BhG 1.4-6

atra śūrā maheṣv-āsā bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahā-rathaḥ

dhṛṣṭa-ketuś cekitānaḥ kāśi-rājaś ca vīryavān
purujit kunti-bhojaś
ca śaibyaś ca nara-puṃgavaḥ

yudhā-manyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān
saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahā-rathāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

atra (tutaj) yudhi (w boju) maheṣv-āsāḥ (wielcy łucznicy) śūrāḥ (bohaterowie) bhīmārjuna-samāḥ (równi Bhimie i Ardźunie) [santi] (są):
yuyudhānaḥ (Jujudhana), virāṭaḥ ca (i Wirata), mahā-rathaḥ drupadaḥ ca (i wielki rydwannik Drupada), dhṛṣṭa-ketuḥ (Dhrysztaketu), cekitānaḥ (Ćekitana), vīrya-vān kaśī-rājah ca (i posiadający męstwo król Kaśi), purujit (Purudźit), kunti-bhojaḥ ca (i Kuntibhodźa), nara-puṃgavaḥ śaibyaḥ ca (i najlepszy z ludzi Śaibja), vikrāntaḥ yudhā-manyuh ca (i dzielny Judhamanju), vīrya-vān uttamaujāḥ ca (i posiadający męstwo Uttamaudźas), saubhadraḥ (Subhadrowic), draupadeyāḥ ca (i Draupadejowice), sarve eva (zaiste wszyscy) mahā-rathāḥ [santi] (są wielkimi rydwannikami).

 

tłumaczenie polskie

Są tu potężni w boju łucznicy, bohaterowie równi Bhimie i Ardźunie:
Jujudhana i Wirata, i wielki rydwannik Drupada,
Dhrysztaketu, Ćekitana, i mężny król Kaśi,
Purudźit, i Kuntibhodźa, i najlepszy z ludzi Śaibja,
i dzielny Judhamanju, i mężny Uttamaudźas,
Subhadrowic i Draupadejowice. Zaiste wszyscy są wielkimi rydwannikami.

 

analiza gramatyczna

atra av.tutaj;
śūrāḥ śūra 1i.3 m.bohaterowie;
mahev-āsā mahā-iṣu-āsa 1i.3 m.; BV: yeṣaṃ mahāntaḥ iṣvāsāḥ santi teci, którzy posiadają potężne miotacze strzał (od: mah – powiększać, mahant – wielki; iṣu-āsa – miotacz strzał, łuk od: iṣu – strzała; as – rzucać, ciskać; āsa – miotacz, łuk);
bhīmārjuna-samāḥ bhīma-arjuna-sama 1i.3 m.; TP: bhīmena ca arjunena ca samāḥ itiktórzy są równi Bhimie i Ardźunie (od: bhī – straszyć, bhīma – straszny, przerażający; arjuna – biały, jasny; sama – równość, płaskość, jednakowość);
yudhi yudh 7i.1 f.w walce (od: yudh – walczyć);
yuyudhānaḥ yuyudhāna 1i.1 m.ochoczy do walki, Sātyaki (od: yudh – walczyć, des. yuyutsu – pragnący walczyć);
virāṭaḥ virāṭa 1i.1 m.władający (od: vi-rāj – świecić, rządzić);
ca av.i;
drupadaḥ dru-pada 1i.1 m.filar, kolumna lub gwałtowny krok (od: dru – biec, spieszyć się; pada – stopa);
ca av.i;
mahā-rathaḥ mahā-ratha 1i.1 m.; BV: yasya ratho mahān asti saten, którego rydwan jest wielki (od: mah – powiększać, mahant – wielki; ratha – rydwan);

******

dhṛṣṭa-ketuḥ dhṛṣṭa-ketu 1i.1 m.śmiały przywódca (od: dhṛṣ – być śmiałym, PP dhṛṣṭa – śmały; ketu – flaga, przywódca, jasność);
cekitānaḥ cekitāna 1i.1 m.wysoce inteligentny (od: cit – myśleć, Intens. cekitāna – inteligentny);
kāśi-rājaḥ kāśi-rāja 1i.1 m.; TP: kāśyāḥ rājetikról Kaśi (od: kāśī – Benares; raj – władać, rājan – władca);
ca av. i;
vīryavān vīrya-vant 1i.1 m.posiadający siłę (od: vīrya – męstwo, moc, siła, nasienie; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza);
purujit puru-jit 1i.1 m.szeroko zwyciężający (od: puru – wielki, obfity; jit – na końcu złożeń: zwycięzca);
kunti-bhojaḥ kunti-bhoja 1i.1 m.władca Kuntiów (od: kunti – nazwa ludzi z plemienia Kuntiów; bhuj – radować się, bhoja – radujący się, król, obfitość);
ca av.i;
śaibyaḥ śaibya 1i.1 m.władca kraju Śibi;
ca av.i;
nara-puṃgavaḥ nara-puṅgava 1i.1 m; TP: nareṣu puṅgava itibyk pośród ludzi (od: nṛ człowiek, ludzkość, nara – człowiek; puṅ-gava – byk, bohater);

