BhG 10.14

sarvam etad ṛtaṃ manye yan māṃ vadasi keśava
na hi te bhagavan vyaktiṃ vidur devā na dānavāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he keśava (Keśawo!), he bhagavan (o Panie!),
[tvam] (ty) yat (co) mām (mi) vadasi (mówisz),
[aham](ja) etat sarvam (to wszystko) ṛtam (za prawdę) manye (uważam).
devāḥ hi dānavāḥ [ca] (zaiste ani niebianie ani demony) te vyaktim (twojej przejawioności) na viduḥ (nie znają).

 

tłumaczenie polskie


Keśawo, to wszystko, co mi mówisz, uważam za prawdę.
O Panie, zaiste ani niebianie, ani demony nie znają twojej przejawionej [natury].

 

analiza gramatyczna

sarvam sarva sn. 1i.1 n. wszystko, całość (sarvam idam – najczęściej w znaczeniu „ten cały świat”);
etat etat sn. 1i.1 n. to;
ṛtam ṛta 1i.1 n. porządek, prawo, prawda;
manye man (myśleć) Praes. Ā 3c.1 myślę, uważam;
yat yat sn. 2i.1 n. co;
mām asmat sn. 2i.1mnie;
vadasi vad (mówić) Praes. P 2c.1 mówisz;
keśava keśa-va 8i.1 m. posiadający [piękne] włosy (od: keśa – włosy; -va = -vant – posiadacz);
lub ka-īśa-vawładca Brahmy i Śiwy (od: ka – Brahma; īś – posiadać, władać, īśa – władca, Śiwa; -va = -vant – posiadacz);
na av. nie;
hi av. ponieważ, albowiem, właśnie, zaiste, z pewnością;
te yuṣmat sn. 6i.1 twoja (skrócona forma od: tava);
bhagavan bhagavant 8i.1 m. o Panie! (od: bhaj – dzielić, miłować, radować się, oddawać cześć, bhaga – dział, udział, pomyślność, majątek; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza, bhagavant – posiadacz fortuny);
vyaktim vyakti 2i.1 f. widzialność, jednostkowość, odrębność (od: vi-añj – dekorować, przejawiać);
viduḥ vid (wiedzieć) Perf. P 1c.3 dowiedzieli się, znają;
devāḥ deva 1i.3 m. bogowie, niebianie (od: div – jaśnieć, bawić się);
na av. nie;
dānavāḥ dānava 1i.3 m. potomkowie Danu (od: danu – matka demonów, córka Dakszy);

 

warianty tekstu


yan māṃ yan mā / yan me / yaṃ māṃ / yaṃ tāṃ (co mi [mówisz]);
te → me (mi);
vyaktiṃ → bhaktiṃ / vyaktaṃ (uwielbienie / jawne);
dānavāḥ → maharṣayaḥ (wielcy wieszczowie);
 
 Śāṃkara


sarvam etad yathoktam ṛṣibhis tvayā caitad ṛtaṃ satyam eva manye, yan māṃ prati vadasi bhāṣase he keśava | na hi te tava bhagavan vyaktiṃ prabhavaṃ vidur na devā na dānavāḥ

 

Rāmānuja


ataḥ sarvam etad yathāvasthitavastukathanaṃ manye, na praśaṃsādyabhiprāyam; yan māṃ prati ananyasādhāraṇam anavadhikātiśayaṃ svābhāvikaṃ tavāiśvaryaṃ kalyāṇaguṇānantyaṃ ca vadasi / ato bhagavan niratiśayajñānaśaktibalāiśvaryavīryatejasāṃ nidhe, te vyaktiṃ vyañjanaprakāraṃ na hi parimitajñānā devā dānavāś ca viduḥ

 

Śrīdhara


ato mamedānīṃ tvadīyaiśvaryo ‚sambhāvanā nivṛttety āha sarvam etad iti | etad-bhāvena paraṃ brahmety ādi sarvam apy ṛtaṃ satyaṃ manye | yan māṃ prati tvaṃ kathayasi na me viduḥ sura-gaṇā ity ādi | tad api satyam eva manya ity āha na hīti | he bhagavan tava vyaktiṃ devā na viduḥ | asmad-anugrahārtham iyam abhivyaktir iti na jānanti | dānavāś cāsmin nigrahārtham iti na vidur eveti

