BhG 11.47

śrī-bhagavān uvāca
mayā prasannena tavārjunedaṃ rūpaṃ paraṃ darśitam ātma-yogāt
tejo-mayaṃ viśvam anantam ādyaṃ yan me tvad anyena na dṛṣṭa-pūrvam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


śrī-bhagavān (Chwalebny Pan) uvāca (rzekł):
he arjuna (Ardźuno),  
mayā prasannena (dzięki memu zadowoleniu) ātma-yogāt (z własnej jogi) tava (twój) tejo-mayam (składający się z mocy) viśvam (świat) anantam (bezgraniczny) ādyam (pierwsza) me (moja) idam param rūpam (ta najwyższa postać) darśitam [asti] (jest ukazana)
yat (którą) tvad-anyena (przez innego od ciebie) na dṛṣṭa-pūrvam (wcześniej nie widziana).
 

tłumaczenie polskie


Chwalebny Pan rzekł:
Życzliwy wobec ciebie, Ardźuno, i za sprawą własnej mocy
ukazałem ci postać najwyższą,
która jest mocą, światem, bezgraniczną, pierwszą,
której poza tobą nikt wcześniej nie widział.
 

analiza gramatyczna

śrī-bhagavān śrī-bhagavant 1i.1 m. ; TP : śriyā yukto bhagavān itiPan połączony z majestatem (od: śrī – blask, majestat, fortuna; bhaj – dzielić, dostarczać, radować się, oddawać cześć, bhaga – dział, udział, pomyślność, majątek; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza, bhagavant – posiadacz fortuny);
uvāca vac (mówić) Perf. P 1c.1 powiedział;
mayā asmat sn. 3i.1 przeze mnie;
prasannena prasanna (pra-sad – osiąść, stać się zadowolonym, odnieść sukces) PP 3i.1 m. przez zadowolenie;
tava yuṣmat sn. 6i.1 twoje;
arjuna arjuna 8i.1 m. biały, jasny;
idam idam 1i.1 n. to;
rūpam rūpa 1i.1 n. postać, kształt, piękno (od: rūp – formować);
param para 1i.1 n. daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny, najwyższy, najlepszy;
darśitam darśita (dṛś – patrzeć) caus. PP 1i.1 n. – ukazane;
ātma-yogāt ātma-yoga 5i.1 m. ; TP : ātmanaḥ yogād iti dzięki własnej jodze / dzięki jodze jaźni (od: ātman – jaźń; yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej);
tejo-mayam tejo-maya 1i.1 n. – uczynioną z blasku (od: tij – stawać się ostrym, znosić cierpliwie, tejas – ostrość, gorąco, blask, moc, witalność, nasienie; –maya – w złożeniach: uczyniony z, składający się z);
viśvam viśva 1i.1 n. wszystko, cały, świat (od: viś – wchodzić);
anantam an-anta 1i.1 n. nie mające końca, nieskończone (od: anta – koniec, limit, granica, śmierć);
ādyam ādya 1i.1 n. pierwsze, główne, najlepsze;
yat yat sn. 1i.1 n. które;
me asmat sn. 6i.1 mój (skrócona forma od: mama);
tvat yuṣmat sn. 5i.1 od ciebie;
anyena anya sn. 3i.1 m. przez innego;
na av. nie;
dṛṣṭa-pūrvam dṛṣṭa-pūrva 1i.1 n. wcześniej widziane (od: dṛś – widzieć, PP dṛṣṭa – widziany; pūrva – wcześniejszy, starożytny);

 
 Śāṃkara


arjunaṃ bhītam upalabhya, upasaṃhṛtya viśva-rūpam, priya-vacanena āśvāsayan śrī-bhagavān uvāca—
mayā prasannena, prasādo nāma tvayy anugraha-buddhiḥ, tadvatā prasannena mayā tava | he’rjuna ! idaṃ paraṃ rūpaṃ viśva-rūpaṃ darśitam ātma-yogād ātmana aiśvaryasya sāmarthyāt | tejo-mayaṃ tejaḥ-prāyaṃ viśvaṃ samastam anantam anta-rahitam ādau bhavam ādyaṃ, yad rūpaṃ me mama tvad-anyena tvatto’nyena kenacin na dṛṣṭa-pūrvam
 

Rāmānuja


yan me tejomayaṃ tejasāṃ rāśiḥ; viśvaṃ viśvātmabhūtam, anantam antarahitam; pradarśanārtham idam; ādimadhyāntarahitam; ādyam madvyatiriktasya kṛtsnasyādibhūtam, tvadanyena kenāpi na dṛṣṭapūrvaṃ rūpam tad idaṃ prasannena mayā madbhaktāya te darśitam; ātmayogād atmanas satyasaṃkalpatvayogāt
 

Śrīdhara


evaṃ prārthitas tam āśvāsayan bhagavān uvāca mayeti tribhiḥ | he arjuna kim iti tvaṃ bibheṣi ? yato mayā prasannena kṛpayā tavedaṃ param uttamaṃ rūpaṃ darśitam | ātmano mama yogād yoga-māyā-sāmārthyāt | paratvam evāha tejo-mayam | viśvam viśvātmakam | anantam ādyaṃ ca | yan mama rūpaṃ tvad-anyena tvādṛśād bhaktād anyena pūrvaṃ na dṛṣṭaṃ tat
 

