BhG 11.20

dyāvā-pṛthivyor idam antaraṃ hi vyāptaṃ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṃ rūpam idaṃ tavograṃ loka-trayaṃ pravyathitaṃ mahātman

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he mahātman (o wielki duchem!),  
ekena tvayā hi (zaiste przez ciebie jednego) dyāvā-pṛthivyoḥ (nieba i ziemi) idam antaram (to wnętrze) vyāptam (przeniknięte),
sarvāḥ ca diśaḥ (i wszystkie kierunki) [vyāptāḥ] (przeniknięte),
tava (twoją) idam ugram (tę przerażającą) adbhutam (cudowną) rūpam (postać) dṛṣṭvā (zobaczywszy)
loka-trayam (trójświat) pravyathitam (drżący) [asti] (jest).
 

tłumaczenie polskie


Ty jeden przenikasz wszystkie strony świata,
przestrzeń rozwartą między niebem a ziemią.
Widząc tę twą postać cudowną, lecz groźną,
trzy światy drżą całe, o wielki duchem.
 

analiza gramatyczna

dyāvā-pṛthivyoḥ dyāvā-pṛthivī 6i.2 f. nieba i ziemi (od: div – jaśnieć, dyu – dzień, niebiosa, dualis. dyāvā – niebiosa; pṛth – rozszerzać, pṛthu – szeroki, rozległy, wielki, pṛthivī – ziemia);
idam idam 1i.1 n. to;
antaram antara 1i.1 n. środek, wnętrze;
hi av. ponieważ, albowiem, właśnie, zaiste, z pewnością;
vyāptam vyāpta (vi-āp – przenikać) 1i.1 n. przeniknięte, zakryte;
tvayā yuṣmat sn. 3i.1 przez ciebie;
ekena eka sn. 3i.1 n. przez jednego, jednym;
diśaḥ dik 1i.3 f. strony świata (od: diś – pokazywać);
ca av. i;
sarvāḥ sarva sn. 1i.3 f. wszystkie;
dṛṣṭvā dṛś (patrzeć) absol. zobaczywszy;
adbhutam ad-bhuta 2i.1 n. nadnaturalne, wspaniałe, zadziwiające;
rūpam rūpa 2i.1 n. postać, kształt, piękno (od: rūp – formować);
idam idam sn. 2i.1 n. to;
tava yuṣmat sn. 6i.1 twój;
ugram ugra 2i.1 n. silne, straszne, okrutne;
loka-trayam loka-traya 1i.1 n. ; lokānāṃ trayam ititrójka światów (od: loka – świat; tri – trzy; traya – potrójny);
pravyathitam pravyathita (pra-vyath – trząść się, drżeć, być wystraszonym, niepokoić się) PP 1i.1 n. drżący, zaniepokojony;
mahātman mahā-ātman 8i.1 m. ; BV : yasyātmā mahān asti saḥo ty, którego jaźń jest wielka (od: mah – powiększać, mahant – wielki; ātman – jaźń);

 

warianty tekstu


vyāptaṃvyāptāḥ (przeniknięte);
rūpam idaṃ tavograṃ → rūpam idaṃ tavedṛg / rūpam ugraṃ tavedaṃ / rūpam udagra-rūpaṃ tavedaṃ (tę postać twoją takiego rodzaju / twoją tę przerażającą postać / tę twoją postać, wyniesioną postać);
 
 Śāṃkara


dyāv-āpṛthivyor idam antaraṃ hy antarikṣaṃ vyāptaṃ tvayaikena viśva-rūpa-dhareṇa diśaś ca sarvā vyāptāḥ | dṛṣṭvā upalabhyādbhutaṃ vismāpakaṃ rūpam idaṃ tavograṃ krūraṃ lokānāṃ trayaṃ loka-trayaṃ pravyathitaṃ bhītaṃ pracalitaṃ vā | he mahātman ! akṣudra-svabhāva
 

Rāmānuja


evaṃbhūtaṃ tvāṃ dṛṣṭvā devādayo ‚haṃ ca pravyathitā bhavāma ity āha
dyuśabdaḥ pṛthivīśabdaś cobhau uparitanānām adhastanānāṃ ca lokānāṃ pradarśanārthau / dyāvāpṛthivyoḥ antaram avakāśaḥ / yasminn avakāse sarve lokās tiṣṭhanti, sarvo ‚yam avakāśo diśaś ca sarvās tvayaikena vyāptāḥ / dṛṣṭvādbhutaṃ rūpam ugraṃ tavedam anantāyām avistāram atyadbhutam atyugraṃ ca rūpaṃ dṛṣṭvā lokatrayaṃ pravyathitam yuddhadidṛkṣayā āgateṣu brahmādidevāsurapitṛgaṇasiddhagandharvayakṣarākṣaseṣu pratikūlānukūlamadhyastharūpaṃ lokatrayaṃ sarvaṃ pravyathitam atyantabhītam / mahātman aparicchedyamanovṛtte / eteṣām apy arjunasyaiva viśvāśrayarūpasākṣātkārasādhanaṃ divyaṃ cakṣur bhagavatā dattam / kim artham iti cet, arjunāya svāiśvaryaṃ sarvaṃ pradarśayitum / ata idam ucyate, „dṛṣṭvādbhutaṃ rūpam ugraṃ tavedaṃ lokatrayaṃ pravyarthitaṃ mahātman” iti
 

