BhG 8.28

vedeṣu yajñeṣu tapaḥsu caiva dāneṣu yat puṇya-phalaṃ pradiṣṭam
atyeti tat sarvam idaṃ viditvā yogī paraṃ sthānam upaiti cādyam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna


vedeṣu (w Wedach) yajñeṣu (w ofiarach) tapaḥsu (w ascezie) dāneṣu ca eva (i zaiste w darach) yat puṇya-phalam (jakikolwiek pomyślny owoc) pradiṣṭam (ustanowiony),
yogī (jogi) idam (go) viditvā (znawszy) tat sarvam (to wszystko) atyeti (przekracza),
[tataś] ca (i wówczas) ādyam (pierwsze) param sthānam (najwyższe miejsce) upaiti (osiąga).

 

tłumaczenie polskie


Jogin poznawszy pomyślny owoc ustanowiony
w Wedach, ofiarach, ascezie i w darowiźnie,
przekracza to wszystko i osiąga pierwsze najwyższe miejsce.

 

analiza gramatyczna

vedeṣu veda 7i.3 m. w Wedach (vid – wiedzieć);
yajñeṣu yajña 7i.3 m. w ofiarach, w czczeniu (od: yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić);
tapaḥsu tapas 7i.3 n. w gorącu, w ascezie (od: tap – topić, palić);
ca av. i;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
dāneṣu dāna 7i.3 n. w darach, w jałmużnie (od: – dawać);
yat yat sn. 2i.1 n. który;
puṇya-phalam puṇya-phala 2i.1 n. ; TP : puṇyasya phalam itiowoc pomyślnych [czynów] (od: – oczyszczać, lub puṇ – działać cnotliwie, puṇya – szlachetność, dobro, pobożność, czyn przynoszący zasługę, czystość; phal – dojrzewać; phala – owoc, rezultat);
pradiṣṭam pra-diṣta (pra-diś – wskazywać) PP 2i.1 n. wskazany, ustanowiony;
atyeti ati-i (przechodzić ponad) Praes. P 1c.1 przechodzi ponad, przekracza;
tat tat sn. 2i.1 n. to;
sarvam sarva sn. 2i.1 n. wszystko, całość (sarvam idam – najczęściej w znaczeniu „ten cały świat”);
idam idam sn. 2i.1 n. to;
viditvā vid (wiedzieć) absol. poznawszy;
yogī yogin 1i.1 m. jogin, połączony (yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej);
param para 2i.1 n. daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny, najwyższy, najlepszy;
sthānam sthāna 2i.1 n. stanie, miejsce, pozycja, siedziba (od: sthā – stać);
upaiti upa-i (podchodzić, osiągać) Praes. P 1c.1 osiąga;
ca av. i;
ādyam ādya 2i.1 n. pierwsze, główne, najlepsze;

 

warianty tekstu


dāneṣu → dāne ca (i w darze);
puṇya-phalaṃ pradiṣṭampuṇya-phala-pradiṣṭam (ustanowiony pomyślny owoc);
atyeti → abhyeti / abhyetya / anveti (zbliża się do / zbliżywszy się do / podąża za);
cādyam → divyaṃ / śāṃtaṃ (niebiański / wyciszający);
 
 

Śāṃkara


śṛṇu tasya yogasya māhātmyaṃ—

vedeṣu samyag-adhīteṣu yajñeṣu ca sādguṇyenānutiṣṭhiteṣu tapaḥsu ca sutapteṣu dāneṣu ca samyag-datteṣu yad eteṣu puṇya-phalaṃ puṇyasya phalaṃ puṇya-phalaṃ pradiṣṭaṃ śāstreṇa, atyety atītya gacchati sat sarvaṃ phala-jātam | idaṃ viditvā sapta-praśna-nirṇaya-dvāreṇoktam arthaṃ samyag avadhāryānuṣṭhāya yogī paraṃ prakṛṣṭam aiśvaraṃ sthānam upaiti ca pratipadyate | ādyam ādau bhavaṃ kāraṇaṃ brahmety arthaḥ

 

Rāmānuja


athādhyāyadvayoditaśāstrārthavedanaphalam āha

ṛgyajussāmātharvarūpavedābhyāsayajñatapodānaprabhṛtiṣu sarveṣu puṇyeṣu yat phalaṃ nirdiṣṭam, idam adhyāyadvayoditaṃ bhagavanmāhātmyaṃ viditvā tat sarvam atyeti etadvedanasukhātirekeṇa tat sarvaṃ tṛṇavan manyate / yogī jñānī ca bhūtvā jñāninaḥ prāpyaṃ param ādyaṃ sthānam upaiti

 

