BhG 8.7

tasmāt sarveṣu kāleṣu mām anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir mām evaiṣyasy asaṃśayaḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna


tasmāt sarveṣu kāleṣu (dlatego w każdym czasie) mām (mnie) anusmara (rozpamiętuj) yudhya ca (i walcz).
[tvam] (ty) mayi (we mnie) arpita-mano-buddhiḥ (którego roztropność i umysł są złożone) mām eva (do mnie wyłącznie) eṣyasi (pójdziesz),
[atra] (tutaj) asaṃśayaḥ (brak wątpliwości) [asti] (jest).

 

tłumaczenie polskie


Dlatego w każdym czasie mnie rozpamiętuj i walcz!
Gdy mnie powierzysz umysł i roztropność, bez wątpienia do mnie przyjdziesz.

 

analiza gramatyczna

tasmāt av. dlatego (od: tat sn. 5i.1 m. – z tego);
sarveṣu sarva sn. 7i.3 m. na wszystkich, w każdym;
kāleṣu kāla 7i.3 m. w czasie;
mām asmat sn. 2i.1mnie;
anusmara anu-smṛ (myśleć po kolei, rozpamiętywać) Imperat. P 2c.1 rozpamiętuj;
yudhya yudh (walczyć) Imperat. P 2c.1 walcz;
ca av. i;
mayi asmat sn. 7i.1 we mnie;
arpita-mano-buddhiḥ arpita-mano-buddhi 1i.1 m. ; BV / DV : yena manaś ca buddhiś cārpitau staḥ sa tvam ty, którego umysł i roztropność są powierzone (od: – iść, osiągać, caus. PP arpita – złożony, powierzony, ofiarowany; man – myśleć, manas – umysł; budh – budzić, rozumieć, percepować, buddhi  – roztropność, rozum, myśl, rozsądek, intelekt, percepcja, poznanie, idea, pogląd);
mām asmat sn. 2i.1mnie;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
eṣyasi i (iść) Fut. P 2c.1 pójdziesz;
asaṃśayaḥ a-saṃśaya 1i.1 m. brak wątpliwości, brak wahania (od: sam-śī – chwiać się);

 

warianty tekstu


yudhya → nudya / budhya;
mayy arpita-mano-buddhirmad-arpita-mano-buddhir (którego umysł i roztropność są złożone we mnie);
mām evaiṣyasy asaṃśayaḥ → mām evaiśyan na saṃśayaḥ (do mnie wyłącznie idący, nie ma wątpliwości);
 
 

Śāṃkara


yasmād evam antyā bhāvanā dehāntara-prāptau kāraṇaṃ—

tasmāt sarveṣu kāleṣu mām anusmara yathā-śāstram | yudhyaś ca yuddhaṃ sva-dharmaṃ kuru | mayi vāsudeve’rpite mano-buddhī yasya tava sa tvaṃ mayy arpita-mano-buddhiḥ san mām eva yathā-smṛtam eṣyasy āgamiṣyasi | asaṃśayo na saṃśayo’tra vidyate

 

Rāmānuja


yasmāt pūrvakālābhyastaviṣaya evāntyapratyayo jāyate, tasmāt sarveṣu kāleṣv āprayāṇād ahar ahar mām anusmara / aharahar anusmṛtikaraṃ yuddhādikaṃ varṇāśramānubandhi śrutismṛticoditaṃ nityanaimittikaṃ ca karma kuru / evam upāyena mayy arpitamanobuddhiḥ antakale ca mām eva smaran yathābhilaṣitaprakāraṃ māṃ prāpsyasi; nātra saṃśayaḥ

 

Śrīdhara


yasmāt pūrva-vāsanaivānta-kāle smṛti-hetuḥ, na tu tadā vivaśasya smaraṇodyamo sambhavati tasmād iti | tasmāt sarvadā mām anusmara cintaya | satataṃ smaraṇaṃ ca citta-śuddhiṃ vinā na bhavati | ato yudhya ca yudhyasva | citta-śuddhy-arthaṃ yuddhādikaṃ svadharmam anutiṣṭhety arthaḥ | evaṃ mayy arpitaṃ manaḥ saṅkalpātmakaṃ buddhiś ca vyavasāyātmikāyena tvayā sa tvaṃ māme va prāpsyasi | asaṃśayaḥ saṃśayo ‚tra nāsti

