BhG 11.52

śrī-bhagavān uvāca
sudurdarśam idaṃ rūpaṃ dṛṣṭavān asi yan mama
devā apy asya rūpasya nityaṃ darśana-kāṅkṣiṇaḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


śrī-bhagavān (chwalebny Pan) uvāca (rzekł),
[tvam] (ty) mama (moją) yat idam su-durdarśam rūpam (którą tę niezwykle trudną do oglądania postać) dṛṣṭavān (oglądający) asi (jesteś).
devāḥ api (nawet niebianie) nityam (zawsze) asya rūpasya (tej postaci) darśana-kāṅkṣiṇaḥ (tęskniący za widzeniem) [santi] (są).
 

tłumaczenie polskie


Chwalebny Pan rzekł:
Oglądałeś moją postać niezwykle trudną do zobaczenia.
Nawet niebianie zawsze tęsknią za oglądaniem tej postaci.
 

analiza gramatyczna

śrī-bhagavān śrī-bhagavant 1i.1 m. ; TP : śriyā yukto bhagavān itiPan połączony z majestatem (od: śrī – blask, majestat, fortuna; bhaj – dzielić, dostarczać, radować się, oddawać cześć, bhaga – dział, udział, pomyślność, majątek; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza, bhagavant – posiadacz fortuny);
uvāca vac (mówić) Perf. P 1c.1 powiedział;
sudurdarśam su-dur-darśa 2i.1 n. niezwykle trudne do oglądania (od: su – prefiks: dobry, wspaniały, piękny, szlachetny; dur / dus – prefiks: trudny, zły, twardy; dṛś – widzieć, darśa – widok, wygląd);
idam idam 2i.1 n. to;
rūpam rūpa 2i.1 n. postać, kształt, piękno (od: rūp – formować);
dṛṣṭavān dṛṣṭavant (dṛś – widzieć) PP 1i.1 m. widzący;
asi as (być) Praes. P 2c.1 jesteś;
yat yat sn. 2i.1 n. które;
mama asmat sn. 6i.1 mój;
devāḥ deva 1i.3 m. bogowie, niebianie (od: div – jaśnieć, bawić się);
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
asya idam sn. 6i.1 n. tego;
rūpasya rūpa 6i.1 n. postaci, kształtu (od: rūp – formować);
nityam av. zawsze, ciągle (od: nitya – wrodzony, wieczny);
darśana-kāṅkṣiṇaḥ darśana-kāṅkṣin 1i.3 m. ; TP : darśanaṃ kāṅkṣiṇa itipragnący oglądania (od: dṛś – widzieć, darśana – widzenie, obserwacja, spojrzenie; kāṅkṣ – pragnąć, tęsknić; kāṅkṣin – pragnący);

 

warianty tekstu


sudurdarśam → sudarśanam / durdarśanam (miłą do oglądania / straszną do oglądania);
nityaṃ darśana-kāṅkṣiṇaḥ → nityaṃ vaṃdana-kāṅkṣiṇaḥ / nitya-darśana-kāṅkṣiṇaḥ (zawsze pragnący oddawać cześć / pragnący stałego oglądania);
 
 Śāṃkara


sudurdarśaṃ suṣṭhu duḥkhena darśanam asyeti sudurdarśam | idaṃ rūpaṃ dṛṣṭavān asi yan mama, devā apy asya mama rūpasya nityaṃ sarvadā darśana-kāṅkṣiṇaḥ | darśanepsavo’pi na tvam iva dṛṣṭavantaḥ, na drakṣyanti cety abhiprāyaḥ
 

Rāmānuja


mama idaṃ sarvasya praśāsane ‚vasthitaṃ sarvāsrayaṃ sarvakāraṇabhūtaṃ rūpaṃ yad dṛṣṭavān asi, tat sudurdarśaṃ na kenāpi draṣṭuṃ śakyam / asya rūpasya devā api nityaṃ darśanakāṅkṣiṇaḥ, na tu dṛṣṭavantaḥ
 

Śrīdhara


svakṛtasyānugrahasyātidurlabhatvaṃ darśayana bhagavān uvāca sudurdarśam iti | yan mama viśva-rūpaṃ tvaṃ dṛṣṭavān asi | idaṃ sudurdarśam atyantaṃ draṣṭum aśakyam | yato devā apy asya rūpasya nityaṃ sarvadā darśanam icchanti kevalam | na punar idaṃ paśyanti
 

