BhG 10.7

etāṃ vibhūtiṃ yogaṃ ca mama yo vetti tattvataḥ
so vikampena yogena yujyate nātra saṃśayaḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yaḥ (kto) mama (moją) etām vibhūtim (tę moc) yogam ca (i jogę) tattvataḥ (prawdziwie) vetti (zna),
saḥ (ten) avikampena yogena (z niezachwianą jogą) yujyate (łączy się).
atra (tutaj) saṃśayaḥ na [asti] (wątpliwości nie ma).

 

tłumaczenie polskie


Kto prawdziwie zna moją moc i jogę, ten łączy się z niezachwianą jogą.
Co do tego nie ma wątpliwości.

 

analiza gramatyczna

etām etat sn. 2i.1 f. ;
vibhūtim vibhūti 2i.1 f. moc, potęgę, bogactwo (od: vi-bhū – powstawać, ekspandować, przejawiać);
yogam yoga 2i.1 m. przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metodę, środki, jogę (od:yuj – zaprzęgać, łączyć);
ca av. i;
mama asmat sn. 6i.1 moje;
yaḥ yat sn. 1i.1 m. kto;
vetti vid (wiedzieć) Praes. P 1c.1 zna;
tattvataḥ av. prawdziwie (od: tat – to, abst. tat-tva – tość, prawda, realność; nieodmienny ablativus zakończony na: –tas);
saḥ tat sn. 1i.1 m. on;
avikampena a-vikampa 3i.1 m. z niedrżącą, z niezachwianą, ze stałą (od: vi-kamp – drżeć, zmieniać się);
yogena yoga 3i.1 m. z przyłączaniem, z zaprzęgnięciem, z zastosowaniem, z metodą, z jogą (od:yuj – zaprzęgać, łączyć);
yujyate yuj (włączyć się, zająć się) Praes. pass. 1c.1 jest łączony;
na av. nie;
atra av. tutaj, co do tego;
saṃśayaḥ saṃśaya 1i.1 m. wątpliwość, wahanie (od: sam-śī – chwiać się);

 

warianty tekstu


etāṃ → eṣāṃ (tę);
‘vikampena → ‘vikalpena / ‘vikaṃpyena / ‘pi kaṃpena / ‘prakaṃpena (z pozbawioną wahania / z tą, która nie jest do poruszenia / nawet z drżącą / niedrżącą);
 
 Śāṃkara


etāṃ yathoktāṃ vibhūtiṃ vistāraṃ yogaṃ ca yuktiṃ cātmano ghaṭanam, athavā yogaiśvarya-sāmarthyaṃ sarva-jñatvaṃ yoga-jaṃ yoga ucyate, mama madīyaṃ yogaṃ yo vetti tattvatas tattvena yathāvad ity etat, so’vikampenāpracalitena yogena samyag darśana-sthairya-lakṣaṇena yujyate saṃbadhyate | nātra saṃśayo nāsminn arthe saṃśayo’sti

 

Rāmānuja


vibhūtiḥ aiśvaryam / etāṃ sarvasya madāyattotpattisthitipravṛttitārūpāṃ vibhūtim, mama heyapratyanīkakalyāṇaguṇagaṇarūpaṃ yogaṃ ca yas tattvato vetti, so ‚vikampena aprakampyena bhaktiyogena yujyate / nātra saṃśayaḥ / madvibhūtiviṣayaṃ kalyāṇaguṇaviṣayaṃ ca jñānaṃ bhaktiyogavardhanam iti svayam eva drakṣyasītyabhiprāyaḥ

 

Śrīdhara


yathokta-vibhūty-ādi-tattva-jñānasya phalam āha etām iti | etāṃ bhṛgv-ādi-lakṣaṇāṃ mama vibhūtim | yogaṃ caiśvarya-lakṣaṇam | tattvato yo vetti, so ‚vikalpena niḥsaṃśayena yogena samyag-darśanena yukto bhavati nāsty atra saṃśayaḥ

