ sopādhika-brahmābhidhyāna-paripākān nirupādhikaṃ brahmānusandadhānasyādveṣṭṛtvādi-dharma-viśiṣṭasya mukhyasyādhikāriṇaḥ śravaṇa-manana-nididhyāsanāny āvartayato vedānta-vākyārtha-tattva-sākṣātkāra-sambhavāt tato mukty-upapater mukti-hetu-vedānta-mahāvākyārthānvaya-yogyas tat-padārtho ‚nusandheya iti madhyamena ṣaṭkena siddham
 

Viśvanātha


uktavān bahuvidha-svabhakta-niṣṭhān dharmān upasaṃharan kārtsnyenaital-lipsūnāṃ tac-chravaṇa-vicāraṇādi-phalam āha ye tv iti | ete bhakty-uttha-śānty-uttha-dharmā na prākṛtā guṇāḥ bhaktyā tuṣyati kṛṣṇo na guṇaiḥ ity ukta-koṭitaḥ | tu bhinnopakrame ukta-lakṣaṇā bhaktā ekaika-susvabhāva-niṣṭhāḥ | ete tu tat-tat-sarva-sal-lakṣaṇepsavaḥ sādhakā api tebhyaḥ siddhebhyo ‚pi śreṣṭhāḥ | ataevāteti padam
 

Baladeva


ukta-bhakti-yogam upasaṃharan tasmin niṣṭhā-phalam āha ye tv iti | ye bhaktā yathoktaṃ mayy āveśya mano ye mām ity ādibhir yathā-gatam idaṃ dharmāmṛtaṃ paryupāsate | prāpyaṃ mām iva prāpakaṃ tat samāśrayanti | śraddadhānā bhakti-śraddhā-lavo mat-paramā man-niratās te mamātīva priyā bhavanti
 
 Michalski


Ci jednak, którzy czczą tę świętą, tu oznajmioną wiedzę nieśmiertelności – wierzący, całkiem mi oddani i kochający – ci są mi mili nad wszelką miarę.
 

Olszewski


Ci, którzy zasiadają, jako rzekłem przy świętej uczcie nieśmiertelności, pełni wiary, mając mię za jedyny przedmiot: oto są moi najmilsi służebnicy.
 

Dynowska


Lecz ten Mój żarliwiec, który we Mnie widzi swój jedyny i najwyższy cel i nieustanne dążenie i z wiarą najgłębszą, niezłomnie pełni wyłożona tu przez Mnie – a do nieśmiertelności wiodącą -Dharmę, ten drogi Mi jest nade wszystko.
 

Sachse


A szczególnie drodzy są dla mnie ci,
którzy przestrzegają tej wyłożonej przeze mnie
nieśmiertelnej nauki,
ufni, mnie uznający za najwyższe dobro,
moi wyznawcy.
 

Kudelska


Jak już wcześniej objaśniłem, ci moi czciciele są mi najdrożsi, którzy kochają mnie żarliwie
I postępując zgodnie z nieśmiertelną zasadą, mnie mają za swój cel najwyższy.
 

Rucińska


Lecz ci, co wyżej podany ów nektar dharmy spijają,
Ufni, mnie pełni – czciciele ci są nadzwyczaj mi mili!
 

Szuwalska


Jednak ci, co religii, którą opisałem,
Nieśmiertelności nektar piją z pełną wiarą,
Mnie za swój cel najwyższy i jedyny mając,
Są najdrożsi ze wszystkich przez swoje oddanie.«
 
 

Both comments and pings are currently closed.