BhG 10.18

vistareṇātmano yogaṃ vibhūtiṃ ca janārdana
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi śṛṇvato nāsti me mṛtam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he janārdana (Dźanardano!),  
ātmanaḥ (swoje) yogam (o jodze) vibhūtim ca (i o mocach) bhūyaḥ (ponownie) vistareṇa (rozwlekle) kathaya (mów).
me hi (zaiste moje) amṛtam śṛṇvataḥ (słuchającego nektaru) tṛptiḥ (zaspokojenie) na asti (nie istnieje).

 

tłumaczenie polskie


Dźanardano, jeszcze raz w pełni opisz swoją moc i jogę.
Zaiste gdy słucham [tego] nektaru nie czuję zaspokojenia.

 

analiza gramatyczna

vistareṇa av. ( 3i.1 ) – rozlegle, rozwlekle, w pełni (od: vi-stṛ – rozciągać, ekspandować, vistara – rozwlekły);
ātmanaḥ ātman 6i.1 m. jaźni;
yogam yoga 2i.1 m. przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki (od:yuj – zaprzęgać, łączyć);
vibhūtim vibhūti 2i.1 f. moc, potęgę, bogactwo (od: vi-bhū – powstawać, ekspandować, przejawiać);
ca av. i;
janārdana jana-ardana 8i.1 m. pobudzający / trapiący ludzi (od: jan – rodzić, stwarzać, jana – człowiek, ludzkość; ard – dręczyć, krzywdzić, ardana – niepokojenie, niszczenie)
lub BV : yo janānām abhadram ardati saten, który niszczy niepomyślność ludzi;
bhūyaḥ av. bardziej, ponownie, ponadto;
kathaya kath (mówić, opowiadać) Imperat. P 2c.1 mów, opowiadaj;
tṛptiḥ tṛpti  1i.1 f. zadowolenie, satysfakcja, zaspokojenie (od: tṛp – być zadowolonym);
hi av. ponieważ, albowiem, właśnie, zaiste, z pewnością;
śṛṇvataḥ śṛṇvant (śru – słyszeć) PPr 6i.1 m. słuchającego;
na av. nie;
asti as (być) Praes. P 1c.1 jest;
me asmat sn. 6i.1 mój (skrócona forma od: mama);
amṛtam a-mṛta 2i.1 n. nie umarły, wieczny; nektar, nieśmiertelność (od: mṛ – umierać; PP mṛta – umarły);

 

warianty tekstu

me mṛtam → me matam (moje zdanie);
 
 Śāṃkara


vistareṇātmano yogaṃ yogaiśvarya-śakti-viśeṣaṃ vibhūtiṃ ca vistaraṃ dhyeya-padārthānāṃ he janārdana, ardater gati-karmaṇo rūpam, asurāṇāṃ deva-pratipakṣa-bhūtānāṃ janānāṃ narakādi-gamayitṛtvāt janārdano’bhyudaya-niḥśreyasa-puruṣārtha-prayojanaṃ sarvair janair yācyate iti vā | bhūyaḥ pūrvam uktam api kathaya | tṛptiḥ paritoṣo hi yasmān nāsti me mama śṛṇvatas tvan-mukha-niḥsṛta-vākyāmṛtam

 

Rāmānuja


„ahaṃ sarvasya prabhavo mattas sarvaṃ pravartate” iti saṃkṣepeṇoktaṃ tava sraṣṭṛtvādiyogaṃ vibhūtiṃ niyamanaṃ ca bhūyo vistareṇa kathaya / tvayocyamānaṃ tvanmāhātmyāmṛtaṃ śṛṇvato me tṛptir nāsti; hi mamātṛptis tvayaiva viditetyabhiprāyaḥ

 

Śrīdhara


tad evaṃ bahirmukho ‚pi citte tatra tatra vibhūti-bhedena tvac-cintaiva yathā bhavet tathā vistareṇa kathayaty āha vistareṇeti | ātmanas tava yogaṃ sarvajñatva-sarva-śaktitvādi-lakṣaṇaṃ yogaiśvaryaṃ vibhūtiṃ ca vistareṇa punaḥ kathaya | hi yatas tava vākyam amṛta-rūpaṃ śṛṇvato mama tṛptir alaṃ buddhir nāsti