Madhusūdana


sva-kṛtasyānugrahasyātidurlabhatvaṃ darśayan śrī-bhagavān uvāca sudurdarśam iti caturbhiḥ | mama yad rūpam idānīṃ tvaṃ dṛṣṭavān asi, idaṃ viśva-rūpaṃ sudurdarśam atyantaṃ draṣṭum aśakyam | yato devā apy asya rūpasya nityaṃ sarvadā darśana-kāṅkṣiṇo na tu tvam iva pūrvaṃ dṛṣṭavanto na vāgre drakṣyantīty abhiprāyaḥ | darśanākāṅkṣāyā nityatvokteḥ
 

Viśvanātha


darśitasya svarūpasya māhātmyam āha sudurdarśam iti tribhiḥ | devatā api asya darśanākāṅkṣiṇa eva na tu darśanaṃ labhante | tvaṃ tu naivedam api spṛhayasi | man-mūla-svarūpa-narākāra-mahā-mādhurya-nityāsvādine tvac-cakṣuse katham etad coratām ? ataeva mayā divyaṃ dadāmi te cakṣuḥ iti divyaṃ cakṣur dattam | kintu divya-cakṣur iva divyaṃ mano na dattam ataeva divya-cakṣuṣāpi tvayā na samyaktayā rocitaṃ man-mānuṣa-rūpa-mahā-mādhuryaika-grāhi-manaskatvāt | yadi divyaṃ mano ‚pi tubhyam adāsyaṃ tadā deva-loka iva bhavān apy etad viśvarūpa pūruṣa-svarūpam arocayiṣyad eveti bhāvaḥ
 

Baladeva


mayā pradarśitaṃ na veda-yajñādhyayaniḥ ity ādinā ślāghitaṃ ca sahasra-śiraskaṃ mad-rūpaṃ śraddadhāno mat-priya-sakho ‚rjuno manuṣya-bhāva-bhāvite śrī-kṛṣṇe mayi kadācid viślatha-bhāvo mābhūd iti bhāvena svaka-rūpasya parama-puruṣārthatām upadiśati sudurdarśam iti | sahasra-śiraskaṃ mad-rūpaṃ durdarśam eva | idaṃ ca mama kṛṣṇa-rūpaṃ sudurdarśam | nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya ity ukteḥ | yat tvaṃ sucirād dṛṣṭavān asi katham evaṃ praty emīti cet tatrāha devā apy asyeti | etac ca daśamādau garbha-stuty-ādinā prasiddham eva
 
 Michalski


Wzniosły rzekł:
Ta moja postać, którąś widział, jest niesłychanie trudna do zobaczenia. Nawet sami bogowie spragnieni są wiecznie widoku tej postaci.
 

Olszewski


Błogosławiony.
Tę postać, którą tak trudno ujrzeć, a którą tyś oglądał, bogowie sami pragną ją widzieć.
 

Dynowska


Błogosławiony rzecze Pan:
Rzadko, zaprawdę rzadko przed ludzkim jawię się okiem w tej groźnej Mojej postaci, którąś ty widział, Ardżuno. Bogowie wszyscy i Świetlistych rzesze ujrzeć ją pragną i proszą w tęsknocie,
 

Sachse


Czcigodny rzekł:
Widziałeś tę moją postać,
którą najtrudniej jest oglądać.
Nawet bogowie stale tęsknią
za widokiem tej postaci.
 

Kudelska


Czcigodny pan rzecze:
Te mą postać, tak trudną do ujrzenia, ty tylko zobaczyłeś,
A przecież nawet bogowie wciąż pragną kształt ten oglądać.
 

Rucińska


Rzekł Pan:
Niezwykle trudno jest ujrzeć ten kształt mój, któryś oglądał –
Nawet bogowie wciąż tęsknią do tej postaci widoku!
 

Szuwalska


»Trudno – powiedział Kryszna – zobaczyć tę postać.
Wielu bogów od wieków czeka, by ją ujrzeć.
 

Jurewicz


Czcigodny Pan rzekł:
„Nader trudno zobaczyć tę postać, którą właśnie widziałeś. Sami bogowie oglądać ją wiecznie pragną.
 
 

Both comments and pings are currently closed.