 

Madhusūdana


sarvam etad uktam ṛṣibhiś ca tvayā ca tad-ṛtaṃ satyam evāhaṃ manye yan māṃ prati vadasi keśava | nahi tvad-vacasi mama kutrāpy aprāmāṇya-śaṅkā | tac ca sarvajñatvāt tvaṃ jānāsīti keśau brahma-rudrau sarveśāv apy anukampyayā vātyavagacchatīti vyutpattim āśritya niratiśayaiśvarya-pratipādakena keśava-padena sūcitam | ato yad uktaṃ na me viduḥ sura-gaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ [Gītā 10.2] ity ādi tat tathaiva | hi yasmāt | he bhagavan samagraiśvaryādi-sampanna te tava vyaktiṃ prabhāvaṃ jñānātiśaya-śālino ‚pi devā na vidur nāpi dānavā na maharṣaya ity api draṣṭavyam

 

Viśvanātha


nātra mama ko ‚py aviśvāsa ity āha sarvam iti | kiṃ ca te ṛṣayaḥ paraṃ brahma-dhāmānaṃ tvām ajam āhur eva | na tu te vyaktiṃ janma viduḥ | para-brahma-svarūpasya tavājatvaṃ janmavattvaṃ ca kiṃ prakāram iti tu na vidur ity arthaḥ | ataeva na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ [Gītā 10.2] iti yat tvayoktaṃ taṃ sarvam ṛtaṃ satyam eva manye | he keśava ! ko brahmā īśo rudraś ca tāv api vayase svatattvājñānena badhnāsi, kiṃ punaḥ deva-dānavādyās tvāṃ na vidantīti vācyam iti bhāvaḥ

 

Baladeva


sarvam iti | etat sarvam aham ṛtaṃ satyam eva | na tu praśaṃsā-mātraṃ manye | he keśaveti | keśau vidhi-rudrau vayase sva-tattvāparijñānena nibadhnāsi prajāpatiṃ ca rudraṃ ca ity ādi tvad-uktaḥ | he sarveśvara ! he bhagavan ! niravadhikātiśaya-ṣaḍ-aiśvarya-nidhe ! te vyaktiṃ para-brahmatvādi-guṇāṃ śrī-mūrtiṃ deva-dānavāś ca na vidur yat te ‚nya-svajātīyatva-buddhyā tvām avajānanti druhyanti ceti bhāvaḥ
 
 Michalski


Wszystko uważam za prawdę, co ty mi wieścisz, Bujnowłosy! Ujawy twojej, o Wzniosły, nie znają jednak ani bogowie, ani demony.

 

Olszewski


Wierzę, wojowniku długowłosy, w prawdę słów twoich: albowiem ani bogowie ani danavy nie wiedzą, w jaki sposób ty się stajesz widzialny.

 

Dynowska


Wierzę głęboko iż prawdą każde Twe słowo, o Keszawo; twej zjawy kosmicznej, o najdroższy Panie, nie poznał dotąd nikt, ni Świetliści, ni tytany pojąć jej nie zdolni.

 

Sachse


Cokolwiek mi mówisz, o Bujnowłosy,
wszystko to jest prawdą,
Ani bogowie, ani demony, o Czcigodny,
nie znają twego objawienia.

 

Kudelska


To wszystko, co mi powiadasz, Keśawo, jako prawdę przyjmuję;
Twej objawionej natury, Panie, nikt nie poznał, ni bogowie, ni demony.

 

Rucińska


Wierzę, że wszystko jest prawdą, co do mnie mówisz, Kesiawo,
Bo ni demony, ni bogi chwały Twej, Boże, nie znają!

 

Szuwalska


Wierzę w każde słowo
Przez Ciebie powiedziane. Nie wątpię, Kesiawo,
Iż żaden bóg czy demon nie poznał Cię jeszcze.
 
 

Both comments and pings are currently closed.