Śrīdhara


kiṃ ca dyāv-āpṛthivyor iti | dyāv-āpṛthivyor idam antaram antarīkṣaṃ tvayaivaikena vyāptam | diśaś ca sarvā vyāptāḥ | adbhutaṃ adṛṣṭa-pūrvam | tvadīyam idam ugraṃ ghoraṃ rūpaṃ dṛṣṭvā loka-trayaṃ pravyathitam atibhītam | paśyāmīti pūrvasyaivānuṣaṅgaḥ
 

Madhusūdana


prakṛtasya bhagavad-rūpasya vyāptim āha dyāv-āpṛthivyor iti | dyāv-āpṛthivyor idam antaram antarīkṣaṃ hi tvayaivaikena vyāptam | diśaś ca sarvā vyāptāḥ | dṛṣṭvādbhutam atyanta-vismaya-karam idam ugraṃ duradhigamaṃ mahātejasvitvāt tava rūpam upalabhya loka-trayaṃ pravyathitam atyanta-bhītaṃ jātaṃ he mahātman sādhūnām abhaya-dāyaka | itaḥ param idam upasaṃharety abhiprāyaḥ
 

Viśvanātha


atha prastopayogitvāt tasyaiva rūpasya kāla-rūpatvaṃ darśayāmāsa dyāvety ādi daśabhiḥ
 

Baladeva


atha tasyaiva rūpasya prakṛtyopayogitvena kāla-rūpatāṃ darśitavān ity āha dyāveti daśabhiḥ | dyāv-āpṛthivyor antaram antarīkṣaṃ tathā sarvā diśaś caikena tvayā vyāptam | tavedam aparimitam adbhutam ugraṃ ca rūpaṃ dṛṣṭvā loka-trayaṃ pravyathitam bhītaṃ saṃcalanaṃ ca bhavati | he mahātman sarvāśraya ! atredam avagamyate tadā yuddha-darśanāya ye trailokyasthā mitrodāsīnā devāsurā gandharva-kinnarādayḥ samāgatās tair api bhaktimadbhir bhagavad-datta-divya-netrais tad-rūpaṃ dṛṣṭaṃ na tv ekenaivārjunena svapateva svāpnika-rathādīni nijaiśvaryasya bahu-sākṣikatārtham etat
 
 Michalski


Przestrzeń pomiędzy niebem a ziemią – i wszystkie strony świata napełnione są tobą jedynie. – Widząc ten twój cudowny przerażający kształt, – odrętwiały trzy światy, mocarzu!
 

Olszewski


Swojem ciepłem ogrzewasz ten świat. Albowiem sam jeden zapełniasz cały przestwór między niebem i ziemią i sięgasz wszystkich krain; na widok twej nadprzyrodzonej i strasznej postaci, wstrząsają się trzy światy, o boże wielkoduszny.
 

Dynowska


Sobą Samym wypełniasz niebiosa i ziemię, bezkres przestworów i próżnię międzyplanetarną, Tyś w nich żywy Sam. Światy troiste przed Twym majestatem drżą, przed Twym straszliwej potęgi zjawionym obliczem.
 

Sachse


Albowiem ty jeden samym sobą
wypełniasz przestrzeń między niebem i ziemią
i wszystkie strony świata.
Na widok twej postaci niezwykłej i potężnej
świat cały drży w posadach, o wielki Duchu!
 

Kudelska


Świat ten, od nieba do ziemi na wszystkie jego strony, całym sobą wypełniasz, Panie Wielki,
Trzy światy, gdy widzą twą postać wspaniałą, acz przerażającą, drżą całe.
 

Rucińska


Przestrzeń od nieba do ziemi i wszystkie
kierunki sobą jednym zapełniłeś!
Widząc Twą postać cudowną, straszliwą,
trzy światy, Wielki Duchu, drżą w posadach!
 

Szuwalska


Ty przenikasz niebo,
Wypełniasz ziemię, przestrzeń świata bezkresnego.
Twa postać tak cudowna i przerażająca
Przejmuje strachem kosmos.
 

Jurewicz


Wszak sam jeden wypełniasz tę przestrzeń
między niebem i ziemią – wszystkie świata strony.
Zadrżał trójświat, gdy ujrzał tę Twoją postać
groźną, cudowną, o Jestestwie potężnym!
 
 

Both comments and pings are currently closed.