BhG 3.4

na karmaṇām anārambhān naiṣkarmyaṃ puruṣo śnute
na ca saṃnyasanād eva siddhiṃ samadhigacchati

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

puruṣaḥ (człowiek) karmaṇāṃ (czynów) anārambhāt (z nierozpoczęcia) naiṣkarmyaṃ (wolności od czynu i jego skutków) na aśnute (nie osiąga),
sannyasanāt ca eva (i zaiste z rezygnacji) siddhiṃ (doskonałości) na sam-adhi-gacchati (nie osiąga).

 

tłumaczenie polskie

Człowiek nie raduje się wolnością od czynu przez niepodejmowanie czynu,
ani też nie dochodzi do doskonałości przez rezygnację [z czynu].

 

analiza gramatyczna

na av. nie;
karmaṇām karman 6i.3 n. czynów, działań (od: kṛ – robić);
anārambhāt an-ārambha 5i.1 m. z nierozpoczęcia (od: ā-rabh – osiągać, podejmować, rozpoczynać);
naiṣkarmyam naiṣ-karmya 2i.1 n. wolność od czynu i jego rezultatów (od: niḥ – wolny od, bez; kṛ – robić, karman – czyn, działanie i jego skutki; niṣ-karman – wolność od czynu i jego skutków);
puruṣaḥ puruṣa 1i.1 m. człowiek (od: pur – poprzedzać, prowadzić lub pṝ – napełniać, odżywiać, puru – obfitość, pūru – ludzie);
aśnute (osiągać, radować się, przenikać) Praes. Ā 1c.1 osiąga;
na av. nie;
ca av. i;
saṃnyasanād saṃnyasana 5i.1 n. z odrzucenia, z rezygnacji, z wyrzeczenia (od: sam-ni-as – zostawiać, odkładać, porzucać);
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
siddhim siddhi 2i.1 f. osiągnięcie, spełnienie, doskonałość, sukces (od: sidh – odnosić sukces, osiągać doskonałość);
sam-adhi-gacchati sam-adhi-gam (iść razem, osiągać) Praes. P 1c.1 osiąga, idzie;

 

warianty tekstu

na ca →  naiva (zaiste nie);
siddhiṃ samadhigacchati → saṃsiddhi-adhigacchati (pełnię doskonałości osiąga);

 
 


Śāṃkara

Legenda:
fragmenty komentowanego wersetu
cytaty z różnych pism
wprowadzenie polemiki

„Zaprzęgasz mnie do czynu, który jest przyczyną więzów”. Bóg zauważa przygnębienie Ardźuny, [który postanowił]: „nie będę podejmować czynu”, i mówi poczynając od słów: „przez niepodejmowanie czynu” (BhG 3.4).

māṃ ca bandha-kāraṇe karmaṇy eva niyojayasi iti viṣaṇṇa-manasam arjunaṃ karma nārabhe ity evaṃ manvānam ālakṣya āha bhagavān – na karmaṇāman ārambhād iti |

Ponieważ człowiek nie może być jednocześnie utwierdzonym w wiedzy i w czynie, jako że wzajemnie się one wykluczają, zatem wiodą one, niezależnie od siebie, do osiągnięcia celu żywota. Jednakże zadedykowanie się czynowi nie wiedzie do celu niezależnie, ale jedynie przez osiągnięcie stałości w wiedzy. Natomiast zadedykowanie się wiedzy zawiera w sobie już cel stałości w działaniu i niezależnie, nie dbając [o czyn], wiedzie do celu żywota. Aby ukazać takie rozumienie Bóg mówi:

athavā – jñāna-karma-niṣṭhayoḥ paraspara-virodhād ekena puruṣeṇa yugapad anuṣṭhātum aśakyatve sati itaretarānapekṣayor eva puruṣārtha-hetutve prāpte karma-niṣṭhāyā jñāna-niṣṭhā-prāpti-hetutvena puruṣārtha-hetutvam, na svātantryeṇa | jñāna-niṣṭhā tu karma-niṣṭhopāya-labdhātmikā satī svātantryeṇa puruṣārtha-hetuḥ anyānapekṣā, ity etam arthaṃ pradarśayiṣyan āha bhagavān –