 

Madhusūdana


evaṃ sopādhikasya bhagavataḥ prabhāvam uktvā taj-jñāna-phalam āha etām iti | etāṃ prāg uktāṃ buddhy-ādi-maharṣy-ādi-rūpāṃ vibhūtiṃ vividha-bhāvaṃ tat-tad-rūpeṇāvasthitiṃ yogaṃ ca tat-tad-artha-nirmāṇa-sāmarthyaṃ paramaiśvaryam iti yāvat | mama yo vetti tattvato yathāvat so ‚vikampenāpracalitena yogena samyag-jñāna-sthairya-lakṣaṇena samādhinā yujyate nātra saṃśayaḥ pratibandhaḥ kaścit

 

Viśvanātha


kintu bhaktyāham ekayā grāhyaḥ [BhP 11.14.11] iti mad-ukter mad-ananya-bhakta eva mat-prasādān mad-vāci dṛḍham āstikyaṃ dadhāno mat-tattvaṃ vettīty āha etāṃ saṅkṣepeṇaiva vakṣyamāṇāṃ vibhūtiṃ yogaṃ bhakti-yogaṃ ca yas tattvato vetti | mat-prabhoḥ śrī-kṛṣṇasya vākyatvād idam eva paramaṃ tattvam iti dṛḍhatarāstikyavān eva yo vetti saḥ | avikalpena niścalena yogena mat-tattva-jñāna-lakṣaṇena yujyate yukto bhaved atra nāsti ko ‚pi sandehaḥ

 

Baladeva


uktārtha-jñāna-phalam āha etām iti | etāṃ vidhi-rudrādi-devatā-sanakādi-maharṣi-svāyambhuvādi-manu-pramukhaḥ kṛtsn-prapañco mad-adhīna-sthiti-pravṛtti-jñānaiśvarya-śaktiko bhavatīty evaṃ pāramaiśvarya-lakṣaṇāṃ vibhūtim | yogam anādy-ajatvādibhiḥ kalyāṇa-guṇa-ratnair mama sambandhaṃ ca yo vetti sarveśvareṇa sarvajñena vāsudevenopadiṣṭam idaṃ tāttvikaṃ bhavatīti dṛḍha-viśvāsena yo gṛhṇāti sa avikalpena sthireṇa yogena mad-bhakti-lakṣaṇena yujyate sampanno bhavati | etādṛśatayā maj-jñānaṃ mad-bhakter utpādakaṃ vivardhakaṃ ceti bhāvaḥ

 
 Michalski


Kto poznał naprawdę tę moją wszechwładzę i cudowną siłę, ten się uzbroił niewzruszonym oddaniem, – wątpić w to nie masz.

 

Olszewski


Kto zna istotę tej potęgi wszechwładnej i tej Jedności, które są we mnie, ten bez wszelkiego zwątpienia jednoczy się ze mną łącznością niewzruszoną.

 

Dynowska


Kto zdolny wniknąć w treść tej wszechwładzy Mojej i Jogi, ten bez wątpienia niewzruszony w Jodze w harmonii trwa.

 

Sachse


Ten, kto zna prawdziwie
całe to moje bogactwo i potęgę,
osiąga niewzruszoną jogę.
Co do tego nie ma wątpliwości.

 

Kudelska


Kto prawdziwie poznał moją wiedzę i ma potęgę,
Ów poprzez jogę niewzruszoną bez wątpienia ze mną się połączy.

 

Rucińska


Kto ową potęgę moją i wszechmoc poznał prawdziwie,
Ten w niezachwianym skupieniu pogrąża się, bez wątpienia!

 

Szuwalska


Jeśli ktoś rzeczywiście poznał Mą potęgę,
Niewzruszony podążać będzie ścieżką jogi.
Co do tego, Ardżuno, nie ma wątpliwości.
 
 

Both comments and pings are currently closed.