BhG 18.12

aniṣṭam iṣṭaṃ miśraṃ ca tri-vidhaṃ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṃ pretya na tu saṃnyāsināṃ kva-cit

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


atyāginām (nie porzucających) pretya (po śmierci) aniṣṭam (niepożądany) iṣṭam (pożądany) miśram ca (i mieszany) tri-vidham (trojaki) karmaṇaḥ phalam (owoc czynu) bhavati (jest).
sannyāsinām tu (ale wyrzeczeńców) kvacit (nigdzie) [tat] na [bhavati] (to nie ma miejsca).
 

tłumaczenie polskie


Jest trojaki owoc czynu, osiągany po śmierci przez nieporzucających:
niepożądany, pożądany i mieszany, ale nigdy nie dotyczy to wyrzeczeńców.
 

analiza gramatyczna

aniṣṭam an-iṣṭa (iṣ – pragnąć) PP 1i.1 n. nieupragniony, nieuwielbiony;
iṣṭam iṣṭa (iṣ – pragnąć) PP 1i.1 n. upragniony, uwielbiony;
miśram miśra 1i.1 n. pomieszany, różnorodny (od: miśr – mieszać);
ca av. i;
tri-vidham tri-vidha 1i.1 n. trojakie, mające trzy części (od: tri – trzy; vi-dhā – rozdzielać, vidhā – dział, część);
karmaṇaḥ karman 6i.1 n. czynu, działania (od: kṛ – robić);
phalam phala  1i.1 n. owoc, rezultat (od: phal – dojrzewać);
bhavati bhū (być) Praes. P 1c.1 staje się, jest;
atyāginām a-tyāgin 6i.3 m. nieporzucających, nie będących ascetami (od: tyaj – porzucać, tyāga – porzucenie, wyrzeczenie się; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
pretya pra-√i (odchodzić, umierać) absol. umarłszy, po śmierci, w następnym świecie (przeciwieństwo do: iha – tutaj);
na av. nie;
tu av. ale, wtedy, z drugiej strony, i;
saṃnyāsinām saṃnyāsin 6i.3 m. wyrzeczeńców (od: sam-ni-as – zostawiać, odkładać, porzucać, saṃnyāsa odrzucenie, rezygnacja, wyrzeczenie, saṃnyāsin – asceta, wyrzeczeniec; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
kva-cit av. gdziekolwiek, gdzieś (od: kva – gdzie? w jakim miejscu?; -cit – partykuła nieokreśloności);

 

warianty tekstu


iṣṭaṃ miśraṃ iṣṭa-miśraṃ (upragniony i mieszany);
bhavaty atyāgināṃ → bhavaṃti atyāgināṃ / bhavaty asaṃgināṃ (stają się niewyrzeczeńców / staje się nielgnących);
 
 Śāṃkara


kiṃ punas tat prayojanam, yat sarva-karma-saṃnyāsāt syāt ? ity ucyate—
aniṣṭaṃ naraka-tiryag-ādi-lakṣaṇam | iṣṭaṃ devādi-lakṣaṇam | miśram iṣṭāniṣṭa-saṃyuktaṃ manuṣya-lakṣaṇaṃ ca | tat tri-vidhaṃ tri-prakāraṃ karmaṇaḥ dharmādharma-lakṣaṇasya phalaṃ bāhyāneka-kāraka-vyāpāra-niṣpannaṃ sad avidyā-kṛtam indrajāla-māyopamaṃ mahā-moha-karaṃ pratyag-ātmopasarpīha—phalgutayā layam adarśanaṃ gacchatīti phala-nirvacanaṃ—tad etad evaṃ-lakṣaṇaṃ phalaṃ bhavaty atyāginām ajñānāṃ karmiṇām aparamārtha-saṃnyāsināṃ pretya śarīra-pātād ūrdhvam | na tu saṃnyāsināṃ paramārtha-saṃnyāsināṃ paramahaṃsa-parivrājakānāṃ kevala-jñāna-niṣṭhānāṃ kvacit | na hi kevala-samyag-darśana-niṣṭhā avidyādi-saṃsāra-bījaṃ nonmūlayati kadācid ity arthaḥ
 