Śrīdhara


adhyāyārtham aṣṭa-praśnārtha-nirṇayaṃ saphalam upasaṃharati vedeṣv iti | vedeṣv adhyayanādibhḥ | yajñeṣv anuṣṭhānādibhiḥ | tapaḥsu kāya-śoṣaṇādibhiḥ | dāneṣu sat-pātre ‚rpaṇādibhiḥ | yat puṇya-phalam upadiṣṭaṃ śāstreṣu tat sarvam atyeti | tato ‚pi śreṣṭhaṃ yogaiśvaryaṃ prāpnoti | kiṃ kṛtvā ? idam aṣṭa-praśnārtha-nirṇayenoktaṃ tattvaṃ viditvā | tataś ca yogī jñānī bhūtvā param utkṛṣṭam ādyaṃ jagan mūla-bhūtaṃ sthānaṃ viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ prāpnoti

 

Madhusūdana


punaḥ śraddhānu-vṛddhy-arthaṃ yogaṃ stauti vedeṣv iti | vedeṣu darbha-pavitra-pāṇitva-prāṅ-mukhatva-gurv-adhīnatvādibhiḥ samyag-adhīteṣu, yajñeṣv aṅgopāṅga-sāhityena śraddhayā samyag-anuṣṭhiteṣu | tapaḥsu śāstrokteṣu mano-buddhy-ādyaikāgryeṇa śraddhayā sutapteṣu | dāneṣu tulā-puruṣādiṣu deśe kāle pātre ca śraddhayā samyag-dattesu yat-puṇya-phalaṃ puṇyasya dharmasya phalaṃ svarga-svārājyādi pradiṣṭaṃ śāstreṇa | atyety atikrāmati tat sarvam idaṃ pūrvokta-sapta-praśna-nirūpaṇa-dvāreṇoktaṃ viditvā samyag-anuṣṭhāna-prayantam avadhāryānuṣṭhāya ca yogī dhyāna-niṣṭhaḥ | na kevalaṃ tad atikrāmati paraṃ sarvotkṛṣṭam aiśvaraṃ sthānam ādyaṃ sarva-kāraṇam upaiti ca pratipadyate ca sarva-kāraṇaṃ brahmaiva prāpnotīty arthaḥ | tad anenādhyāyena dhyeyatvena tat-padārtho vyākhyātaḥ

 

Viśvanātha


etad-adhyāyoktārtha-jñāna-phalam āha vedeṣv iti | tat sarvam atyeti atikramya ca yogī bhaktimān tato ‚pi śreṣṭhaṃ sthānam ādyam aprākṛtaṃ nityaṃ prāpnoti

 

Baladeva


saptamāṣṭamādhyāya-dvaya-jñāna-prakāram āha vedeṣv iti | vedeṣu brahmacarya-guru-śuśrūṣaṇādi-vidhinā samyag-adhīteṣu sarvāṅgoaa-saṃhāreṇa samyag-anuṣṭhiteṣu | tapaḥsu śāstroktena vidhinā samyak cariteṣu | dāneṣu deśa-kāla-pātra-parīkṣayā śraddhayā ca samyag-datteṣu yat puṇya-phalaṃ svarga-rājyādi-lakṣaṇaṃ pradiṣṭam uktam | tat sarvam abhyety atikramati | kiṃ kṛtvety āha idam iti | idam adhyāya-dvayoktaṃ bhagavato mama mad-bhakteś ca māhātmyaṃ sat-prasaṅgena viditvā tad-vedana-sukhātiriktaṃ tat sarvaṃ tṛṇāya manyata ity arthaḥ | tato yogī mad-bhaktimān bhūtvādyam anādi-parama-māyikaṃ mat-sthānam upaiti

 
 

Michalski


Wszystko, co jest cudnym owocem Wiedzy, ofiar, pokuty i darów – wszystko to zna jogin, lecz wszystko omija i dąży do najwyższej, najpierwszej siedziby.

 

Olszewski


Owoc czystości, który zyskuje się przez czytanie Weby, przez świętą Ofiarę, przez umartwienia, szczodrobliwość, ten owoc czystości przewyższa Yogi przez wiedzę i dochodzi Bo przystani najwyższej.

 

Dynowska


Jogi, który to wszystko poznał, wznosi się ponad wszelkie owoce zasług ofiar Wedyjskich, z umartwień i wysiłków wewnętrznych, oraz czynów miłosierdzia płynące i wchodzi w pra-odwieczny, przenajwyższy „Byt”.

 

Sachse


Wiedząc o tym wszystkim
jogin przechodzi ponad owocem zasług
obiecanym w zamian za recytację Wed,
składanie ofiar,
uprawianie ascezy i rozdawanie darów,
i idzie ku najwyższej, pierwotnej siedzibie.

 

Kudelska


Jogin, który poznał to wszystko, wznosi się ponad wszelkie owoce z ofiar wedyjskich, z wyrzeczenia jak i z darów pochodzące,
On osiąga stan najwyższy i pierwotny.

 

Rucińska


Cały ten owoc zasług obiecany
w Wedach, ofiarach, ascezie i darach
Jogin, poznawszy mija – i dociera
do najwznioślejszej pierwotnej siedziby.

 

Szuwalska


Owoce wiedzy, ofiar, ascezy, jałmużny
I uczynków pobożnych osiągnął już jogin,
Lecz dąży do najwyższej, pierwotnej krainy.
 
 

Both comments and pings are currently closed.