BhG 11.7

ihaika-sthaṃ jagat kṛtsnaṃ paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa yac cānyad draṣṭum icchasi

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he guḍākeśa (Gudakeśo!),
iha (tutaj) mama dehe (w moim ciele) adya (teraz) [tvam] (ty) eka-stham (znajdujący się w jednym [miejscu]) sa-carācaram (z ruchomym i nieruchomym [stworzeniem]) kṛtsnam jagat (cały świat) paśya (zobacz),
yat ca anyat (i które inne) draṣṭum (zobaczyć) icchasi (pragniesz).
 

tłumaczenie polskie


Gudakeśo, zobacz tutaj w mym ciele cały świat
z ruchomym i nieruchomym [stworzeniem], spoczywający w jednym [miejscu]
i wszystko inne, co pragniesz ujrzeć.
 

analiza gramatyczna

iha av. tutaj (często w znaczeniu: w tym świecie);
eka-stham eka-stha 2i.1 n. ; yad ekasmin sthāne tiṣthati tat  – to, co znajduje się w jednym miejscu (od: eka – jeden; sthā – stać, stha – na końcu złożeń: znajdujący się w);
jagat jagat 2i.1 n. poruszający się; świat, ludzkość (od: gam – iść);
kṛtsnam kṛtsna 2i.1 n. cały;
paśya dṛś (patrzeć) Imperat. P 2c.1 zobacz;
a-dya av. dzisiaj, teraz (od: div – jaśnieć, dyu – dzień, niebiosa);
sa-carācaram sa-cara-acara 2i.1 n. ; DV / BV : yat caraiś cācaraiś ca sahāsti tatbędący wraz z ruchomym i nieruchomym [stworzeniem] (od: sa – razem z, wespół; krótka forma od: saha lub sama; występuje głównie w złożeniach, wymaga instrumentalisu; car –poruszać się, cara – poruszający się, ruchomy, żywy; a-cara – nie poruszający się, nieruchomy, nieżywy);
mama asmat sn. 6i.1 mój;
dehe deha 7i.1 m. w ciele (od: dih – namaszczać, kleić, deha – forma, kształt, ciało);
guḍākeśa guḍākeśa 8i.1 m. o posiadaczu gęstych włosów (od: guḍa – piłka, syrop cukrowy; keśa – włosy)
lub TP : guḍākāyā īśeti o panie lenistwa (od: guḍākā – lenistwo, gnuśność, sen; īś – posiadać, władać, īśa – pan, władca);
yat yat sn. 2i.1 n. co;
ca av. i;
anyat anya sn. 2i.1 n. inne;
draṣṭum dṛś (patrzeć) inf. zobaczyć;
icchasi iṣ (pragnąć) Praes. P 2c.1 pragniesz;

 

warianty tekstu


kṛtsnaṃ → sarvaṃ (cały);
cānyad → cānyaṃ (i innego);
 
 Śāṃkara


na kevalam etāvad eva—
ihaika-stham ekasminn eva sthitaṃ jagat kṛtsnaṃ samastaṃ paśyādya idānīṃ sa-carācaraṃ saha careṇācareṇa ca vartate mama dehe guḍākeśa | yac cānyat jaya-parājayādi | yat śaṅkase, yad vā jayema yadi vā no jayeyur [gītā 2.6] iti yat avocaḥ, tad api draṣṭuṃ yadīcchasi
 

Rāmānuja


iha mamaikasmin dehe, tatrāpi ekastham ekadeśasthaṃ sacarācaraṃ kṛtsnaṃ jagat paśya; yac cānyad draṣṭum icchasi, tad apy ekadehaikadeśa eva paśya
 

