BhG 1.35

etān na hantum icchāmi ghnato ‘pi madhusūdana
api trai-lokya-rājyasya hetoḥ kiṃ nu mahī-kṛte

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

he madhusūdana (o zabójco Madhu!),
[aham] (ja) ghnataḥ api (choć są zabijający) etān (ich) hantuṃ (zabić) na icchāmi (nie pragnę),
trai-lokya-rājasya hetoḥ api (nawet ze względu na królestwo trójświatu),
kiṃ nu (co zaiste [mówić o]?) mahī-kṛte (w celu [zdobycia] ziemi).

 

analiza gramatyczna

etān etat sn. 2i.3 m.tych;
na av.nie;
hantum han (zabijać) inf.zabić;
icchāmi iṣ (pragnąć) Praes. P 3c.1pragnę;
ghnataḥ ghnant (han – zabijać) PPr 2i.3 m.zabijających;
api av.jak również, także, co więcej, nawet;
madhu-sūdana madhu-sūdana 8i.1 m.o zabójco Madhu (od: madhu – słodycz, imię demona;  sūd – porządkować, zabijać, sūdana – zabicie, zniszczenia);
api av.jak również, także, co więcej, nawet;
trai-lokya-rājyasya trai-lokya-rājya 6i.1 n.; TP: trayāṇāṃ lokāṇāṃ rājyasyetikrólestwa trzech światów (od: tri – trzy, trai – potrójność, występuje w złożeniach; loka – świat; trai-lokya – trójśwat; rāj – władać, PF rājya – do władania, królestwo, władza);
hetoḥ av. (6i.1) – dla przyczyny, z powodu – wymaga genetivusu (od: hetu – powód);
kim av.czy? jak? dlaczego? skąd? (od: kim – co?);
nu av.zaiste, zaś (znaczenie emfatyczne);
mahī-kṛte av. (7i.1) – ze względu na ziemię, w celu [osiągnięcia] ziemi (od: mah – powiększać, mahant – wielki, mahī – ziemia, potężna; kṛ – robić, kṛta PP – uczyniony, kṛteav. ze względu na, dla czegoś);

 

warianty tekstu

mahī-kṛte→ mahīpate (o potężny władco ziemi!);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

brak komentarza aż do wersu BhG 1.47

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

etad eva prapañcayati kiṃ no rājyena ity ādi sārdha-dvayena | ta ime iti | yad-artham asmākaṃ rājyādikam apekṣitam te ete prāṇa-dhanāni tyaktvā tyāgam aṅgīkṛtya yuddhārtham avasthitāḥ | ataḥ kim asmākaṃ rājyādibhiḥ kṛtyam ity arthaḥ |
nanu yadi kṛpayā tvam etān na haṃsi tarhi tvām ete rājya-lobhena haniṣyanty eva | atas tvam evaitān hatvā rājyaṃ bhuṅkṣveti | tatrāha etān ity ādi sārdhena | ghnato 'pi asmān mārayato 'pi etān | apīti | trailokya-rājyasyāpi hetoḥ tat-prāpty-artham api hantuṃ necchāmi | kiṃ punar mahīmātra-prāptaya ity arthaḥ

 

Viśvanātha

brak komentarza aż do wersu BhG 1.36

 

Baladeva

govindeti | gāḥ sarvendriya-vṛttīḥ vindasīti tvam eva me manogataṃ pratīhīty arthaḥ | rājyādy-anākāṅkṣāyāṃ hetum āha yeṣām iti | prāṇān prāṇāśāṃ dhanāni9 dhanāśām iti laksaṇayā bodhyam | sva-prāṇa-vyaye 'pi sva-bandhu-sukhārthā rājya-spṛhā syāt teṣām apy atra nāśa-prāpter apārthaiva yuddhe pravṛttir iti bhāvaḥ |
nanu tvaṃ cet kāruṇikas etān na hanyās tarhi te sva-rājyaṃ niṣkaṇṭakaṃ kartuṃ tvām eva hanyur iti cet tatrāh etān iti | māṃ ghnato 'pi hiṃsato 'py etān hantum ahaṃ necchāmi | trailokya-rājyasya prāptaye 'pi kiṃ punar bhū-mātrasya |
nanv anvayān hitvā dhṛtarāṣṭra-putrā eva hantavyā, bahu-duḥkha-dātṝṇāṃ teṣāṃ ghāte sukha-sambhavād iti cet tatrāha nihatyeti | dhārtarāṣṭrān duryodhanādīn nihatya sthitānāṃ naḥ pāṇḍāvānāṃ kā prītiḥ prasannatā syān na kāpīti acira-sukhābhāsa-spṛhayā ciratara-naraka-hetu-bhrāṛho na yogya iti bhāvaḥ | he janārdaneti yady ete hantavyās tarhi bhūbhārāpahārī tvam eva tān hahi pareśasya te pāpa-gandha-sambandho na bhaved iti vyajyate

 
 

Michalski

Nie chcę im życia odbierać, pogromco Madhu, chociażbym sam miał polec z ich ręki, nie chcę nawet za cenę panowania nad trzema światami, a cóż dopiero nad ziemią!

 

Olszewski

Choćby mieli mię zabić, nie chcę ich śmierci za cenę królowania w trzech światach, a cóż dopiero na ziemi?

 

Dynowska

Na życie ich nie chcę nastawać, o demona Madhu Pogromco, choćby głowę własną położyć mi przyszło; nie chcę! Nawet za cenę władzy nad trzema światy, a cóż dopiero dla królestwa ziemi?

 

Sachse


Nie chcę ich zabijać, Pogromco Madhu,
nawet jeśliby oni zadawali śmierć,
nawet dla królestwa trzech światów,
a co dopiero dla skrawka ziemi!

 

Kudelska


Ja nie pragnę ich zabić, Madhusudano, choćbym i miał być przez nich zabity,
Nawet dla królestwa trzech światów, a cóż dopiero dla królestwa tej ziemi…

 

Rucińska

Nie chcę zabijać ich, choćbym miał zginąć, Zabójco Madhu,
Nawet dla władzy w trzech światach – a cóż dopiero dla ziemi!

 

Szuwalska

Nie pragnę ich zagłady, nawet jeśli oni
Zechcą mnie w walce zabić. Jestem gotów zginąć.
Nie będę z nimi walczyć nawet za trzy światy,
Cóż tu mówić o małym skrawku zwykłej ziemi.

 

Byrski

Nie pragnę ich zabić, Kryszno, choćby sami zabić mieli –
Nawet dla władztwa trójświata, cóż dopiero tylko ziemi!

 

Babkiewicz

Madhugromco, wszak nie pragnę
śmierci ich, choćbym sam zginął,
za trójświata nawet cenę,
cóż dopiero marnej ziemi.

 
 

Both comments and pings are currently closed.