Człowiek nie kosztuje wolności od czynu przez niepodejmowanie czynu,
ani też nie dochodzi do doskonałości przez rezygnację [z czynu].

na karmaṇām anārambhān naiṣkarmyaṃ puruṣo ’śnute |
na ca saṃnyasanād eva siddhiṃ samadhigacchati || 3.4 ||

Przez niepodejmowanie czynu, nie rozpoczynając działań takich jak ofiary, które powinny być wypełniane w tym i następnym życiu, które, dzięki zniszczeniu nagromadzonego grzechu, są przyczyną oczyszczenia egzystencji, a dzięki powstaniu wiedzy źródłem stałości w wiedzy. A oto oznajmienie Tradycji:

Skutkiem zniszczenia grzechu powstaje w ludziach wiedza.
Tak widzi jaźń w sobie, niczym w przejrzystej tafli lustra. (MBh 12.197.8)

na karmaṇāṁ anārambhād aprārambhāt karmaṇāṁ kriyāṇāṃ yajñādīnām iha janmani janmāntare vā anuṣṭhitānām upātta-durita-kṣaya-hetutvena sattva-śuddhi-kāraṇānāṃ tat-kāraṇatvena ca jñānotpatti-dvāreṇa jñāna-niṣṭhā-hetūnām,

jñānam utpadyate puṃsāṃ kṣayāt pāpasya karmaṇaḥ |
yathādarśatala-prakhye paśyaty ātmānam ātmani || (MBh 12.197.8)

ity ādi smaraṇāt |

Przez niepodejmowanie, czyli niewypełnianie [działań], człowiek nie kosztuje, czyli nie osiąga wolności od czynu (naiṣkarmya) – stanu bezczynu, wolności od rezultatów, stałości (niṣṭhā) w jodze wiedzy, stabilności, nieaktywnej natury jaźni. Oto znaczenie.

anārambhād ananuṣṭhānāt naiṣkarmyaṃ niṣkarma-bhāvaṃ karma-śūnyatāṃ jñāna-yogena niṣṭhāṃ niṣkriyātma-svarūpeṇaivāvasthānam iti yāvat | puruṣo nāśnute na prāpnotīty arthaḥ |

Nie kosztuje wolności od czynu przez niepodejmowanie czynu – z odwrotności tej wypowiedzi wynika, że dzięki podjęciu [działań] doświadcza się wolności od czynu. Tak to można rozumieć. Ale dlaczego niepodjęcie działań nie uwalnia od czynu?

karmaṇām anārambhān naiṣkarmyaṃ nāśnuta iti vacanāt tad-viparyayāt teṣām ārambhān naiṣkarmyam aśnuta iti gamyate | kasmāt punaḥ kāraṇāt karmaṇām anārambhān naiṣkarmyaṃ nāśnute iti?

Odpowiada: gdyż środkiem uzyskania wolności od czynu jest podjęcie działań. Innymi sposobami nie osiągnie się celu. Tak tutaj, jak i w Objawieniu [oznajmione jest], że osiągnięcie jogi wiedzy, charakteryzującej się wolnością od czynu, odbywa się dzięki jodze czynu.

ucyate, karmārambhasyaiva naiṣkarmyopāyatvāt | na hy upāyam antareṇa upeya-prāptir asti | karma-yogopāyatvaṃ ca naiṣkarmya-lakṣaṇasya jñāna-yogasya, śrutau iha ca pratipādanāt |

Oto jak Objawienie za pośrednictwem wedanty (upaniszad) informuje [o tym] zwykłych ludzi:
To właśnie bramini pragną poznać, powtarzając Wedę, spełniając ofiarę…” (Bṛh-up 4.4.22) – te i inne stwierdzenia ustanawiają jogę czynu jako środek osiągnięcia jogi wiedzy.