 

Madhusūdana


yasmād evaṃ pūrva-smaraṇābhyāsa-janitāntyā bhāvanaiva tadānīṃ paravaśasya dehāntara-prāptau kāraṇaṃ tasmād iti | tasmān mad-viṣayakāntya-bhāvanotpatty-arthaṃ sarveṣu kāleṣu pūrvam evādareṇa māṃ saguṇam īśvaram anusmara cintaya | yady antaḥkaraṇāśuddhi-vaśān na śaknoṣi satatam anusmartuṃ tato ‚ntaḥkaraṇa-śuddhaye yudhya ca | antaḥkaraṇa-śuddhy-arthaṃ yuddhādikaṃ svadharmaṃ kuru | yudhyeti yudhyasvety arthaḥ | evaṃ ca nitya-naimittika-karmānuṣṭhānenāśuddhi-kṣayān mayi bhagavati vāsudeve ‚rpite saṅkalpādhyavasāya-lakṣaṇe mano-buddhī yena tvayā sa tvam īdṛśaḥ sarvadā mac-cintana-paraḥ san mām evaiṣyasi prāpsyasi | asaṃśayo nātra saṃśayo vidyate | idaṃ ca saguṇa-brahma-cintanam upāsakānām uktaṃ teṣām antya-bhāvanā-sāpekṣatvāt | nirguṇa-brahma-jñānināṃ tu jñāna-sama-kālam evājñāna-nivṛtti-lakṣaṇāyā mukteḥ siddhatvān nāsty antya-bhāvanāpekṣeti draṣṭavyam

 

Viśvanātha


manaḥ saṅkalpakātmakam | buddhir vyavasāyātmikā

 

Baladeva


yasmāt pūrva-smṛtir evāntima-smṛti-hetus tasmāt tvaṃ sarveṣu kāleṣu pratikṣaṇaṃ mām anusmara yudhyasva ca loka-saṅgrahāya yuddhādīni svocitāni karmāṇi kuru | evaṃ mayy arpitamanobuddhis tvaṃ mām evaiṣyasi, na tv anyad iy atra sandehas te mābhūt

 
 

Michalski


Dlatego myśl o mnie w każdej godzinie i walcz! Gdy we mnie złożysz swe serce i rozum – złączysz się ze mną, – w to wątpić nie możesz.

 

Olszewski


Przeto, synu Kunti, myśl o mnie po wszystkie czasy i walcz; jeżeli ku mnie ducha swego i rozum swój skierujesz, to przyjdziesz do mnie, nie miej wątpliwości.

 

Dynowska


Więc myśląc wciąż o Mnie, idź w bój, Ardżuno, przyjdziesz do Mnie niechybnie, jeśli myśl i duszę ku Mnie niepodzielnie zwrócisz.

 

Sachse


Dlatego zawsze myśl o mnie i walcz!
Bo jeśli na mnie skupisz twój umysł i rozum,
z całą pewnością przybędziesz do mnie.

 

Kudelska


Przeto w każdej chwili o mnie myśl i ruszaj do boju;
Gdy mnie swój umysł i swój rozum powierzysz, bez wątpienia do mnie właśnie przybędziesz.

 

Rucińska


Dlatego o każdej porze pamiętaj mnie i walcz przy tym!
Gdy oddasz mi myśl i rozum, przybędziesz do mnie, to pewne!

 

Szuwalska


Dlatego nieustannie o Mnie pamiętając,
Walcz! Gdy umysł i rozum ku Mnie zwrócisz zgodnie,
Bez wątpienia już wkrótce będziesz mógł przyjść do Mnie.
 
 

Both comments and pings are currently closed.