 

Madhusūdana


ataḥ vistareṇeti | ātmanas tava yogaṃ sarvajñatva-sarva-śaktitvādi-lakṣaṇam aiśvaryātiśayaṃ vibhūtiṃ ca dhyānālambanaṃ vistareṇa saṃkṣepeṇa saptame navame coktam api bhūyaḥ kathaya sarvair janair abhyudaya-niḥśreyasa-prayojanaṃ yācyasa iti | he janārdana ! ato mamāpi yācñā tvayy ucitaiva | uktasya punaḥ kathanaṃ kuto yācase tatrāha tṛptir alaṃ-pratyayenecchā-vicchittir nāsti hi yasmāc chṛṇvataḥ śravaṇena pibatas tvad-vākyam amṛtam amṛtavat pade pade svādu svādu | atra tvad-vākyam ity anukter apahnuty-atiśayokti-rūpaka-saṅkaro ‚yaṃ mādhuryātiśayānubhavenotkaṇṭhātiśayaṃ vyanakti

 

Viśvanātha


nana ahaṃ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṃ pravartate [Gītā 10.8] ity anenaiva sarve padārthā mad-vibhūtayo mad-uktā eva vibhūtayas tathā iti matvā bhajante mām iti bhakti-yogaś cokta eva | tatrāha vistareṇeti | he janārdaneti mādṛśa-janānāṃ tvam eva hitopadeśa-mādhuryeṇa lobham utpādyārdayase yācayasīti vayaṃ kiṃ kurma iti bhāvaḥ | tvad-upadeśa-rūpam amṛtaṃ śṛṇvataḥ śruti-rasanayā svādayataḥ

 

Baladeva


nanu pūrva-pūrvatra ajo ‚pi sann [Gītā 4.6] ity ādinājatvādi-kalyāṇa-guṇa-yogo raso ‚ham [Gītā 7.8] ity ādinā vibhūtayaś cāsakṛt kathitāḥ, kiṃ punaḥ pṛcchasīti cet tatrāha vistareṇeti | sphuṭārthaṃ padyam | janārdaneti prāgvat | tvad-vākyam amṛtaṃ śṛṇvataḥ śrotra-rasanayāsvādayato mama tṛptir nāsti | atra tvad-vākyam ity anukter apahnutiḥ | prathamātiśayoktir vā tayoḥ saṅkaro vālaṅkāraḥ
 
 Michalski


O, mów mi dalej, dręczycielu ludzi, o swej czarodziejskiej mocy i swych rozsnuciach, – jeszcze bowiem, słuchając, nie nasyciłem swych uszu oskołą twych słów!

 

Olszewski


Opowiedz mi obszernie o swej Jedności mistycznej i o swej cnocie najwyższej, zwycięzco ludzi. Słowa twoje są dla mnie ambrozyą, którą dość się nasycić nie mogę.

 

Dynowska


Sam objaw mi raz jeszcze, a obszernie, Twą Jogę i zjawy Twej chwałę niezmierną, o Dżanardano, bowiem chłonę Twych słów napój nieśmiertelny i wciąż więcej i więcej ich łaknę.

 

Sachse


Mów dalej, o Niepokojący, mów szeroko
o twej sile i o bogactwie twej istoty.
Kiedy słucham twych słów nieśmiertelnych,
nie mogę się nasycić.

 

Kudelska


Dokładnie mi raz jeszcze objaśnij swą jogę i swą potęgę, Dżanardano,
Gdyż nie nasyciłem jeszcze uszu moich twymi słowami, co są jak nektar nieśmiertelności.

 

Rucińska


Mów jeszcze, o Dżanardano, szeroko o swej potędze
I mocy, bom nie nasycił mych uszu słów Twych nektarem!

 

Szuwalska


Opisz mi swą potęgę, ukaż moc niezwykłą,
Twoje słowa są dla mnie najsłodszym nektarem.
 
 

Both comments and pings are currently closed.