BhG 9.28

śubhāśubha-phalair evaṃ mokṣyase karma-bandhanaiḥ
saṃnyāsa-yoga-yuktātmā vimukto mām upaiṣyasi

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


evam [kurvan tvam] (gdy będziesz tak czynił) śubhāśubha-phalaiḥ (wraz z dobrymi i niedobrymi owocami) karma-bandhanaiḥ (od więzów czynów) mokṣyase (będziesz wyzwolony).
sannyāsa-yoga-yuktātmā (którego jaźń zaprzężona jest do jogi wyrzeczenia) vimuktaḥ [san](będąc wyzwolony) mām (mnie) upaiṣyasi (osiągniesz).
 

tłumaczenie polskie


W ten sposób wyzwolisz się od więzów czynów wraz z dobrym i niedobrym owocem,
[a] wyzwolony i zaprzężony do jogi wyrzeczenia osiągniesz mnie.
 

analiza gramatyczna

śubhāśubha-phalaiḥ śubha-aśubha 3i.3 n. ; DV / KD : śubhair ca aśubhair ca phalair itiwraz z dobrymi i niedobrymi owocami (od: śubh – jaśnieć, śubha – piękne, przyjemne, pomyślne, dobre; phal – dojrzewać, phala – owoc, rezultat); lub DV / BV : yeṣāṃ śubhaṃ ca aśubhaṃ ca phale staḥ taiḥ od tych, których owoc jest dobry i niedobry;
evam av. w ten sposób;
mokṣyase muc (wyzwalać) Fut. pass. 2c.1 będziesz wyzwolony;
karma-bandhanaiḥ karma-bandhana 3i.3 m. ; TP : karmaṇāṃ bandhanair itiod więzów czynów (od: kṛ – robić, karman – czyn, działanie i jego skutki; bandh – wiązać, pętać, bandhana – pętanie, więzy, więzienie);
saṃnyāsa-yoga-yuktātmā saṃnyāsa-yoga-yukta-ātman 1i.1 m. ; BV : yasyātmā saṃnyāsya yoge yukto ‘sti saḥten, którego jaźń zaprzężona jest do jogi wyrzeczenia (od: sam-ni-as – zostawiać, odkładać, porzucać, saṃnyāsa –odrzucenie, rezygnacja, wyrzeczenie; yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej; yuj – zaprzęgać, łączyć, PP yukta – połączony, zaprzężony; ātman – jaźń);
lub: BV : yasyātmā saṃnyāse yogena yukto ‘sti saḥten, którego jaźń dzięki jodze połączona jest z wyrzeczeniem;
vimuktaḥ vimukta (vi-muc – całkowicie wyzwalać, uwalniać) PP 1i.1 m. wyzwolony, wolny;
mām asmat sn. 2i.1mnie;
upaiṣyasi upa-i (podchodzić, osiągać) Fut. P 2c.1 osiągniesz;

 

warianty tekstu


-phalair evaṃ-phalair eva (właśnie od owoców);
upaiṣyasi → upeṣyasi (będziesz działać by osiągnąć);
 
 Śāṃkara


evaṃ kurvatas tava yat bhavati, tat sṛṇu—

śubhāśubha-phalaiḥ śubhāśubhe iṣṭāniṣṭe phale yeṣāṃ tāni śubhāśubha-phalāni karmāṇi taiḥ śubhāśubha-phalaiḥ karma-bandhanaiḥ karmāṇy eva bandhanāni karma-bandhanāni taiḥ karma-bandhanair evaṃ mad-arpaṇaṃ kurvan mokṣyase | so’yaṃ saṃnyāsa-yogo nāma, saṃnyāsaś cāsau mat-samarpaṇatayā karmatvād yogaś cāsāv iti, tena saṃnyāsa-yogena yukta ātmāntaḥ-karaṇaṃ yasya tava sa tvaṃ saṃnyāsa-yoga-yuktātmā san vimuktaḥ karma-bandhanair jīvann eva patite cāsmin śarīre mām upaiṣyasi āgamiṣyasi

 

Rāmānuja


evaṃ saṃnyāsākhyayogayuktamanāḥ ātmānaṃ maccheṣatāmanniyāmyataikarasaṃ karma ca sarvaṃ madārādhanam anusaṃdadhāno laukikaṃ vaidikaṃ ca karma kurvan śubhāśubhaphalair anantaiḥ prācīnakarmākhyair bandhanair matprāptivirodhibhis sarvair mokṣyase; tair vimukto mām evopaiṣyasi

 

Śrīdhara


evaṃ ca yat phalaṃ prāpsyasi tat śṛṇu śubhāśubheti | evaṃ kurvan karma-bandhanaiḥ karma-nimittair iṣṭāniṣṭa-phalairmukto bhaviṣyasi karmaṇāṃ mayi samarpitatvena tava tat-phala-sambandhānupapatteḥ | taiś ca vimuktaḥ san | saṃnyāsa-yoga-yuktātmā saṃnyāsaḥ karmaṇāṃ mad-arpaṇam | sa eva yogaḥ | tena yukta ātmā cittaṃ yasya | tathābhūtas tvaṃ māṃ prāpsyasi