Rāmānuja


nanu karmāṇy agnihotradarśapūrṇamāsajyotiṣṭomādīni, mahāyajñādīni ca svargādiphalasaṃbandhitayā śāstrair vidhīyante; nityanaimittikānām api „prājāpatyaṃ gṛhasthānām” ityādiphalasaṃbandhitayaiva hi codanā / ataḥ tattatphalasādhanasvabhāvatayāvagatānāṃ karmaṇām anuṣṭhāne, bījāvāpādīnām iva, anabhisaṃhitaphalasyāpi iṣṭāniṣṭarūpaphalasaṃbandhaḥ avarjanīyaḥ / ato mokṣavirodhiphalatvena mumukṣuṇā na karmānuṣṭheyam ity ata uttaram āha
aniṣṭam narakādiphalam, iṣṭam svargādi, miśram aniṣṭasaṃbhinnaṃ putrapaśvannādyādi; etat trividhaṃ karmaṇaḥ phalam, atyāginām kartṛtvamamatāphalatyāgarahitānāṃ pretya bhavati / pretya karmānuṣṭhānottarakālam ityarthaḥ / na tu saṃnyāsināṃ kvacit na tu kartṛtvādiparityāgināṃ kvacid api mokṣavirodhi phalaṃ bhavati / etad uktaṃ bhavati yady apy agnihotramahāyajñādīni tāny eva, tathāpi jīvanādhikārakāmādhikārayor iva mokṣādhikāre ca viniyogapṛthaktvena parihriyate / mokṣaviniyogaś ca, „tam etaṃ vedānuvacanena brāhmaṇā vividiṣanti yajñena dānena tapasānāśakena” ityādibhir iti / tad evaṃ kriyamāṇeṣv eva karmasu
kartṛtvādiparityāgaḥ śāstrasiddhiḥ saṃnyāsaḥ; sa eva ca tyāga ity uktaḥ
 

Śrīdhara


evambhūtasya karma-phala-tyāgasya phalam āha aniṣṭam iti | aniṣṭam nārakitvam | iṣṭaṃ devatvam | miśraṃ manuṣyatvam | evaṃ trividhaṃ pāpasya puṇyasya cobhaya-miśrasya ca karmaṇo yat phalaṃ prasiddham | tat sarvam atyāgināṃ sakāmānām eva pretya paratra bhavati | teṣāṃ trividha-karma-sambhavāt | na tu sannyāsināṃ kvacid api bhavati | sannyāsi-śabdenātra phala-tyāga-sāmyāt prakṛtāḥ karma-phala-tyāgino ‚pi gṛhyante | anāśritaḥ karma-phalaṃ kāryaṃ karma karoti yaḥ | sa sannyāsī ca yogī cety evam ādau ca karma-phala-tyāgiṣu sannyāsi-śabda-yoga-darśanāt | teṣāṃ sāttvikānāṃ pāpāsambhavād īśvarārpaṇena ca puṇya-phalasya tyaktatvāt trividham api karma-phalaṃ na bhavatīty arthaḥ
 

Viśvanātha


evambhūta-tyāgābhāve doṣam āha – aniṣṭaṃ naraka-duḥkhaṃ iṣṭaṃ svarga-sukhaṃ miśraṃ manuṣya-janmani sukha-duḥkham atyāgināṃ evambhūta-tyāga-rahitānām eva bhavati pretya paraloke
 

Baladeva


īdṛśa-tyāgābhāve doṣam āha aniṣṭam iti | aniṣṭaṃ nārakitvam | iṣṭaṃ svargitvaṃ miśraṃ manuṣyatvam | duḥkha-sukha-yogīti trividhaṃ karma-phalam | atyāginām ukta-tyāga-rahitānāṃ pretya para-kāle bhavati | na tu sannyāsinām ukta-tyāgavatām | teṣāṃ tu karmāntargatena jñānena mokṣo bhavatīti tyāga-phalam uktam
 
 Michalski


Owoc czynu, który jest trojaki: pożądany, niepożądany i mieszany, staje się na tamtym świecie udziałem nie tych, którzy się wyrzekli, lecz tych, którzy się nie chcieli wyrzec.
 

Olszewski


Pożądana, niepożądana, pomieszanie jednej z drugą, taka bywa po śmierci trojaka nagroda dla tych, którzy nie znali samowyrzeczenia się, lecz nie dla tych, którzy je uprawiali.
 

Dynowska


Człowiek samolubny i interesowny, pracy swej zbiera trojaki plon: przyjemny, przykry oraz radosny z przykrym pospołu; lecz ten, który się wyrzekł – od wszelkich plonów jest wolny.
 

Sachse


Trojaki owoc czynu:
Niepożądany, pożądany i mieszany
staje się po śmierci udziałem tych,
którzy nie zaniechali [myśli o owocu czynu],
nie zaś tych, którzy czyn porzucili.
 

Kudelska


Trojakiego rodzaju owoce czynu spotykają po śmierci człowieka, który się ich nie wyrzekł:
Miłe, nieprzyjemne i miłe z nieprzyjemnymi zmieszane, nie dotyczą one człowieka, który wyrzekł się wszystkiego.
 

Rucińska


Niechciany, chciany, mieszany – trojaki plon zbiorą czynu
Niewyrzeczeńcy po śmierci, lecz nigdy nie sannyasini!
 

Szuwalska


Praca przynosi plony – trojakie są one:
Plony niepożądane, plony upragnione,
Plony, co pomieszane są, lecz porzucone
Nie wiążą już osoby plonów wyrzeczonej.
 
 

Both comments and pings are currently closed.