śrutau tāvat prakṛtasyātma-lokasya vedyasya vedanopāyatvena tam etaṃ vedānuvacanena brāhmaṇā vividiṣanti yajñena (Bṛh-up 4.4.22) ity ādinā karma-yogasya jñāna-yogopāyatvaṃ pratipāditam |

A tu [w Gicie] będzie oznajmione:
O potężnoramienny, z powodu braku jogi trudno osiągnąć wyrzeczenie” (BhG 5.6),
Porzuciwszy lgnięcie, jogini spełniają czyny w celu oczyszczenia jaźni” (BhG 5.11),
Ofiara, dar i asceza oczyszczają ludzi” (BhG 18.5).

ihāpi ca –
saṃnyāsas tu mahābāho duḥkham āptum ayogataḥ
(BhG 5.6),
yoginaḥ karma kurvanti saṅgaṃ tyaktvātmaśuddhaye (BhG 5.11),
yajño dānaṃ tapaś caiva pāvanāni manīṣiṇāṃ (BhG 18.5), ity ādi pratipādayiṣyati |

Mimo to, oznajmienia takie jak: „Uwolniwszy wszystkie istoty od strachu, niech dąży do wolność od czynu” ukazują, że wolność od czynu osiąga się dzięki wyrzeczeniu się przykazanego czynu. Również w codziennym życiu powszechnym doświadczeniem jest, że niepodejmowanie działań prowadzi do wolności od czynu.

nanu cābhayaṃ sarva-bhūtebhyo dattvā naiṣkarmyam ācaret ity ādau kartavya-karma-saṃnyāsād api naiṣkarmya-prāptiṃ darśayati | loke ca karmaṇām anārambhān naiṣkarmyam iti prasiddhataram |

Jaki więc czyn ma podjęć pragnący wolności od działania? Odpowiada: „ani też przez wyrzeczenie się”. Nie dochodzi się, czyli nie osiąga się doskonałości, cechującej się wolnością od czynu, a będącej stałością osiąganą dzięki jodze wiedzy, jedynie przez wyrzeczenie się – wyzbyte wiedzy zwykłe porzucenie działania.

ataś ca naiṣkarmyārthinaḥ kiṃ karmārambheṇa? iti prāptam | ata āha – na ca saṃnyasanād eveti | nāpi saṃnyasanād eva kevalāt karma-parityāga-mātrād eva jñāna-rahitāt siddhiṃ naiṣkarmya-lakṣaṇāṃ jñāna-yogena niṣṭhāṃ samadhigacchati na prāpnoti ||3.4||

 

Rāmānuja


sarvasya laukikasya puruṣasya mokṣecchāyāṃ jātāyāṃ sahasaiva jñānayogo duṣkara ity āha

na śāstrīyāṇāṃ karmaṇām anārambhād eva, puruṣo naiṣkarmyaṃ jñānaniṣṭhāṃ prāpnoti / na cārabdhasya śāstrīyasya tyāgāt; yato ‚nabhisaṃhitaphalasya paramapuruṣārādhanaveṣasya karmaṇaḥ siddhiḥ sā / atas tena vinā tāṃ na prāpnoti / anabhisaṃhitaphalaiḥ karmabhir anārādhitagovindair avinaṣṭānādikālapravṛttānantapāpasañcayair avyākulendriyatāpūrvikā ātmaniṣṭhā dussaṃpādā

 

Śrīdhara


ataḥ samyak-citta-śuddhyā jñānotpatti-paryantaṃ varṇāśramocitāni karmāṇi kartavyāni | anyathā citta-śuddhy-abhāvena jñānānutpatter ity āha na karmaṇām iti | karmaṇām anārambhād ananuṣṭhānān naiṣkarmyaṃ jñānaṃ nāśnute na prāpnoti | nanu caitam eva pravrājino lokam icchantaḥ pravrajantīti śrutyā saṃnyāsasya mokṣād aṅgatva-śruteḥ saṃnyasanād eva mokṣo bhaviṣyati | kiṃ karmabhiḥ ? ity āśaṅkyoktaṃ na ceti | citta-śuddhiṃ vinā kṛtāt saṃnyasanād eva jñāna-śūnyāt siddhiṃ mokṣaṃ na samadhigacchati na prāpnoti

