BhG 10.10

teṣāṃ satata-yuktānāṃ bhajatāṃ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṃ taṃ yena mām upayānti te

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


[aham] (ja) teṣām satata-yuktānāṃ (im zawsze zaprzężonym) prīti-pūrvakam (z zadowoleniem) [mām] bhajatām (mnie wielbiącym) tam buddhi-yogam (tę jogę roztropności) dadāmi (daję),
yena [buddhi-yogena] (przez którą jogę roztropności) te (oni) mām (do mnie) upayānti (przychodzą).

 

tłumaczenie polskie


Tym, którzy są zawsze zaprzężeni i z miłością mnie wielbią,
daję jogę roztropności, dzięki której do mnie przychodzą.

 

analiza gramatyczna

teṣām tat sn. 6i.3 m. tych;
satata-yuktānām satata-yukta 6i.3 m. zawsze zaprzężonych (od: sa-tata – stały, niewyczerpany, nieprzerwany, av. – zawsze, stale; yuj – zaprzęgać, łączyć, PP yukta – połączony, zaprzęgnięty);
bhajatām bhajant (bhaj – dzielić, czcić, kochać, radować się) PPr 6i.3 oddających cześć, wielbiących;
prīti-pūrvakam av. z zadowoleniem (od: prī – radować, prīti – radość; pūrva – wcześniejszy, starożytny, pūrvakam – na końcu złożeń: razem z, za, pośród, zgodnie z);
dadāmi (dawać) Praes. P 3c.1 daję;
buddhi-yogam buddhi-yoga 2i.1 m. ; TP : buddhyā kṛtaṃ yogam iti jogę powstałą dzięki roztropności (od: budh – budzić, rozumieć, percepować; buddhi – roztropność, rozum, myśl, rozsądek, intelekt, percepcja, poznanie, idea, pogląd; yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej);
tam tat sn. 2i.1 m. tego;
yena yat sn. 3i.1 m. przez którego, na skutek czego;
mām asmat sn. 2i.1mnie;
upayānti upa- (iść, osiągać) Praes. P 1c.3 idą, osiągają;
te tat sn. 1i.3 m. oni

 
 Śāṃkara


ye yathoktaiḥ prakārair bhajante māṃ bhaktāḥ santaḥ—

teṣāṃ satata-yuktānāṃ nityābhiyuktānāṃ nivṛtta-sarva-bāhyaiṣaṇānāṃ bhajatāṃ sevamānānām | kim arthitvādinā kāraṇena ? nety āha—-prīti-pūrvakaṃ prītiḥ snehas tat-pūrvakaṃ māṃ bhajatām ity arthaḥ | dadāmi prayacchāmi buddhi-yogaṃ buddhiḥ samyag darśanaṃ mat-tattva-viṣayaṃ tena yogo buddhi-yogas taṃ buddhi-yogam, yena buddhi-yogena samyag darśana-lakṣaṇena māṃ parameśvaram ātma-bhūtam ātmatvena upayānti pratipadyante | ke ? te ye mac-cittatvādi-prakārair māṃ bhajante

 

Rāmānuja


teṣāṃ satatayuktānām mayi satatayogam āśaṃsamānānāṃ māṃ bhajamānānām ahaṃ tam eva buddhiyogaṃ vipākadaśāpannaṃ prītipūrvakaṃ dadāmi; yena te mām upayānti

 

Śrīdhara


evaṃbhūtānāṃ ca samyag-jñānam ahaṃ dadāmīty āha teṣām iti | evaṃ satata-yuktānāṃ mayy āsakta-cittānāṃ prīti-pūrvakaṃ bhajatāṃ teṣāṃ taṃ buddhi-rūpaṃ yogam upāyaṃ dadāmi | tam iti kam ? yenopāyena te mad-bhaktā māṃ prāpnuvanti

 

Madhusūdana


ye yathoktena prakāreṇa bhajante māṃ teṣām iti | satataṃ sarvadā yuktānāṃ bhagavaty ekāgra-buddhīnām | ataeva lābha-pūjā-khyāty-ādy anabhisandhāya prīti-pūrvakam eva bhajatāṃ sevamānānāṃ teṣām avikampena yogeneti yaḥ prāg uktas taṃ buddhi-yogaṃ mattatva-viṣayaṃ samyag-darśanaṃ dadāmi utpādayāmi | yena buddhi-yogena mām īśvaram ātmatvenopayānti ye mac-cittatvādi-prakārair māṃ bhajante te

 

Viśvanātha


nanu tuṣyanti ca ramanti ca iti tvad-uktyā tvad-bhaktānāṃ bhaktyaiva paramānando guṇātīta ity avagataṃ, kintu teṣāṃ tvat-sākṣāt-prāptau kaḥ prakāraḥ ? sa ca kutaḥ sakāśāt tair avagantavya ity apekṣāyām āha teṣām iti | satata-yuktānāṃ nityam eva mat-saṃyogākāṅkṣaṇāṃ taṃ buddhi-yogaṃ dadāmi teṣāṃ hṛd-vṛttiṣv aham eva udbhāvayāmīti | sa buddhi-yogaḥ svato ‚nyasmāc ca kutaścid apy adhigantum aśakyaḥ kintu mad-eka-deyas tad-eka-grāhya iti bhāvaḥ | mām upayānti mām upalabhante sākṣān man-nikaṭaṃ prāpnuvanti

 

Baladeva


nanu svarūpeṇa guṇair vibhūtibhiś cānantaṃ tvāṃ kathaṃ gurūpadeśa-mātreṇa te grahītuṃ kṣamerann iti cet tatrāha teṣām iti | satata-yuktānāṃ nityaṃ mad-yogaṃ vāñchatāṃ prīti-pūrvakaṃ mama yāthātmya-jñānajena ruci-bhareṇa bhajatāṃ taṃ buddhi-yogaṃ sva-bhakti-rasiko dadāmy arpayāmi | yena te mām upayānti tad-buddhiṃ tathāham udbhāvayāmi yathānanta-guṇa-vibhūtiṃ mām gṛhītvopāsya ca prāpnuvanti
 
 Michalski


Tym, wiecznie mi oddanym, okazującym cześć miłością, udzielę Jogi ducha, z pomocą której połączą się ze raną.

 

Olszewski


Ustawicznie zjednoczeni ze mną, składając mi ofiarę z miłości, otrzymują odemnie tę jedność mistyczną umysłu, przez którą przychodzą do mnie.

 

Dynowska


Tych zawsze w harmonii radosnych, a Mnie gorącą wielbiących miłością, Jogą rozpoznawania duchowego darzę, która ich do Mnie przywodzi.

 

Sachse


Im to, pogrążonym w ciągłym skupieniu,
wielbiącym mnie całym sercem,
udzielam mocy poznania prawdy,
dzięki której przybywają do mnie.

 

Kudelska


Tym, którzy stale ze mną zjednoczeni, którzy wielbią mnie z całym oddaniem,
Przekazuję tę jogę mądrości, dzięki niej oni do mnie przyjdą.

 

Rucińska


Im, stale we mnie skupionym, służącym mi całym sercem,
Daję tę jogę rozumu, przez którą dochodzą do mnie.

 

Szuwalska


Tym, co wielbią Mnie wiernie, szczerze uwielbiając,
Daję rozum, przez który mogą do Mnie dotrzeć.
 
 

Both comments and pings are currently closed.