 

Madhusūdana


etādṛśasya bhajanasya phalam āha śubhāśubheti | evam anāyāsa-siddhe ‚pi sarva-karma-samarpaṇa-rūpe mad-bhajane sati śubhāśubhe iṣṭāniṣṭhe phale yeṣāṃ taiḥ karma-bandhanair bandha-rūpaiḥ karmabhir mokṣyase mayi samarpitaatvāt tava tat-sambandhānupapatteḥ karmabhis tat-phalaiś ca na saṃsrakṣyase | tataś ca saṃnyāsa-yoga-yuktātmā saṃnyāsaḥ sarva-karmaṇāṃ bhagavati samarpaṇaṃ sa eva yoga iva citta-śodhakatvād yogas tena yuktaḥ śodhita ātmāntaḥkaraṇaṃ yasya sa tvaṃ tyakta-sarva-karmā vā karma-bandhanair jīvann eva vimuktaḥ san samyag-darśanenājñānāvaraṇa-nivṛttyā mām upaiṣyasi sākṣāt-kariṣyasy ahaṃ brahmāsmīti | tataḥ prārabdha-karma-kṣayāt patite ‚smin śarīre videha-kaivalya-rūpaṃ mām upaiṣyasi | idānīm api mad-rūpaḥ san sarvopādhi-nivṛttyā māyika-bheda-vyavahāra-viṣayo na bhaviṣyasīty arthaḥ

 

Viśvanātha


śubhāśubha-phalair anantaiḥ karma-rūpair bandhanair vimokṣyase | bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi-nairāsyenaivāmuṣmin manaḥ-kalpanam | etad eva ca naiṣkarmyam [GTU 1.14] iti śruteḥ | saṃnyāsaḥ karma-phala-tyāgaḥ sa eva yogas tena yukta ātmā mano yasya saḥ | na kevalaṃ mukta eva bhaviṣyasy api tu vimukto mukteṣv api viśiṣṭaḥ san mām upaiṣyasi sākṣāt paricarituṃ man-nikaṭam eṣyasi –

muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ
sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ |
muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam [BhP 5.6.18] iti śukokteḥ |
mukteḥ sakāśād api sākṣān mat-prema-sevāyā utkarṣo ‚yam eveti bhāvaḥ

 

Baladeva


īdṛśa-bhakteḥ phalam āha śubheti | evaṃ man-nideśa-kṛtāyāṃ sarva-karmārpaṇa-lakṣaṇāyāṃ bhaktau satyāṃ karma-rūpair bandhanais tvaṃ mokṣyase | kīdṛśair ity āha śubhetīṣṭāniṣṭa-phalais tat-prāpti-pratīpaiḥ prācīnair ity arthaḥ | kīdṛśas tvam ity āha saṃnyāseti mayi karmārpaṇaṃ saṃnyāsaḥ | sa eva citta-viśodhakatvād yogas tad-yukta ātmā mano yasya saḥ | na kevalaṃ mukta eva karmabhir bhaviṣyasy api tu vimuktaḥ san mām upaiṣyasi | mukteṣu viśiṣṭaḥ san māṃ sākṣāt sevituṃ mad-antikaṃ prāpsyasi
 
 Michalski


Uwolnisz się wtedy od „więzów czynu, bez względu na to, czy on dobre, czy złe owoce przynosi, czy ćwiczysz się w wyrzeczeniu, czy też w oddaniu się czynowi, – oswobodzony zupełnie, połączysz się ze mną.

 

Olszewski


Będziesz wyzwolony z więzów czynu, czy owoce jego są dobre czy złe; i z duszą całkowicie oddaną świętej Jedności, wolny, przyjdziesz do mnie.

 

Dynowska


A będziesz wolny od dobrych czy złych plonów, co niewolę działania stanowią; przez Jogę wyrzeczenia z duchem zjednoczony, oswobodzisz się od więzów i Mnie dosięgniesz.

 

Sachse


W ten sposób uwolnisz się od więzów czynu —
jego owoców tak złych, jak i dobrych.
Idąc ścieżką jogi porzucenia,
wyzwolony — przybędziesz do mnie.

 

Kudelska


Wtedy to wyzwolisz się z owoców dobrych i złych zarazem, które czyn twój wiążą,
I gdy umysł twój utrwali się w jodze wyrzeczenia, wtedy wyzwolony mnie osiągniesz.

 

Rucińska


W ten sposób od więzów czynów dobrych i złych się uwolnisz
I oczyszczony sannjasą i wolny, do mnie przybędziesz!

 

Szuwalska


Wyzwolą cię od skutków czynów niewolących,
Zarówno pożądanych, jak niepożądanych,
Byś tak oswobodzony połączył się ze Mną.
 
 

Both comments and pings are currently closed.