BhG 12.10

abhyāse py asamartho si mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi kurvan siddhim avāpsyasi

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


[yadi(jeśli) abhyāse api (nawet w praktyce) asamarthaḥ (niezdolny) asi (jesteś),
[tarhi(to) mat-karma-paramaḥ (ten, który moją pracę uważa za najwyższą) bhava (bądź),
mad-artham api (nawet dla mojej korzyści) karmāṇi kurvan (spełniający czyny) siddhim (doskonałość) avāpsyasi (osiągniesz).
 

tłumaczenie polskie


[Jeśli] nie jesteś zdolny nawet do praktyki, to stań się oddany mym dziełom.
Gdy wypełniać będziesz czyny dla mej korzyści, osiągniesz doskonałość.
 

analiza gramatyczna

abhyāse abhyāsa 7i.1 m. w praktyce (od: abhi-as – powtarzać, studiować, abhy-āsa –powtarzanie, praktyka, dyscyplina);
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
asamarthaḥ asamartha 1i.1 m. nieodpowiedni, niewłaściwy, niebędący w stanie (od: sam-arth – czynić gotowym);
asi as (być) Praes. P 2c.1 jesteś;
mat-karma-paramaḥ mat-karma-parama 1i.1 m. ; BV : yasya mama karma paramam asti saḥten, dla którego moje dzieło jest najwyższe (od: mat – forma podstawowa zaimka osobowego ’ja’ w l.poj. używana głównie na początku złożeń; kṛ – robić, karman – czyn, działanie i jego skutki; para – daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny, parama – najdoskonalszy, najlepszy);
bhava bhū (być) Imperat. P 2c.1 bądź;
mad-artham av. dla mojej korzyści, w mojej sprawie (od: mat – forma podstawowa zaimka osobowego ’ja’ w l.poj. używana głównie na początku złożeń; arth – pragnąć, prosić, artha – korzyść, zdobycz,cel, zamiar, sprawa,kwestia, rzecz, użycie, na końcu złożeń: w celu, z powodu);
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
karmāṇi karman 2i.3 n. czyny, działania (od: kṛ – robić);
kurvan kurvant (kṛ robić) PPr 1i.1 m. czyniący, robiący;
siddhim siddhi 2i.1 f. osiągnięcie, spełnienie, doskonałość, sukces (od: sidh – odnosić sukces, osiągać doskonałość);
avāpsyasi ava-āp (osiągać) Fut. P 2c.1 – osiągniesz;

 

warianty tekstu


‘si → san / tvaṃ / hi (będący / ty / zaiste);
siddhim → muktim (wyzwolenie);
 
 Śāṃkara


abhyāse’py asamartho’sy aśakto’si, tarhi mat-karma-paramo bhava mad-arthaṃ karma mat-karma tat-paramaḥ mat-karma-paramaḥ, mat-karma-pradhāna ity arthaḥ | abhyāsena vinā mad-artham api karmāṇi kevalaṃ kurvan siddhiṃ sattva-śuddhi-yoga-jñāna-prāpti-dvāreṇāvāpsyasi
 

Rāmānuja


athaivaṃvidhasmṛtyabhyāse ‚py asamartho ‚si, matkarmaparamo bhava / madīyāni karmāṇy ālayanirmāṇodyonakaraṇapradīpāropaṇamārjanābhyukṣaṇopalepanapuṣpāharaṇapūjāpravartananāmasaṃkīrtanapradakṣiṇastutinamaskārādīni; tāni atyarthapriyatvenācara / atyarthapriyatvena madarthaṃ karmāṇi kurvann api acirād abhyāsayogapūrvikāṃ mayi sthirāṃ cittasthitiṃ labdhvā matprāptirūpāṃ siddhim avāpsyasi
 