Śrīdhara


kiṃ ca ihaikastham iti | tatra tatra paribhramatā varṣa-koṭibhir api draṣṭum aśakyaṃ kṛtsnam api carācara-sahitaṃ jagad ihāsmin mama dehe ‚vayava-rūpeṇaikatraiva svitamadyādhunaiva paśya | yac cānyaj jagad-āśraya-bhūtaṃ kāraṇa-svarūpaṃ jagataś cāvasthā-viśeṣādikaṃ jaya-parājayādikaṃ ca yad apy anyad draṣṭum icchasi tat sarvaṃ paśya
 

Madhusūdana


na kevalam etāvad eva | samastaṃ jagad api mad-deha-sthaṃ draṣṭum arhasīty āha ihaikastham iti | ihāsmin mama dehe eka-stham ekasminn evāvayava-rūpeṇa sthitaṃ jagat kṛtsnaṃ samastaṃ sa-carācaram jaṅgama-sthāvara-sahitaṃ tatra tatra pariśramatā varṣa-koṭi-sahasreṇāpi draṣṭum aśakyam adyādhunaiva paśya he guḍākeśa! yac cānyaj jaya-parājayādikaṃ draṣṭum icchasi tad api sandehocchedāya paśya
 

Viśvanātha


paribhramatā tvayā varṣa-koṭibhir api draṣṭum aśakyaṃ kṛtsnam api jagat | iha prastāva ekasminn api mad-dehāvayave tiṣṭhaty ekastham | yac cānyat sva-jaya-parājayādikaṃ ca mamāsmin dehe jagad-āśraya-bhūta-kāraṇa-rūpe
 

Baladeva


kiṃ ceha mama dehe eka-stham eka-deśa-sthitaṃ sa-carācaraṃ kṛtsnaṃ jagat tvam adyādhunaiva paśya | yat tatra tatra paribhramatā tvayā varṣāyutair api draṣṭum aśakyaṃ tadaikadaivaikatraiva mad-anugrahād avalokas tvety arthaḥ | yac ca jagad-āśraya-bhūtaṃ pradhāna-mahad-ādi-kāraṇa-svarūpaṃ sva-jaya-parājayādikaṃ cānyad draṣṭum icchasi tad api paśya
 
 Michalski


Tu w moim ciele zobacz dziś cały połączony świat, – ruchomy i bezwładny i to wszystko, cokolwiek chcesz ujrzeć, Gudakeśo!
 

Olszewski


Oto cały wszechświat w swej jedności z rzeczami ruchomemi i nieruchomemi: oto on, zawarty w mojem ciele ze wszystkiem, co ujrzeć można.
 

Dynowska


Oglądaj więc dziś, Ardżuno, wszechświat ten cały i wszelki ruchomy i nieruchomy twór, co jako jedno w Moim kształcie trwa; oglądaj wszystko cokolwiek zapragnąć byś mógł.
 

Sachse


Spójrz dziś na świat cały, ruchomy i nieruchomy,
skupiony w jednym moim ciele, o Władco Snu,
i na wszystko, co tylko chciałbyś ujrzeć.
 

Kudelska


Dziś tu, w tym miejscu, spójrz na cały świat, na to, co się porusza i co nieruchome;
Wszystko, co pragniesz ujrzeć, Gudakeśo, w moim tkwi ciele.
 

Rucińska


Ujrzyj dziś tu, w jednym miejscu, świat cały, żywy i martwy,
W mym ciele, Władco Senności, i wszystko, co widzieć pragniesz!
 

Szuwalska


Stojąc dzisiaj w tym miejscu, zobaczysz, Ardżuno,
Cały wszechświat ogromny, wszystko, co się rusza,
Jak i to, co bezwładne. Co tylko zapragniesz,
Możesz dzisiaj oglądać w Mej boskiej postaci.
 

Jurewicz


Zobacz teraz tutaj świat cały, zebrany w jedno w mym ciele, wraz z tym. co ruchome, i tym, co nieruchome, i wszystko, cokolwiek jeszcze ujrzeć chciałbyś, o Gudakeśo.
 
 

Both comments and pings are currently closed.