Madhusūdana


evam arjunena prasādito bhaya-vādhitam arjunam upalabhyopasaṃhṛtya viśva-rūpam ucitena vacanena tam āśvāsayan śrī-bhagavān uvāca mayeti tribhiḥ | he ‚rjuna mā bhaiṣīḥ | yato mayā prasannena tvad-viṣaya-kṛpātiśayavatedaṃ viśva-rūpātmakaṃ paraṃ śreṣṭhaṃ rūpaṃ tava darśitam ātma-yogād asādhāraṇān nija-sāmarthyāt | paratvaṃ vivṛṇoti tejo-mayaṃ tejaḥ-pracuraṃ viśvam samastam anantam ādyaṃ ca yan mama rūpaṃ tvad-anyena kenāpi na dṛṣṭa-pūrvam pūrvaṃ na dṛṣṭam
 

Viśvanātha


bho arjuna ! draṣṭum icchāmi te rūpam aiśvaraṃ puruṣottama iti tvat-prārthanayaivedaṃ mayā mad-aṃśasya viśva-rūpa-puruṣasya rūpaṃ darśitam | katham atra te manaḥ pravyathitam abhūt ? yataḥ prasīda prasīdety uktyā tan-mānuṣam eva rūpaṃ me didṛkṣase, tasmāt kim idam āścaryaṃ brūṣe ity āha mayeti | prasannenaiva mayā tava tubhyam evedaṃ rūpaṃ darśitam | nānyasmai, yatas tvatto ‚nyena kenāpi etan na pūrvaṃ dṛṣṭam | tad api tvam etan na spṛhayasi kim iti bhāvaḥ
 

Baladeva


evaṃ prārthito bhagavān uvāca mayeti | he arjuna ! draṣṭum icchāmi te rūpam ity ādi tvat-prārthitaṃ prasannena mayedaṃ tejo-mayaṃ paramaiśvaraṃ rūpaṃ vaidūryavad abhinetṛ-naṭavac ca tvad-abhīṣṭe kṛṣṇe mayi sthitam eva tava darśitam | ātma-yogān nijācintya-śaktyā me mama yad rūpaṃ tvad-anyena janena pūrvaṃ na dṛṣṭam | tat-prasaṅgād idānīṃ tv anyair api devādibhir dṛṣṭaṃ bhakti-dṛśyaṃ mama tat-svarūpaṃ bhaktaṃ tvāṃ prati pradarśayatā mayā tvad-dṛṣṭasya bahu-sākṣikatvāya devādibhyo ‚pi bhaktimadbhyaḥ pradarśitam | yat tu gaja-sāhvaye duryodhanādibhir api viśvarūpaṃ dṛṣṭaṃ tan nedṛgvidham iti tvad-anyena na dṛṣṭa-pūrvam ity uktam
 
 Michalski


Wzniosły rzekł:
Przez łaskę moją dla ciebie, wskutek mej cudownej siły, – ujrzałeś moją najwyższą postać, Ardżuno, – świetlistą, wszystko obejmującą, nieskończoną, pierwotną, – której prócz ciebie nikt nigdy nie widział.
 

Olszewski


Błogosławiony.
Przez łaskę moją, Ardżuno, i mocą mojej Jedności mistycznej ujrzałeś moją postać najwyższą, jaśniejącą, powszechną, nieskończoną, pierwotną, której nikt inny przed tobą nie oglądał.
 

Dynowska


I rzecze Pan:
Oto przez łaskę Moją ujrzałeś Ardżuno, ten najwznioślejszy, wszechprzenikający, świetlisty kosmiczny Mój kształt; nieskończony, odwieczny, olbrzymi, Mą Jogą własną zjawiony; przed tobą nie oglądał go nikt.
 

Sachse


Czcigodny rzekł:
Jestem ci łaskaw, więc dzięki mej mocy cudownej
ukazałem ci, Ardżuno, mą najdoskonalszą postać,
opromienioną blaskiem, całkowitą,
bezkresną i pierwotną,
nie widzianą nigdy przedtem przez nikogo,
tylko przez ciebie.
 

Kudelska


Czcigodny pan rzecze:
Dzięki mej łasce i potędze ujrzałeś, Ardżuno, mój kształt najwyższy, Blasku pełen, wszechobecny, nie ograniczony niczym i pierwotny, kształt, jakiego nikt przed tobą nie widział.
 

Rucińska


Rzekł Pan:
Żem ci przychylny, mocą swą, Ardżuno,
dałem ci ujrzeć tę najwyższą postać
Promienną, pełną, pierwszą, nieskończoną,
której prócz ciebie nikt dotąd nie widział!
 

Szuwalska


Wtedy Pan Wszystkich Bogactw powiedział: »Ardżuno!
Miałeś szczęście podziwiać Moją moc mistyczną
Objawioną w postaci całego wszechświata,
Pełną blasku, bezkresną, wieczną i pierwotną.
Nikt przed tobą, Ardżuno, nie widział jej jeszcze.
 

Jurewicz


Czcigodny Pan rzekł:
„Jako że łaskaw jestem dla ciebie, mocą własnej jogi objawiłem ci mą ostateczną postać – świetlistą, wszechogarniającą, nieskończoną, pierwotną. Nie widział jej pierwej nikt inny poza tobą i nikt inny, poza tobą, o najświetniejszy z rodu Kurów, w tej postaci mnie ujrzeć nie może
 
 

Both comments and pings are currently closed.