Śrīdhara


yadi punar naivaṃ tatrāha abhyāsa iti | yadi punar abhyāse ‚py aśakto ‚si tarhi mat-prīty-arthāni yāni karmāṇi ekādaśy-upavāsa-vrata-caryā-pūjā-nāma-saṅkīrtanādīni tad-anuṣṭhānam eva paramaṃ yasya tādṛśo bhava | evaṃ-bhūtāni karmāṇy api mad-arthaṃ kurvan mokṣaṃ prāpsyasi
 

Madhusūdana


mat-prīṇanārthaṃ karma mat-karma śravaṇa-kīrtanādi-bhāgavata-dharmas tat-paramas tad-eka-niṣṭho bhava | abhyāsāsamarthye mad-arthaṃ bhāgavata-dharma-saṃjñakāni karmāṇy api kurvan siddhiṃ brahma-bhāva-lakṣaṇāṃ sattva-śuddhi-jñānotpatti-dvāreṇāvāpsyasi
 

Viśvanātha


abhyāse ‚pīti yathā pitta-dūṣitā rasanā matsyaṇḍikāṃ necchati | tathaivāvidyā-dūṣitaṃ manas tad-rūpādikaṃ madhuram api na gṛhṇātīty atas tena durgraheṇa mahā-prabalena manasā saha yoddhuṃ mayā naiva śakyata iti manyase ced iti bhāvaḥ | mat-karmāṇi paramāṇi yasya saḥ | karmāṇi madīya-śravaṇa-kīrtana-vandanārcana-man-mandira-mārjanābhyukṣaṇa-puṣpāharaṇādi-paricaraṇādi kurvan vināpi mat-smaraṇaṃ siddhiṃ premavat-pārṣadatva-lakṣaṇāṃ prāpsyatīti
 

Baladeva


nanu vāyor iva manaso ‚ticāpalyāt tasya pratyāhāre mama na śaktir iti cet tatrāha abhyāse ‚pīti | ukta-lakṣaṇe ‚bhyāse ‚pi cet tvam asamarthas tarhi mat-karmāṇi paramāṇi pumartha-bhūtāni yasya tādṛśo bhava | tāni ca man-niketa-nirmāṇa-mat-puṣpa-bāṭī-secanādīni pūrvam uktāni | evaṃ sukarāṇi mad-arthāni karmāṇi kurvāṇas tvaṃ tatra tarāti-manojña-man-mūrty-uddeśa-mahimnā tādṛśe mayi nirata-manāḥ saṃsiddhiṃ mat-sāmīpya-lakṣaṇām avāpsyasīty atisugamo ‚yam upāyaḥ
 
 Michalski


Jeżeli zaś i do długotrwałego oddania nie będziesz zdolny, służ mi za pomocą czynu, spełniając bowiem swe dzieło, osiągnąć możesz doskonałość.
 

Olszewski


A jeżeli nie jesteś zdolny do wytrwałości, działaj zawsze w imię moje: nic nie czyniąc, coby mi nieprzyjemnem było, dojdziesz do doskonałości.
 

Dynowska


Gdybyś i tym stałym nie podołał ćwiczeniom, tedy pracę Mą uczyń twym celem najwyższym, w imię Moje spełniaj każdy czyn, a doskonałość zdobędziesz.
 

Sachse


A jeśli i na tej drodze ciągłych prób [skupienia]
nie osiągniesz należytego postępu,
uczyń mnie najwyższym celem twych uczynków.
Albowiem spełniając uczynki z myślą o mnie
dojdziesz do doskonałości.
 

Kudelska


A gdyś i do ćwiczeń nie jest zdolny, wtedy pracę dla mnie uczyń swym celem najwyższym,
Mnie każdy swój czyn poświęć, tak postępując, doskonałość osiągniesz.
 

Rucińska


Jeśliś niezdolny do ćwiczeń, to poświęć mi swoje czyny –
Dla mnie spełniając uczynki również osiągniesz spełnienie!
 

Szuwalska


Gdybyś i w tej praktyce wytrwać nie był w stanie,
Wtedy celem najwyższym uczyń pracę dla Mnie,
A będziesz doskonały.
 
 

Both comments and pings are currently closed.