******

yudhā-manyuḥ yudhā-manyu 1i.1 m.walczący z zapałem (od: yudh – walczyć, yudh – bitwa, instrumentalis: yudhā – dzięki walce, yuddha – bitwa, walka; manyu – duch, zapał, gniew);
ca av.i;
vikrāntaḥ vikrānta (vi-kram – kroczyć, atakować) PP 1.1 m.dzielny;
uttamaujāḥ uttama-ojas 1i.1 m.najwyższa moc (od: ut-tama – najbardziej wyniesiony, najwyższy, stopień najwyższy od: ud – ponad, wyżej; ojas – moc, siła);
ca av.i;
vīryavān vīrya-vant 1i.1 m.posiadający siłę (od: vīrya – męskość, siła, moc, heroizm, nasienie; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza);
saubhadraḥ saubhadra 1i.1 m.syn Subhadry Abhimanyu (od: su – prefiks: dobry, wspaniały, piękny, szlachetny; bhadra –pomyślność);
draupadeyāḥ draupadeya 1i.3 m.synowie Draupadi;
ca av.i;
sarve sarva s.n. 1i.3 m.wszyscy;
eva av.z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
mahā-rathāḥ mahā-ratha 1i.3 m.; BV: yeṣāṃ rathā mahāntaḥ santi teci, których rydwany są wielkie (od: mah – powiększać, mahant – wielki; ratha – rydwan);

 

warianty tekstu

yudhā-manyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān → nakulaḥ sahadevaś ca yudhāma[nyūtta]maujasau (Nakula i Sahadewa, Judhamanju i Uttamaudźas);
draupadeyāḥ → draupadīyāḥ (Draupadijowice);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

komentarz wspólny przy wersecie BhG 1.11

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

atrety ādi | atra asyāṃ camvām | iṣavo bāṇā asyas te kṣipyante ebhir iti iṣāsāḥ dhanūṃṣi | mahānta iṣvāso yeṣāṃ te maheṣvāsāḥ | bhīmārjunau tāvad atrātiprasiddhau yoddhārau | tābhyāṃ samāḥ śūrāḥ śauryeṇa kṣātra-dharmeṇopetāḥ santi | tān eva nāmabhir nirdiśati yuyudhānaḥ sātyakiḥ | kiṃ ca dhṛṣṭaketur iti | vikrānto yudhāmanyur nāmaikaḥ | saubhadro ‚bhimanyur draupadeyāḥ draupadyāṃ pañcabhyo yudhiṣṭhirādibhyo jātāḥ putrāḥ prativindhyādayaḥ pañca | mahārathādīnāṃ lakṣaṇam –

eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
śastra-śāstra-pravīṇaś ca mahāratha iti smṛtaḥ ||
amitān yodhayed yas tu samprokto ‚tirathas tu saḥ |
caikena yo yudhyet tan-nyūno ‚rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti

 

Viśvanātha

atra camvām | mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsā dhanūṃṣi yeṣāṃ te | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | saubhadro ‚bhimanyuḥ | draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyo jātāḥ prativindhyādayaḥ | mahārathādīnāṃ lakṣaṇam –

eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
śastra-śāstra-pravīṇaś ca mahāratha iti smṛtaḥ ||
amitān yodhayed yas tu samprokto ‚tirathas tu saḥ |
caikena yo yudhyet tan-nyūno ‚rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti

 

Baladeva

nanv ekena dhṛṣṭadyumnenādhiṣṭhitālpikā senāsmadīyenaikenaiva sujeyā syād atas tvaṃ mā trāsīr iti cet tatrāha atreti | atra camvāṃ mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsāś cāpā yeṣāṃ te | yuddha-kauśalam āśaṅkyāha bhīmeti | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | mahāratha iti yuyudhānīdānāṃ trayāṇām | nara-puṅgava iti purujid-ādīnāṃ trayāṇām | yudyeti vikrānta iti yudhāmanyoḥ | vīryavān ity uttamaujasaś ceti viśeṣaṇam | saubhadro ‚bhimanyuḥ | draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyaḥ kramād draupadyāṃ jātāḥ prativindhya-śrutasena-śrutakīrti-śatānīka-śrutakarmākhyāḥ pañca-putrāḥ | ca-śabdād anye ca ghaṭotkacādayaḥ | pāṇḍavās tv atikhyātatvāt na gaṇitāḥ | ye ete saptadaśa gaṇitāḥ, ye cānye tat-pakṣīyās te sarve mahārathā eva | atirathasyāpy upalakṣaṇam etat | tal-lakṣaṇaṃ coktam –

eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
śastra-śāstra-pravīṇaś ca mahāratha iti smṛtaḥ ||
amitān yodhayed yas tu samprokto ‚tirathas tu saḥ |
caikena yo yudhyet tan-nyūno ‚rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti

