BhG 6.42

atha vā yoginām eva kule bhavati dhīmatām
etad dhi durlabhataraṃ loke janma yad īdṛśam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna


atha vā (lub wówczas) dhī-matām (posiadających mądrość) yoginām eva (właśnie joginów) kule (w rodzinie) bhavati (staje się).
yat īdṛśam (które takiego rodzaju) janma (narodziny) etat hi (te zaiste) loke (w świecie) durlabha-taram [asti] (są trudne do osiągnięcia).

 

tłumaczenie polskie


Lub też pojawia się w rodzinie joginów posiadających mądrość.
Zaiste w [tym] świecie niezwykle trudno osiągnąć takie narodziny.

 

analiza gramatyczna

atha av. wówczas, a oto, co więcej, lecz, z pewnością, raczej;
av. lub, i, z drugiej strony, nawet jeśli, jednakże;
yoginām yogin 6i.3 m. joginów, połączonych (od: yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej);
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
kule kula 7i.1 n. w rodzie, w rodzinie
bhavati bhū (być) Praes. P 1c.1 staje się;
dhīmatām dhīmant 6i.3 m. posiadających rozum, mądrych (od: dhī – myśleć, rozważać; dhī – myśl, rozum; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza);
etat etat sn. 1i.1 n. to;
hi av. ponieważ, albowiem, właśnie, zaiste, z pewnością;
durlabhataram dur-labha-tara 1i.1 n. niezwykle trudne do osiągnięcia (od: dur / dus – prefiks: trudny, zły, twardy; labh – zabierać, zdobywać; lābha – osiągnięcie, zdobycz; stopień wyższy od: durlabha – durlabha-tara, durlabha-tama)
loke loka 7i.1 m. w świecie;
janma janman 1i.1 n. narodziny (od: jan – rodzić);
yat yat sn. 1i.1 n. które;
īdṛśam īdṛśa 1i.1 n. takie, takiego rodzaju;

 

warianty tekstu


bhavati → mahati (w potężnej [rodzinie]);
dhīmatām → nirmale (w pozbawionej skażenia [rodzinie]);
kule bhavati dhīmatām → jāyate dhī śrīmatāṃ kule (zaiste rodzi się w rodzie majętnych);

 
 

Śāṃkara


athavā śrīmatāṃ kulāt anyasmin yoginām eva daridrāṇāṃ kule bhavati jāyate dhīmatāṃ buddhimatām | etat hi janma, yat daridrāṇāṃ yogināṃ kule, durlabhataraṃ duḥkha-labhyataraṃ pūrvam apekṣya loke janma yad īdṛśaṃ yathokta-viśeṣaṇe kule

 

Rāmānuja


paripakvayogaś calitaś cet, yogināṃ dhīmatāṃ yogaṃ kurvatāṃ svayam eva yogopadeśakṣamāṇāṃ mahatāṃ kule bhavati; tad etad ubhayavidhaṃ yogayogyānāṃ yogināṃ ca kule janma loke prākṛtānāṃ durlabhataram / etat tu yogamāhātmyakṛtam

 

Śrīdhara


alpa-kālābhyasta-yoga-bhraṃśe gatir iyam uktā | cirābhyasta-yoga-bhraṃśe tu pakṣāntaram āha athaveti | yoga-niṣṭhānāṃ dhīmatāṃ jñāninām eva kule jāyate | na tu pūrvoktānām ārūḍha-yogānāṃ kule | etaj janma stauti īdṛśaṃ yaj janma etad dhi loke durlabhataraṃ mokṣa-hetutvāt

 

Madhusūdana


dvitīyaṃ prati pakṣāntaram āha athaveti | śraddhā-vairāgyādi-kalyāṇa-guṇādhikye tu bhoga-vāsanā-virahāt puṇya-kṛtāṃ lokān aprāpyaiva yoginām eva daridrāṇāṃ brāhmaṇānāṃ na tu śrīmatāṃ rājñāṃ gṛhe yoga-bhraṣṭa-janma tad api durlabham aneka-sukṛta-sādhyatvān mokṣa-paryavasāyitvāc ca | yat tu śucīnāṃ daridrāṇāṃ brāhmaṇānāṃ brahma-vidyāvatāṃ kule janma | etad dhi prasiddhaṃ śukādivat | durlabhataraṃ durlabhād api durlabhaṃ loke yad īdṛśaṃ sarva-pramāda-kāraṇa-śūnyaṃ janmeti dvitīyaḥ stūyate bhoga-vāsanā-śūnyatvena sarva-karma-saṃnyāsārhatvāt

 

Viśvanātha


alpa-kālābhyasta-yoga-bhraṃśe gatir iyam uktā | cira-kālābhyasta-yoga-bhraṃśe tu pakṣāntaram āha athaveti | yogināṃ nimi-prabhṛtīnām ity arthaḥ

 

Baladeva


cirārābdhād yogād bhraṣṭasya gatim āha athaveti | yogināṃ yogam abhyasatāṃ dhīmatāṃ yoga-deśikānāṃ kule bhavaty utpadyate | dvividhaṃ janma stauti etad iti | yogārhāṇāṃ yogam abhyasatāṃ ca kule pūrva-yoga-saṃskāra-bala-kṛtam etaj janma prākṛtānām atidurlabham

 
 

Michalski


Lub też, może, narodzi się w pokoleniu mądrych joginów, a takie narodzenie jest trudniejsze, niż cokolwiekbadź innego na świecie.

 

Olszewski


lub nawet mędrców, uprawiających jedność mistyczną: otóż trudno jest otrzymać na tym świecie taki początek.

 

Dynowska


albo nawet w rodzinie Jogów rozumnych, choć zasłużyć na takich rodziców niezmiernie jest w tym świecie trudno.

 

Sachse


albo nawet pojawia się
w rodzinie światłych joginów.
Takie jednak narodziny
są w tym świecie bardzo trudno dostępne.

 

Kudelska


Może nawet narodzić się w rodzinie bardzo uczonych joginów,
Choć takie narodziny na tym świecie to wielka rzadkość.

 

Rucińska


Albo w rodzinie joginów pełnych mądrości się zjawia –
Takie jak te narodziny najrzadsze są wszakże w świecie!

 

Szuwalska


Albo w rodzinie mędrców o duchowej wiedzy,
Co jest rzadkie w tym świecie, lecz w takich warunkach
Odzyska swoją dawną, duchową świadomość,
By ku doskonałości dalszą podjąć drogę.

 
 

Both comments and pings are currently closed.