BhG 1.14

tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

tataḥ (wówczas) śvetaiḥ (białymi) hayaiḥ (końmi) yukte (w zaprzężonym) mahati (w wielkim) syandane (w powozie) sthitau (stojący) mādhavaḥ (Madhawa) pāṇḍavaḥ ca (i Pandawowic) divyau eva (właśnie w niebiańskie) śaṅkhau (w konchy) pradadhmatuḥ (zadęli).

 

tłumaczenie polskie

Wówczas Madhawa i Pandawowic, stojący w wielkim rydwanie
zaprzężonym w białe konie, zadęli w boskie konchy.

 

analiza gramatyczna

tataḥ av.wówczas, po tym, od tego, wskutek tego (od: tat – ablativus nieodmienny zakończony na -tas);
śvetaiḥ śveta 3i.3 m.jasnymi;
hayaiḥ haya 3i.3 m.końmi;
yukte yukta (yuj – zaprzęgać, łączyć) PP 7i.1 m.w zaprzęgniętym;
mahati mahant 7i.1 m.w wielkim (od: mah – powiększać);
syandane syandana 7i.1 m.w poruszającym się szybko, w bojowym rydwanie (od: syand – biec);
sthitau sthita (sthā – stać) PP 1i.2 m.dwaj znajdujący się;
mādhavaḥ mādhava 1i.1 m. potomek króla Madhu (od: madhu – słodycz, miód);
lub TP: mātur dhava iti mąż Matki – Lakszmi (od: – matka, Lakszmi; dhava – mąż);
pāṇḍavaḥ pāṇḍava 1i.1 m.syn Pandu (od: pāṇḍu – biały, jasny, blady);
ca av.i;
eva av.z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
divyau divya 2i.2 m.boskie (od: div – jaśnieć, diva – niebiosa);
śaṅkhau śaṅkha 2i.2 m.konchy;
pradadhmatuḥ pra-dhmā (dąć) Perf. P 1c.2 dwaj zadęli;

 

warianty tekstu

yukte → yuktair (zaprzężonymi);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

tatas taṃ ghoṣam ākarṇya sarveśvareśvaraḥ pārtha-sārathī rathī ca pāṇḍu-tanayas trailokya-vijayopakaraṇa-bhūte mahati syandane sthitau trailokyaṃ kampayantau śrīmat-pāñcajanya-devadattau divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ ||1.14||

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

tataḥ pāṇḍava-sainye pravṛttaṃ yuddhotsāham āha tata ity ādibhiḥ pañcabhiḥ | tataḥ kaurava-sainya-vādya-kolāhalānantaraṃ mahati syandane rathe sthitau santau śrī-kṛṣṇārjunau divyau śaṅkhau prakarṣeṇa dadhmatur vādayāmāsatuḥ |

 

Viśvanātha

brak komentarza aż do wersu BhG 1.18

 

Baladeva

atha pāṇḍava-sainye pravṛttaṃ yuddhosavam āha tata iti | anyeṣām api ratha-sthitatve saty api kṛṣṇārjunayoḥ ratha-sthitatvoktis tad-rathasyāgni-dattatvaṃ trailokya-vijetṛtvaṃ mahā-prabhavatvaṃ ca vyajyate

 
 

Michalski

Lecz jednocześnie Madhawa i Pandawa, stojąc na wielkim, w białe rumaki zaprzężonym wozie, zadęli w swe muszle niebieskie: —

 

Olszewski

Wówczas, stojąc na wielkim wozie, zaprzężonym w białe konie, zabójca Madhu i syn Pandu zatrąbili w swoje konchy niebiańskie.

 

Dynowska

A wtedy Szri Kriszna i syn Pandu, siedząc w swym rydwanie bojowym, w białe zaprzężonym rumaki, w swe boskie uderzyli konchy.

 

Sachse


Mąż z rodu Madhów i syn Pandu
stali wówczas na wielkim rydwanie
zaprzężonym w białe rumaki.
I zadęli w boskie muszle:

 

Kudelska


W odpowiedzi na to Kriszna, stojąc z Ardżuną w wielkim wozie,
W białe rumaki zaprzęgniętym, w swe boskie konchy zadęli.

 

Rucińska

Wówczas to w świetnym rydwanie ciągnionym przez białe konie
Jadący Kryszna z Ardżuną w niebiańskie zadęli konchy:

 

Szuwalska

Wtedy Kryszna z Ardżuną zadęli w swe konchy,
Siedząc w wielkim rydwanie zaprzężonym w konie
O maści śnieżnobiałej.

 

Byrski

Wtedy Kryszna i Ardźuna, którzy w wielkim wozie stali
W białe konie zaprzężonym, wraz zadęli w boskie konchy.

 
 

Both comments and pings are currently closed.