 
 

Michalski

Są tam bohaterowie, wielcy łucznicy, w bitwie Ardżunie i Bhimie równi: Jujudhana, Wirata i Drupada na wielkim wozie bojowym, Dhrisztaketu, Czekitana i bohaterski władca Kaśjów, Purudżit, Kuntibhodża i Śaibja człowiek-buhaj,chrobry Judhamanju i bohaterski Uttamaudża, syn Subhadry i synowie Draupadi — wszyscy na wielkich wozach bojowych.

 

Olszewski

Tam są bohaterzy o wielkich łukach, jako to: Bhima i Ardżuna, Yuyudhana, Virata i Drupada na wiel­kim wozie. Drsztaketa, Czekitana i waleczny król Kaczi, Puradżit, Kuntibodża i książę Śaivya. Mężny Yudhamanyu i bohaterski Uttamaudżas, synowie Subhadry i Draupadi, wszyscy na wielkich ry­dwanach.

 

Dynowska

Bohaterowie są wśród nich, łucznicy mocarni, Bhimie i Ardżunie równi – Jujudhana, Wirata i Drupada, wozu bojowego mistrz; Drisztaketu, Czekitana i dzielny król Kaszi, Purudzit, Kuntibhodża i silny jako byk – Szajbia; Judhamaniu potężny Uttamudżas chrobry, Subhadra, oraz Drupadi synowie, wszyscy wielkich wozów bojowych mistrzowie.

 

Sachse


Oto bohaterowie, łucznicy wyborni,
równi w walce Bhimie i Ardżunie
Jujudhana i Wirata,
i Drupada na wielkim rydwanie,
Dhrisztaketu, Czekitana,
mężny król Kasipury,
Purudżit i Kuntibhodża,
i najznakomitszy z mężów — król Sibów,
odważny Judhamanju
i mężny Uttamaudżas,
syn Subhadry i synowie Draupadi,
wszyscy na wielkich rydwanach.

 

Kudelska


Oto bohaterowie, wielcy łucznicy, Bhimie i Ardżunie w walce równi:
Jujudhana, Wirata i na wielkim wozie bojowym Drupada.
Dhrisztaketu, Czekhana i odważny Kasi władca,
Purudżit, Kuntibhodża i wśród mężów pierwszy Śaibja.
I potężny Judhamanju i zwycięski Uttamaudżas, Subhadry syn i
Synowie Drupady, oni wszyscy na bojowych wielkich wozach.

 

Rucińska

Są tu woje i łucznicy równi Bhimie i Ardżunie,
Jujudhana i Wirata, i Drupada, rycerz wielki,
Dhrysztaketu, Czekitana i waleczny władca Kasi,
Kuntibhodża i Purudżit, Siajbja, z mężów najwspanialszy,
Judhamanju dzielny, mężny Uttamaudżas, syn Subhadry
I Draupadi pięciu synów – wszyscy wielcy rydwannicy!

 

Szuwalska

Jest wśród nich wielu równych Ardżunie i Bhimie:
Jujudhana, Wirata oraz król Drupada,
Wielu wielkich, odważnych jak sam Dhrysztaketu,
Czekitana, Purudżit, Kuntibhodża, Siajbja,
Kaśiradża, jak również silny Judhamanju,
Potężny Uttamaudża, synowie Drapaudi,
Abhimanju Subhadry – ci bohaterowie
Doskonali są w walce na konnych rydwanach.

 

Byrski

Tutaj są bohaterowie i łucznicy przepotężni,
Którzy w boju dorównują tak Ardźunie jak i Bhimie:
Jujudhana i Wirata i Drupada na rydwanie,
Dhrysztaketu, Ćekitana, Benaresu król odważny,
Kuntibhodźa i Purudźit oraz Śajbja jak tur człowiek,
Judhamanju bardzo śmiały, także mężny Uttamaudźas,
Abhimanju, syn Subhadry oraz Drapadejowice,
Wszyscy na wielkich rydwanach.

 
 

Both comments and pings are currently closed.