 

Madhusūdana


tatra kāraṇābhāve kāryānupapatter āha na karmaṇām iti | karmaṇā tam etaṃ vedānuvacanena brāhmaṇā vividiṣanti yajñena dānena tapasānāśakena iti śrutyātma-jñāne viniyuktānām anārambhād ananuṣṭhānāc citta-śuddhy-abhāvena jñānāyogyo bahirmukhaḥ puruṣo naiṣkarmyaṃ sarva-karma-śūnyatvaṃ jñāna-yogena niṣṭhām iti yāvat nāśnute na prāpnoti |

nanu etam eva pravrājino lokam icchantaḥ pravrajanti iti śruteḥ sarva-karma-saṃnyāsād eva jñāna-niṣṭhopapatteḥ kṛtaṃ karmabhir ity ata āha na ca saṃnyasanād eva citta-śuddhiṃ vinā kṛtāt siddhiṃ jñāna-niṣṭhā-lakṣaṇāṃ samyak-phala-paryavasāyitvenādhigacchati naiva prāpnotīty arthaḥ | karma-janyāṃ citta-śuddhim antareṇa saṃnyāsa eva na sambhavati | yathā-kathaṃcid autsukya-mātreṇa kṛto ‚pi na phala-paryavasāyīti bhāvaḥ

 

Viśvanātha


citta-śuddhy-abhāve jñānānutpattim āha neti | śāstrīya-karmaṇām anārambhād ananuṣṭhānān naiṣkarmyaṃ jñānaṃ na prāpnoti na cāśuddha-cittaḥ | saṃnyasanāc chāstrīya-karma-tyāgāt

 

Baladeva


ato ‚śuddha-cittena citta-śuddheḥ sva-vihitāni karmāṇy evānuṣṭheyānīty āha na karmaṇām ity ādibhis trayodaśabhiḥ | karmaṇāṃ tam etam iti vākyena jñānāṅgatayā vihitānām anārambhād ananuṣṭhānād aviśuddha-cittaḥ puruṣo naiṣkarmyaṃ nikhilendriya-vyāpāra-rūpa-karma-viratiṃ jñāna-niṣṭhām iti yāvat nāśnute na labhate | na ca sa teṣāṃ karmaṇāṃ saṃnyāsāt parityāgāt siddhiṃ muktiṃ samadhigacchati

 
 

Michalski


Człowiek nie stanie się bezczynnym, choćby powstrzymał się od dzieła, ani też przez zaniechanie do doskonałości nie dojdzie.

 

Olszewski


Lecz nie działając nawet, człowiek nie bywa próżny działania i nie przez wyrzeczenie się osiągamy cel życia.

 

Dynowska


Nie można wznieść się ponad więzy działania przez samo powstrzymywanie się od czynów, ani też doskonałość osiągnąć przez samo wyrzeczenie.

 

Sachse


Nie przez niepodejmowanie czynu
osiąga człowiek wolność od czynu.
Nie przez porzucenie [obowiązku]
dochodzi do doskonałości.

 

Kudelska


Nie wyzwoli się człowiek od skutków działania, pracy unikając,
Ani samym wyrzeczeniem nie dostąpi wyzwolenia.

 

Rucińska


Przez niepodjęcie działania nie jest się wolnym od czynu,
Przez wyrzeczenie się czynu nie dojdzie się do spełnienia.

 

Szuwalska


Nie wykonując pracy, nie jest się bezczynnym,
A samo wyrzeczenie nie przynosi skutku,
Jakim jest doskonałość.

 

Byrski


Człek, co czynów nie podejmie, od czynienia nie jest wolny
I przez wyrzeczenie jeno nie osiąga powodzenia.

 
 

Both comments and pings are currently closed.